Skip to main content

Overleg met KLM en Cabinebonden op 25 april 2013

25 april 2013

Op donderdag 25 april zijn KLM en Cabinebonden bijeen geweest voor het maandelijkse cabineoverleg. Namens FNV Cabine was het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Namens de redactie schoof Huib den Ouden aan. Hieronder de hoofdpunten.

Een CAO afspraak: De zwangerschapsregeling

Zoals we al eerder meldden is in de CAO afgesproken dat, indien het wettelijk is toegestaan, een derde optie zal worden toegevoegd voor de zwangere CA.  Die houdt in dat zij er voor kan kiezen om, met ontvangst van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, vrijgesteld te worden van werk. Echter, m.b.t. de juridische haalbaarheid van dit plan spreken verschillende juristen elkaar tegen. Om uit de hierdoor ontstane impasse te komen heeft KLM in het overleg van 22 maart jl. voorgesteld om gezamenlijk juridisch advies in te winnen. Cabinebonden zijn daarmee akkoord gegaan. FNV Cabine heeft in het overleg van 25 april gesteld dat er nu snel uitvoering moet worden gegeven aan deze afspraak omdat het tijd wordt dat er duidelijkheid komt over de wettelijke mogelijkheden m.b.t. deze CAO afspraak. Volgens afspraak zal het bedrijf zo spoedig mogelijk een vraag formuleren voor gezamenlijk juridisch advies.

Afspraken werkgroep verzoekensysteem

Nadat onze leden zich in april 2012 massaal uitspraken voor handhaving van het huidige verzoekensysteem, is door FNV Cabine het initiatief genomen om een werkgroep in het leven te roepen waarin verder gesproken kon worden over de spelregels van het systeem en de gewenste verbeter- en aandachtspunten. Die werkgroep werd samengesteld uit een vertegenwoordiging van de cabinebonden en GC31.

Vaststellen indelingsregels

Ons standpunt in de discussie was altijd dat het van groot belang is eerst helderheid te krijgen over de gebruikte indelingsregels. Die regels waren eigenlijk een combinatie van afspraken uit het PBS tijdperk en het Plan&Go verleden. Toen vorig jaar bleek dat er voldoende draagvlak was voor het huidige verzoekensysteem, dat in eerste instantie eenzijdig door KLM werd ingevoerd, was het zaak dat er nieuwe CAO-afspraken zouden komen over indelingsregels waarin alle partijen zich  zouden kunnen vinden. Daarmee zou voor het korps ook duidelijk worden wat de geldende afspraken zijn.

28 daagse indeling

Eén van de destijds door de bonden opgebrachte knelpunten was inzicht en hardheid van de 28 daagse indeling. Die 28 dagen zijn weliswaar zichtbaar via je rooster op de portal, maar is daarmee niet hard en je indeling zelf laat slechts week één en twee zien. Naar de mening van FNV Cabine een onwenselijke situatie. Met KLM is afgesproken dat de werkgroep bijeen zal komen om deze problematiek te bespreken.

De XFA-regeling

Zoals we eerder al communiceerden ontvingen wij signalen vanuit onze achterban dat er door KLM en VNV afspraken zijn gemaakt voor in het buitenland wonende vliegers om voor woon-werkverkeer, naast KLM-, ook van Transavia lijndiensten gebruik te mogen maken. Een aanpassing van de zgn. XCM-regeling voor vliegers. Wij hebben toen het initiatief genomen en KLM per brief opgeroepen om deze faciliteit tevens voor in het buitenland wonende CA's te laten gelden. Een aanpassing dus van de zgn. XFA-regeling voor cabinepersoneel.

KLM gaf in het overleg aan dat met de VNV is afgesproken dat vliegers van KLM, Transavia en Martinair gebruik mogen maken van elkaars regelingen. Omdat Transavia de XFA-regeling niet aanbiedt aan haar eigen cabinepersoneel is het volgens KLM niet mogelijk dat Transavia de regeling wel voor KLM cabinepersoneel aanbiedt. Uit onlangs gevoerde gesprekken tussen Transavia en de cabinebonden blijkt dat er weinig gevoel is om daar iets te financieren wat eigenlijk voor KLM is. Transavia ziet dan ook geen mogelijkheid voor een oplossing.

