Skip to main content

UNC verkoopt haar Martinair leden klinkklare onzin!

13 december 2010

UNC, onderdeel van vakbond “de Unie”, vertegenwoordigt het merendeel van het Martinair cabinepersoneel. Omdat Martinair zoals bekend haar passageactiviteiten beëindigt, is KLM met de KLM cabinebonden als CAO partners (FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en VNC) in onderhandeling of en op welke manier deze Martinair collega’s een baan kan worden aangeboden bij KLM of één van haar dochters. Daar is UNC niet bij betrokken.

Het “UNC verhaal”
Op haar website meldt UNC nu dat zij over dit proces met Martinair een akkoord heeft bereikt. Dit akkoord houdt volgens UNC onder andere in dat het gehele Martinair cabinekorps in januari bij KLM in dienst treedt. Daarnaast stelt men dat KLM daar haar goedkeuring aan geeft. Verder worden er, weliswaar onder voorbehoud, verwachtingen gewekt m.b.t. horizontale instroom voor een deel van het betreffende Martinair personeel. En tenslotte beweert UNC dat zij, als gevolg van de overeenkomst met Martinair, betrokken gaat worden bij het (arbeidsvoorwaardelijke) cabineoverleg met KLM.

De droge feiten

  • In tegenstelling tot de suggestie die door UNC in het webartikel wordt gewekt, is KLM bij de besprekingen tussen Martinair en UNC nadrukkelijk geen partij geweest. KLM heeft dan ook geen goedkeuring verleend aan een eventueel akkoord tussen UNC en Martinair. Dat is ons vanmiddag door KLM schriftelijk bevestigd.
  • Zolang KLM met ons geen overeenstemming heeft over de wijze van instroom van Martinair collega’s anders dan in de CAO afgesproken, dan is de CAO en zijn daarmee dus de bestaande instroomafspraken onverkort van toepassing. Dat wil dus zeggen: Solliciteren en onderaan als éénbander beginnen.
  • Met betrekking tot de erkenning van UNC als CAO-partner bij KLM heeft KLM ons vandaag aangegeven dat niemand anders dan KLM daarover gaat. Dus niet Martinair en zeker niet de UNC zoals zij beweert.

Duidelijke stellingname
Op 21 december vindt er vervolgoverleg plaats tussen KLM en de KLM cabinebonden. En nogmaals, daar is UNC niet bij betrokken. Onze stellingname is duidelijk: Omdat er sprake is van het “beëindigen van de passageactiviteiten” bij Martinair en er daarmee dus geen sprake is van “overgang van onderneming”, tolereren wij geen horizontale instroom. Juridisch is dat een correct en houdbaar standpunt. Dat hebben wij helder verwoord in een brief aan KLM waarvan wij eerder al melding maakten op onze website. Zodra het overleg op 21 december heeft plaatsgevonden zullen wij daarover zo snel mogelijk berichten

We hopen met dit bericht de groeiende onrust m.b.t. dit dossier te kunnen wegnemen. We hebben om die reden ook KLM aangeraden hierover zo spoedig mogelijk via MyKLM.org te communiceren.

Redactie Cabin Pressure

Naschrift van de redactie: Om ons onbekende redenen heeft de UNC het bericht waarnaar wij verwijzen sinds 14 december van haar website verwijderd.