Skip to main content

Verslag Cabineoverleg van 22 maart 2013

22 maart 2013

Op vrijdag 22 maart zijn KLM en Cabinebonden bijeen geweest voor het maandelijkse cabineoverleg. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Namens de redactie schoof Huib den Ouden aan. Hieronder de hoofdpunten.

CAO afspraken m.b.t. loongebouw

In de cao 2011-2014 is in het kader van de Transform 2015 doelstelling een afspraak gemaakt tussen KLM en cabinebonden over de introductie van een nieuw loongebouw voor nieuw personeel. In dat kader kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de lengte en hoogte van de salarisschalen, de promotiesystematiek en de leeftijdstoeslag.

Géén vooraf gestelde bezuinigingsdoelstelling

Met het bedrijf is in het overleg afgesproken dat er een werkgroep zal worden samengesteld met vertegenwoordigers van KLM, vakbonden en een externe “beloningsdeskundige”. Wij hebben partijen aangegeven ook onze eigen deskundigen in huis te hebben. De opdracht van de werkgroep is om verschillende varianten van een nieuw loongebouw en pensioenregeling te ontwikkelen en te analyseren welke effecten die hebben. Wij hebben KLM in het overleg duidelijk gemaakt dat we ons niet zullen conformeren  aan een vooraf gestelde bezuinigingsdoelstelling, maar ons zullen houden aan de afspraken uit het protocol dat “slechts” spreekt van “structurele verlaging van de arbeidskosten”.

Medio juni zal de werkgroep rapporteren aan het cabineoverleg, het platform waar de besluitvorming hierover plaatsvindt. En nogmaals, de eventueel te maken afspraken betreffen slechts nieuw aan te nemen personeel en zijn niet van toepassing op het huidige korps.

Sundries eindelijk weer op oude niveau

Zoals we eerder al meldden hebben we er tijdens de CAO onderhandelingen voor gezorgd dat de 16% opslag op de sundries terugkomt! De afspraken die VNC hierover in 2009 met KLM maakte, komen hiermee te vervallen. Dat gaat je, afhankelijk van je schema,  tot enkele tientallen Euro’s netto per maand opleveren! De gemaakte afspraken gaan in op 1 april 2013. Vanaf dat moment zullen de daggelden voor cabine na jaren eindelijk weer gelijk zijn aan die van de cockpit. Agesproken is dat KLM hierover ook zelf intern zal communiceren.

Nog een CAO afspraak: De zwangerschapsregeling

In de CAO is afgesproken dat, indien het wettelijk is toegestaan, een derde optie zal worden toegevoegd voor de zwangere CA.  Die houdt in dat zij er voor kan kiezen om, met ontvangst van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, vrijgesteld te worden van werk. Echter, m.b.t. de juridische haalbaarheid van dit plan spreken verschillende juristen elkaar tegen. Om uit de impasse te komen heeft KLM in het overleg voorgesteld om gezamenlijk juridisch advies in te winnen. Cabinebonden zijn daarmee akkoord gegaan. FNV Cabine hoopt op snelle duidelijkheid.

Planningsupdate

Elke maand brengt KLM ons op de hoogte van de planning m.b.t. de productie. Er zijn geen grote wijzigingen te melden t.a.v. vorige maand. De krapte die in juni 2013 werd verwacht kan worden opgelost door het grote animo voor tijdelijk meerwerk. Toekenning van de aanvragen wordt door KLM aan betrokkenen per brief bekendgemaakt voor 1 april as..

De XFA-regeling

Zoals we eerder al communiceerden ontvingen wij signalen vanuit onze achterban dat er door KLM en VNV afspraken zijn gemaakt voor in het buitenland wonende vliegers om voor woon-werkverkeer, naast KLM-, ook van Transavia lijndiensten gebruik te mogen maken. Een aanpassing van de zgn. XCM-regeling voor vliegers. Wij hebben KLM toen per brief opgeroepen om deze faciliteit tevens voor in het buitenland wonende CA's te laten gelden. Een aanpassing dus van de zgn. XFA-regeling voor cabinepersoneel.