Beleidsregels

In het cabineoverleg werd gesteld dat het in theorie kan voorkomen dat een KLM XFA (CA) blijft staan omdat een HV XCM (vlieger) voorrang krijgt. Het is tenslotte de captain die beslist wie er op een cockpitstoel meevliegt. Volgens KLM gebeurt dat in de praktijk niet omdat daar bij Flight Operations beleidsregels over zijn afgesproken waaraan captains zich moeten houden. Op verzoek van FNV Cabine zal KLM ons inzage geven in de regels m.b.t. XFA en XCM bij KLM. Verder zal KLM ook de genoemde beleidsregels met ons delen.

Kist-Crew

Op 10 maart 2013 is de tweede pilot “Kist-Crew koppeling” op Europa afgerond. Door KLM en Cabinebonden werd hiervoor een tijdelijke CAO-aanpassing afgesproken: De vliegurenlimiet in combinatievluchten werd voor de duur van de proef verlengd van 4.5 naar 6 uur.

Diffuus

KLM heeft de cabinebonden in het overleg van 25 april een eerste informatieve impressie gegeven van de crewbelevingsaspecten m.b.t. de kist-crew Pilot. Naar het oordeel van FNV Cabine een willekeurig aantal grafieken dat vooralsnog een te diffuus beeld geeft en op basis waarvan geen werkelijk inzicht mogelijk is. Opmerkelijk daarbij is verder dat in het totaalbeeld de enqueteresultaten van het cockpitpersoneel zijn meegenomen. In mei zullen naast de crewbeleving ook de operationele bevindingen in de resultaten zijn verwerkt.

Het is te vroeg voor conclusies, maar de vele e-mails die FNV Cabine gedurende de pilot ontving zijn niet hoopgevend. Wij zijn trots op ons democratische proces. Pas na instemming van onze leden zal uiteindelijk worden besloten óf en onder welke eventuele voorwaarden we de CAO-aanpassing zullen voortzetten.

Introductie B787-900 (dreamliner)

Vanaf 2015 zal KLM in drie jaar tijd 16 B787-900 machines aan de vloot toevoegen. Hieronder wat feiten:

  • KLM onderzoekt of de B787-900 voor cabinecrew een variant kan worden van de B777, waardoor er een mogelijke ICA divisie ontstaat van B747, B777, B787 en A330.
  • Configuratie: 30C/264M;
  • Uitvoering met OCR en vier High Comfort Seats;
  • And last but noy least: De Purser boven de sterkte. FNV Cabine is daarmee vandaag akkoord gegaan.

Reservestelling Sr. Pursers/MD11

Bij de uitfasering van een vliegtuigtype is er altijd een groep collega’s die zo’n verdwijnend type als laatste in het pakket houdt. Dit kan in de operatie soms problemen opleveren omdat er in bepaalde functies op een bepaald moment toch te weinig mensen beschikbaar zijn of problemen hebben om current te blijven.

Senior Pursers hebben ons gemeld dat, enkele dagen voordat een reserveblok aanvangt, betrokkene door Crew Control wordt gebeld met de mededeling dat men niet reserve zit voor de eigen functie maar voor de functie van Purser. Indien daartegen bezwaar wordt gemaakt wordt als alternatief het reserveblok eruit gehaald en vervalt dus de indeling. Deze collega’s worden wat ons betreft op een niet aanvaardbare manier onder druk gezet. Daarnaast is deze gang van zaken niet volgens de afspraken in de CAO, waarin gesteld wordt dat slechts degenen die voorkomen op de onderste helft van de volgordelijst kunnen worden tewerkgesteld in een lagere functie.

Concreet hebben we KLM daarom de vraag gesteld of het volgens het bedrijf mogelijk is om reserve te zitten voor een functie die je niet vliegt conform de afspraken in de CAO. KLM komt hier zo spoedig mogelijk bij ons op terug. Mocht dit je overkomen meldt het ons dan via info@fnvcabine.nl

Redactie FNV Cabine