Skip to main content

De Vernieuwingsagenda, een belangrijke CAO-afspraak.

10 november 2010

Op 7 mei 2010 werd tijdens de CAO-besprekingen een onderhandelingsresultaat bereikt met betrekking tot de CAO 2010-2011. Dat resultaat werd later goedgekeurd door een grote meerderheid (90%) van onze leden die hun stem uitbrachten. Onderdeel van deze CAO betreft afspraken die door de vakbonden en KLM zijn gemaakt om invulling te geven aan wat wordt genoemd de “Vernieuwingsagenda”. Deze vernieuwingsagenda is het vertrekpunt van het nieuwe CAO-overleg.

Brede WRR discussie
De CAO wordt bij KLM bedrijfsbreed afgesproken. Voor cabinepersoneel betekent deze vernieuwingsagenda onder andere concreet dat een aanzet zal worden gegeven om gezamenlijk te onderzoeken hoe de verhouding tussen werk en verlof beter geregeld kan worden, waarbij flexibiliteit en zeggenschap voor de CA centraal staan. Een brede WRR discussie als het ware, waarbij onder andere kritisch gekeken wordt naar de effectiviteit en de actualiteit van de WRR zoals hij op dit moment is ingericht. Voor de duidelijkheid, dit zal per saldo nooit een verslechtering inhouden. Veel van onze leden geven regelmatig aan structurele maatregelen te missen om bijvoorbeeld de werkdruk op Europa te verlagen. We willen daar bij de discussie hierover dan ook zeker rekening mee houden.

Levensfasebewust personeelsbeleid
Een ander belangrijk onderwerp op de vernieuwingsagenda is het veelomvattende begrip “Levensfasebewust personeelsbeleid”. In het kort is zo’n beleid erop gericht om medewerkers hun hele werkzame leven vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te houden. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele talenten van mensen en hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het gaat daarbij niet alleen om beleid voor ouderen, maar betreft de gehele loopbaan vanaf indiensttreding tot aan pensioen. Dat klinkt allemaal vrij theoretisch en dat is het helaas vaak, ook bij KLM, zeker bij Inflight Services. Maar mensen die de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen voelen zich meer betrokken bij hun werk en bij KLM. Ze zijn gezonder, verzuimen dus minder en zijn daardoor productiever. De bekende win-win situatie.

Voor het korps zou je bij levensfasebewust personeelsbeleid bijvoorbeeld concreet kunnen denken aan (evt. tijdelijke) mobiliteit binnen het bedrijf als het vliegen om welke reden dan ook niet meer bij je past. Maar het houdt natuurlijk veel meer in. Door middel van deze CAO-afspraak worden KLM en vakbonden nu gedwongen hierover serieus na te denken en het gesprek aan te gaan.

Op zoek naar concreet resultaat
Eerder dit jaar heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure tijdens het cabineoverleg een procesvoorstel gedaan voor het voeren van de discussie over beide zaken, omdat wij serieus willen werken aan een op resultaten gericht overleg. Dat voorstel is door zowel KLM als VNC overgenomen. De hoofdpunten daaruit zijn:

  • Het organiseren van een effectieve werkconferentie. Gedacht wordt aan de duur van enkele dagen;
  • De CAO-partijen (KLM, FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en VNC) geven elkaar in die werkconferentie inzicht in hun ideeën;
  • De leiding van de conferentie is in handen van een objectieve relatieve buitenstaander.

In het CAO-akkoord is afgesproken dat deze gesprekken over de vernieuwingsagenda in alle vrijheid kunnen worden gevoerd en niet zullen worden gezien als tussentijdse CAO-onderhandelingen. Wij hebben verder aangegeven dat we de mogelijkheid willen hebben om als grote vakorganisatie onze deskundigen op dit gebied hierbij in te zetten.

Denk met ons mee, jouw mening telt!
Wij vinden het van groot belang om vooraf al onze leden actief bij dit proces te betrekken. We zijn daarom benieuwd naar de inzichten die jij hebt als het gaat om de WRR, levensfasebewust personeelsbeleid, maar ook alle andere zaken die jouw arbeidsvoorwaarden raken. Laat ons daarom weten welke onderwerpen je belangrijk vindt en die volgens jou kunnen bijdragen aan vernieuwing van je arbeidsvoorwaarden.

Mail ons je (creatieve) ideeën voor 4 december naar fnv.bg.cabinpressure@gmail.com
Op basis van de input die er binnenkomt zullen we de komende tijd een aantal themadagen voor onze leden organiseren in samenwerking met deskundigen van FNV Bondgenoten. De resultaten daarvan zullen worden meegenomen in het overleg met KLM.

Laat je stem horen en doe mee met deze discussie over jouw werk, jouw leven, jouw toekomst!

Redactie Cabin Pressure

 

Open. Eerlijk. Daadkrachtig. Democratisch. Professioneel.

Ben je nog geen lid, kies dan eindelijk voor een cabinebond die niet tekent bij het kruisje, maar die doorpakt en zich niet laat verleiden tot successen op korte termijn. Een vakbond die duidelijk en eerlijk is en bij alle belangrijke besluiten al haar leden raadpleegt.

Ga naar het online aanmeldingsformulier.

 

FNV BONDGENOTEN/CABIN PRESSURE

MORE POWER TO YOU!