KLM gaf in het overleg aan dat met de VNV is afgesproken dat vliegers van KLM, Transavia en Martinair gebruik mogen maken van elkaars regelingen. Omdat Transavia de XFA-regeling niet aanbiedt aan haar eigen cabinepersoneel is het volgens KLM niet mogelijk dat Transavia de regeling wel voor KLM cabinepersoneel aanbiedt. Het is volgens KLM aan Transavia en de bonden dit eerst op de Transavia CAO-tafel op te brengen. Mocht dit op termijn iets opleveren, dan kan op de KLM CAO-tafel over een eventuele uitruil van faciliteiten worden gesproken. Een formeel maar duidelijk standpunt. Wordt vervolgd…

Kist-Crew

Op 10 maart 2013 is de tweede pilot “Kist-Crew koppeling” op Europa afgerond. Door KLM en Cabinebonden werd hiervoor een tijdelijke CAO-aanpassing afgesproken: De vliegurenlimiet in combinatievluchten werd voor de duur van de proef verlengd van 4.5 naar 6 uur.

Enquête

Op 20 maart is de online KLM enquête gesloten m.b.t. de werkbeleving van de deelnemers over bijvoorbeeld zaken als veiligheid, efficiency, samenwerking cockpit/cabine en algemene werkdrukbeleving. Aan de hand van de enquête en uiteraard pas na instemming van onze leden, zal uiteindelijk worden besloten óf en onder welke eventuele voorwaarden we de CAO-aanpassingen zullen voortzetten. De vele e-mails die FNV Cabine ontving zijn echter niet hoopgevend. KLM hoopt in het cabineoverleg van  25 april de eigen enquêteresultaten beschikbaar te hebben. 

Dreamliner

In 2015 verwacht KLM de B787 toe te voegen aan de vloot. Veel zaken m.b.t. de aanschaf van dit toestel zullen verlopen via de Medezeggenschap in de Ondernemingsraad en Groepscommissie 31. Er is echter ook een aantal zaken dat de CAO direct raakt, zoals bijvoorbeeld de configuratie, crew rest, tewerkstelling van de Purser en de cabinebemanningsamenstelling. KLM hoopt met de bespreking van deze issues een begin te maken in het cabineoverleg van 25 april as..

Social dashboard

Door KLM is met de cabinebonden afgesproken dat éénmaal per jaar een zgn. “Social Dashboard” m.b.t. Inflight Services zal worden gedeeld. Daarin staat alle mogelijke informatie over het korps. Veel need to know, maar ook heel veel nice to know.

Wist je bijvoorbeeld dat:

  • Het korps bestaat uit 7332 vrouwen en 1491 mannen?
  • Er 149 collega’s zijn van 60 jaar en ouder?
  • Tweederde van het korps in deeltijd werkt?
  • Het korps bestaat uit 27 nationaliteiten, van Pools tot Ethiopisch en van Braziliaans tot Turks?
  • 241 van onze collega’s in het buitenland wonen?

Verkiezingen voor Groepscommissie en Ondernemingsraad

Het zal je niet ontgaan zijn. De Medezeggenschapsverkiezingen komen er aan. De stemperiode start 25 maart en sluit op 15 april. Op 25 maart ontvang je, in opdracht van de OR verkiezingscommissie, een e-mail met daarin een link naar de digitale stembus. Houd dus je mailbox in de gaten. Klik na ontvangst van de e-mail op de link en vul de twee digitale stembiljetten in (OR en GC). Doe mee en stem lijst 1: FNV Cabine!

Meer informatie?

Onze kandidaten zullen volop campagne gaan voeren. Kom ook langs in onze verkiezingsstand die vanaf 25 maart staat opgesteld in het Bemanningencentrum tegenover de ingang naar de postvakken. We staan je daar graag te woord.

Redactie FNV Cabine

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

meld je aan voor het introductielidmaatschap via de website! Lees meer over de voordelen van het lidmaatschap op onze website.