Skip to main content

Martinair akkoord bereikt: Geen horizontale instroom!

21 december 2010

Dinsdag 21 december is er na overleg met KLM overeenstemming bereikt met betrekking tot het in dienst nemen door KLM van Martinair cabinepersoneel. Daarbij waren namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure Leen van der List, Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman en Huib den Ouden aanwezig.

Geen horizontale instroom
De laatste keer dat we met KLM over dit proces spraken was op 22 november jl. Toen lag er een pakket aan voorstellen van KLM op tafel met onder andere de voorwaarde van horizontale instroom voor een belangrijk deel van het Martinair korps. Dat voorstel werd in de onderhandeling een breekpunt. Vandaag liet KLM die eis vallen en is vervolgens met ons tot een akkoord gekomen. De belangrijkste punten daaruit:

  • Martinair cabinepersoneel zal onderaan instromen, allen als éénbander. Dit op basis van vrijwilligheid;
  • Martinair cabinepersoneel krijgt geen senioriteit mee;
  • De instroom zal in één keer plaatsvinden, op enig moment in januari 2011;
  • Individuele leden van het Martinair korps behouden evt. hun verworven recht voor het werken in deeltijd, gebaseerd op de percentages die bij KLM gelden.

Verder is er een aantal pensioenafspraken gemaakt om bij de overgang in januari de Martinair collega’s een zachte landing te laten maken. Zo zullen zij, onder een aantal voorwaarden, gaan deelnemen aan het KLM pensioenfonds voor cabinepersoneel.

Detachering
De passageactiviteiten van Martinair worden in de periode van januari tot november 2011 gefaseerd afgebouwd. Vandaag is echter afgesproken dat de gehele groep Martinair collega’s in één keer instroomt bij KLM. Om het voor het bedrijf mogelijk te maken gefaseerd gebruik te maken van de zo ontstane “capaciteit”, zal in eerste instantie een groot deel van de Martinair CA’s voor kortere of langere tijd (tot uiterlijk november 2011) onder voorwaarden bij Martinair worden gedetacheerd. Tijdens deze detachering is voor hen de CAO voor KLM cabinepersoneel van toepassing met uitzondering van:

  • De uniformregeling;
  • De WRR. Hier geldt tijdens de detacheringsperiode de WRR van Martinair;
  • De premie voor verkopen aan boord. Hier geldt tijdens de detacheringsperiode de regeling van Martinair.

Met betrekking tot de hotel- en daggeldenregeling hebben we met KLM kunnen afspreken dat die voor deze groep conform KLM CAO zal zijn!

Procesverloop
Er zijn in het gelopen onderhandelingsproces stevige discussies gevoerd als gevolg van de grote verschillen in de startpositie m.b.t. de instroom tussen FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en KLM. We hebben via onder andere de vele mails, gesprekken op de route en forumdiscussies onmiskenbaar gemerkt dat de oorspronkelijke plannen van KLM tot veel en onnodige onrust en emotie in het korps hebben geleid. De grootste voetangels (horizontale instroom en behoud van senioriteit) zijn nu uit de plannen verdwenen. Dat kon ook niet anders gezien de juridische status (beëindiging van bedrijfsactiviteiten) van het proces. We gaan ervan uit dat een hierbij behorend aanvullend Sociaal Plan bij Martinair de eventuele negatieve sociale gevolgen voor Martinair medewerkers zal opvangen.

We hebben m.b.t. dit dossier op een constructieve manier met VNC kunnen samenwerken. Wij vertrouwen erop onze achterban te kunnen geruststellen met het nu bereikte en alleszins aanvaardbare akkoord. Daarbij wordt Martinair collega’s de kans geboden om op vrijwillige basis een vliegende doorstart te maken bij KLM en wordt recht gedaan aan de in onze CAO alom verweven senioriteitsafspraken.

Redactie Cabin Pressure