Skip to main content

Verslag Cabineoverleg van 15 december 2011

15 december 2011

Op 15 december zijn KLM en de cabinebonden weer bij elkaar geweest voor het laatste cabineoverleg van dit jaar. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig, geflankeerd door voorzitter Annetje Koreman. Huib den Ouden schoof aan namens de redactie van de website. Hieronder de hoofdpunten.

Het verzoekensysteem

Resumé

Na de uitslag van de door ons afgedwongen tweede PBS enquête, waarin de meerderheid van het korps zich uitsprak tegen PBS, hebben we in 2010 verschillende malen met KLM gesproken over de termijn waarop zou kunnen worden teruggekeerd van PBS naar Plan&Go, basisfunctionaliteit 2009. In september 2010 gaven wij herhaaldelijk aan uit te gaan van een termijn van uiterlijk zes maanden. Zo spoedig mogelijk terug dus naar de basisfunctionaliteit als gedegen fundament, om van daaruit door het korps gedragen verbeteringen aan te brengen, bijvoorbeeld m.b.t. reservestelling, chance-knop, profielkeuze enz. Het bedrijf gaf in november 2010 echter aan dat terugkeer op z’n vroegst pas zou kunnen plaatsvinden in de eerste helft van 2012. We spraken indertijd onze verbazing en teleurstelling uit over deze, in onze ogen, onredelijke duur van het terugkeerproces.

Het “verzoekensysteem” zoals dat momenteel bestaat is een eenzijdig door KLM ingevoerde tussenstap. Groot was onze verbazing destijds dat KLM de tweeweekse RT in dat tijdelijke systeem handhaafde, omdat die nooit formeel onderdeel uitmaakte van Plan&Go. Veel van onze leden stemden in het voorjaar van 2010 PBS weg, juist vanwege die reservestelling.

Vertraging

Op 12 december jl. ontvingen we van KLM een kort schrijven waarin ons werd meegedeeld dat de terugkeer naar de Plan&Go functionaliteit 2009 door technische problemen met vier maanden zal worden uitgesteld, minstens tot eind juli 2012. De zoveelste vertraging! In het cabineoverleg heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zijn teleurstelling in KLM hierover uitgesproken. We hebben KLM gemeld dat het bedrijf in onze ogen de schijn wekt een vertragingstactiek toe te passen met als doel het eenzijdig ingevoerde verzoekensysteem te handhaven. Verder hebben we gesteld dat wij zien dat er vanuit KLM tegelijkertijd sentimenten in het korps worden aangewakkerd door de wijze waarop het Management van Inflight Services hierover communiceert. Feit is dat het PBS protocol in 2009 door alle partijen is ondertekend. Dat houdt in dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het creëren van een goed werkend verzoekensysteem met voldoende gedragenheid onder onze collega’s. Wij hebben aangegeven altijd bereid te zijn het gesprek aan te gaan over verbeteringen, maar dan moet KLM wel door de voordeur binnenkomen. Het kan volgens ons niet zo zijn dat in discussies hierover van KLM met individuele korpsleden de bal (dus de verantwoordelijkheid) eenzijdig bij “de bonden” wordt neergelegd

Draagvlak

Besloten is om het onderwerp voor het cabineoverleg van januari te agenderen om dan een constructieve discussie te voeren over een acceptabele invulling van het verzoekensysteem. De vraag die hierbij centraal zal staan is of het huidige systeem een goed fundament is om verdere verbeteringen aan te brengen, of dat (conform de in 2009 gemaakte afspraken) moet worden teruggekeerd naar de basisfunctionaliteit 2009. Wat ons betreft is het hierbij van wezenlijk belang dat de uiteindelijke basis en de toekomstig aan te brengen verbeteringen voldoende draagvlak zullen moeten hebben binnen het korps, maar in ieder geval onder onze leden. Eventueel toekomstig te maken afspraken zullen dan ook d.m.v. een ledenraadpleging onder al onze leden worden getoetst. Zo werkt de democratie van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure!

Vernieuwingsagenda

Over een tweetal zaken uit de zgn. “vernieuwingsagenda” is inmiddels overeenstemming bereikt. Zo zal er een “737 only divisie” in het leven worden geroepen. Eénbanders, tweebanders en Pursers zullen de mogelijkheid krijgen om op vrijwillige basis alleen Europa te gaan vliegen. Dit voor een minimale termijn van één jaar. Daarna kan men weer meedoen aan eventuele type uitvragen, waarbij op dat moment weer de daarvoor geldende regels zullen worden gehanteerd. De uitvraag daarvoor zal starten in januari 2012. Verder zal er de mogelijkheid komen om de recurrent FS, indien gewenst, midden in een RV te plannen i.p.v. als laatste dag van een cyclus. Hiermee kunnen we met trots stellen dat er weer twee punten van onze CAO-voorstellen zullen worden ingevoerd!

Instroom Martinair collega’s

UNC, de vakbond die de ± 380 ex Martinair collega’s vertegenwoordigt, meldde in het cabineoverleg dat door hen zal worden ingestemd met het sociaal plan voor Martinair cabinepersoneel, het zogenaamde “Bosrand akkoord”.  Daarmee legt men de wens van het merendeel van haar leden naast zich neer die tegen dit akkoord stemde. Hoewel dit interne proces ons verbaast zijn we verheugd dat de discussies over senioriteit en horizontale instroom daarmee, in ieder geval op collectief niveau, tot het verleden behoren.

Redactie Cabin Pressure

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

Meld je aan voor het introductielidmaatschap via de website! Lees meer over de voordelen van het lidmaatschap op onze website.