Skip to main content

Akkoord over financiering en premieverdeling pensioenfonds

27 november 2010

Na meer dan 4 jaar studeren en onderhandelen is er in de nacht van donderdag  op vrijdag  (25/26 november 2011) tussen KLM en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure overeenstemming bereikt over de financiering en premieverdeling m.b.t. het Pensioenfonds voor het KLM Cabinepersoneel. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is blij dit dossier, dat een erfenis is uit de periode voordat wij actief waren in de cabinewereld, te kunnen sluiten met de vaststelling dat de toekomst van het pensioenfonds stevig geborgd is. De rechten van de deelnemers krijgen door het akkoord bovendien een stevige impuls.

De problematiek
Sinds 2004 is de pensioenwetgeving regelmatig aangepast. Daarnaast werden er in 2006 door KLM en VNC (toen nog de enige cabinebond) afspraken gemaakt over aanpassingen in onze pensioenregeling en de financiering daarvan. Naar nu blijkt is er in het verleden gerekend met te optimistische verwachtingen en verder is recent gebleken dat de levensverwachting van cabinepersoneel sterker toeneemt dat tot nu toe werd aangenomen. Nu daarbij de economische crisis hard heeft toegeslagen zijn de zwakke plekken in ons pensioenfonds blootgelegd. De optelsom van al deze elementen maakt het noodzakelijk de financiering van ons overigens nog altijd zeer solide pensioenfonds te versterken, om daarmee de kans te vergroten dat wij bij pensionering het pensioen krijgen dat ons wordt beloofd.

Wat wilden we bereiken?
FNV Bondgenoten/Cabin Pressure streeft naar een pensioenfonds dat de zekerheid biedt om toekomstige (economische) crisissen te overleven. Verder moet het op te bouwen pensioen wat ons betreft, in ieder geval zoveel als realistisch haalbaar, meestijgen met de inflatie en loonontwikkeling zonder grote schommelingen in de te betalen premie. Wat betreft de verdeling van die premie willen we een zo gering mogelijke druk leggen op de schouders van de deelnemers, het korps. Ook moet het fonds rekening houden met een groeiende levensverwachting als gevolg waarvan er langer pensioen zal moeten worden uitgekeerd. En tenslotte willen we dat degenen die in de toekomst de meerpremie gaan betalen, ook iets meer meeprofiteren van de rendementen van het fonds dan degenen die geen premie meer betalen (de gepensioneerden).

De resultaten
De onderhandelingen hebben voor alle hierboven genoemde elementen tot een goed resultaat geleid. Daarvoor wordt weliswaar een hogere premie betaald, maar daarvan komt het grootste deel voor rekening van KLM. De gemaakte afspraken en de overeengekomen premiestijging dekken echter niet alle risico’s af. Zo kan het risico dat er in de toekomst in enig jaar niet geïndexeerd kan worden niet volledig worden uitgesloten, of we zouden bereid moeten zijn om daar een zeer hoge prijs voor te betalen. Dat lijkt ons niet verstandig omdat met de nieuwe regeling al bijna 25% van de totale loonsom die KLM per medewerker betaalt naar je pensioen gaat.

Concrete afspraken
Met KLM hebben we de volgende concrete afspraken gemaakt:

  • De meest recente cijfers met betrekking tot de levensverwachting worden verwerkt in de berekeningen voor de benodigde pensioenopbouw;
  • De rente waarmee gerekend wordt om te bepalen of het pensioenfonds aan zijn verplichtingen kan voldoen wordt in stapjes verlaagd van 4 naar 3,2%. Hierdoor wordt het risico van jezelf rijk rekenen verkleind en de kans dat het fonds meer groeit dan aanvankelijk werd verwacht vergroot;
  • De premie wordt in drie stappen verhoogd van 25,1% van het zogenaamd “Netto Pensioen Gevend salaris” naar 32,3%. Van die 32,3% betaalt KLM 30% en de medewerker 2,3%. Dit percentage van de totale premie blijft de medewerker ook in de toekomst betalen;
  • Een deel van de premie wordt gebruikt voor het vormen van een zogenaamd “toeslagfonds”. Hieruit worden eventuele tekorten gefinancierd, maar bij voldoende ruimte komt hieruit ook een extra indexatie voor de actieve deelnemers, dus voor degenen die nog premie betalen;
  • Het besluit om het pensioen in enig jaar wel of niet (en met welk percentage) te indexeren wordt genomen op basis van een geleidelijk aflopende schaal. Hierdoor worden grote schommelingen in de pensioenopbouw tegengegaan en daarmee het risico op grote reparatiestappen beperkt;
  • De voorwaardelijke verhoging met 0,4% door KLM van de levensloopbijdrage wordt per 1 januari 2011 definitief, waardoor er wat extra ruimte ontstaat voor de deelnemers aan het fonds;

Is hiermee alles geregeld?
FNV Bondgenoten/Cabin Pressure durft zonder meer te stellen dat met deze afspraken geregeld is dat we de toekomst van ons pensioen een stuk zekerder hebben gemaakt dan het was. De gevolgen van zeer lange perioden van economische teruggang, zeer lage rentes, of lange perioden van deflatie, laten zich echter nooit volledig afdekken, maar het risico is met deze afspraken in ieder geval veel kleiner.

Wat nog niet geregeld is zijn de gevolgen van een eventuele verhoging van de AOW/Pensioen leeftijd door de overheid. Daar kunnen we echter niet op vooruitlopen omdat nog niet bekend is wat deze regering precies gaat besluiten. We verwachten dat er in de toekomst nog wel wat te doen is op dit terrein, maar dat gebeurt dan vanuit een zeer gedegen basis. Want door de afspraken die we met KLM hebben gemaakt is die basis zeker gelegd.

Oude afspraak uit het verleden
Tenslotte ligt er nog een afspraak uit het verleden (2007) die moet worden ingevuld:

“Partijen hebben overeenstemming bereikt om een gezamenlijke studie in werkgroepverband uit te voeren om te kunnen beoordelen of en zo ja, onder welke voorwaarden een overgang naar een middelloonregeling maakbaar is. Daarbij zal een eventuele aanpassing van het huidige loongebouw als mogelijke voorwaarde worden betrokken. Partijen verbinden nu geen termijn aan een eventuele overgang naar middelloon en commiteren zich ook niet op de uitkomst, echter wel op een inhoudelijke discussie.”
 
Met deze afspraak zullen we het komende jaar aan de slag gaan. Dat zal niet gemakkelijk worden, want ook dit is een complex vraagstuk. Het is echter wel een vraagstuk waarmee onze moederorganisatie FNV Bondgenoten veel ervaring heeft. We zien deze opdracht dan ook met vertrouwen tegemoet en zullen de eventuele uitkomsten natuurlijk aan je voorleggen, want ze grijpen stevig in op onze CAO.

Ervaring en deskundigheid, de basis voor succes
Dankzij onze deskundige inzet zijn we er in geslaagd een dossier dat behoorlijk in het slop zat vlot te trekken. We zijn onderdeel van een vakbond die inhoudelijke deskundigheid heeft op tal van terreinen. Door die deskundigheid te koppelen aan de vele jaren ervaring van onze vliegende collega’s, zijn we in staat echte maatwerkoplossingen te realiseren voor het gehele korps.

Redactie Cabin Pressure,
in samenwerking met onze pensioendeskundigen.