Skip to main content

Verslag Cabineoverleg van 27 juni 2013

28 juni 2013

Op donderdag 27 juni zijn KLM en Cabinebonden bijeen geweest voor het maandelijkse Cabineoverleg. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door onze voorzitter Annetje Koreman. Hieronder de hoofdpunten.

Besluit KLM: B777 als eerste type

Tijdens het overleg deelde KLM partijen mee dat zij het besluit heeft genomen dat binnenkort de B777 het vaste type zal worden voor eenbanders en de B747 het wisseltype. Anders dan zoals door de Groepscommissie is gecommuniceerd en op de VNC site is gepubliceerd, is er absoluut geen sprake van een gemaakte afspraak. KLM heeft zelf eenzijdig dit besluit genomen. FNV Cabine heeft in het overleg haar vraagtekens geplaatst bij dit besluit. Wij zijn namelijk van mening dat zaken als een redelijke combinatie van vliegtuigtypen in overleg tussen KLM en Cabinebonden moeten worden bepaald. Zo lezen wij dat terug in de CAO. KLM heeft te kennen gegeven hier anders tegen aan te kijken en van mening is dat zij dit besluit eenzijdig kan nemen zonder invloed van de bonden. Partijen zullen op een later moment in de teksten duiken om te bekijken of dit juist is.

Vakantiewetgeving

Op het gebied van vakantie is er nieuwe wetgeving van kracht. Voortaan zal ook tijdens langdurige ziekte volledig vakantie worden op- en afgebouwd. Tijdens het overleg zijn verdere afspraken gemaakt om de CAO hiermee in lijn te brengen. Op initiatief van FNV Cabine zal KLM de verwijzingen naar ingewikkelde teksten uit het Burgerlijk Wetboek als bijlage laten opnemen om zo de betreffende CAO-bepalingen leesbaar te houden. Daarnaast dwong FNV eerder al af, dat in afwijking van de nieuwe wetgeving vakantiedagen pas na vijf jaar zullen verjaren. De uiteindelijke aanpassingen zullen op een later moment met het korps worden gedeeld.

Eindejaarsuitkering

In het CAO-protocol is afgesproken dat vanaf 1 januari 2013 de variabele eindejaarsuitkering voor alle KLM'ers zal worden vervangen door een vaste eindejaarsuitkering van 8.33% (dat is een volledig maandsalaris). Hoewel dat voor veel collega’s een positief geluid is, hebben KLM en Bonden afgesproken dat de mogelijkheid wordt onderzocht of en op welke manier KLM'ers die destijds hebben gekozen voor de variabele regeling deze kunnen behouden. In het cabineoverleg is een start gemaakt met het verkennen van deze mogelijkheden en hoe het eventueel handhaven van de variabele regeling vorm zal worden gegeven. Daarnaast zal er een nieuwe winstdelingsregeling ingaan vanaf het boekjaar 2015. Die regeling komt erop neer dat alle KLM'ers zullen meedelen in winsten van KLM op basis van een winstdelingstabel, waarbij de uitkering varieert van 0% (bij een winst t/m 350 miljoen Euro) tot 6,5% van het jaarsalaris (bij een winst van boven 800 miljoen Euro).

Invoering ‘seizoen-CA’

Cabinebonden kregen tijdens het overleg te horen dat KLM voornemens is om met ingang van de zomerdienstregeling 2014 de ‘seizoen-CA’ als extra flexibel planningsinstrument in te voeren. Het 'zomercontract' zal wat KLM betreft een duur hebben van maximaal zes maanden. Als voornaamste reden hiervoor werd gegeven dat de laatste jaren de productie in toenemende mate een grillig seizoenspatroon laat zien. Hierdoor wordt het voor KLM steeds lastiger om de tijdelijke overschotten en tekorten met alleen de huidige flexibele instrumenten (tijdelijk minder- of meerwerk, extra non actief, vrijwillige productie van flexers) weg te werken. De verdere verhoging van de productie in de zomer ’14 en de uitfasering van de MD11 in de winter ’14-’15 zet dit verder onder druk.

Kritische grondhouding

Al biedt de CAO KLM de ruimte om eenzijdig te besluiten contracten aan te gaan voor één jaar of korter, heeft FNV Cabine toch wel haar zorgen geuit en kanttekeningen geplaatst bij dit voornemen van KLM. Zo verbaast het ons dat er een behoefte is ontstaan om gebruik te gaan maken van zomercontracten. Tot op heden is het dankzij de flexibiliteit van het korps altijd gelukt om de zomerpieken en winterdalen te managen. Het inzetten van zomercontracten zou in onze optiek belemmerend kunnen werken op de flexibele mogelijkheden voor de vaste krachten. Daarnaast hebben we aangegeven dat er dan toch ook behoefte zou moeten ontstaan voor extra kaderfuncties. In reactie daarop heeft KLM aangeven erop toe te zien dat de zomercontracten de flexibele mogelijkheden voor de vaste medewerkers niet zullen ondermijnen. Ook zal er inderdaad extra kader nodig zijn waardoor er weer wat doorstroom zal ontstaan. Met het oog op verdere structurele groei en natuurlijk verloop, zullen er ook gewoon CA’s met een vast contract worden aangenomen en kunnen de collega’s van KLC regulier blijven instromen. We hebben verder het idee geopperd de seizoen-CA’s alleen op Europa in te zetten om op die manier de werkdruk voor de Europa vliegenden te verlagen. KLM zal dit in haar overwegingen meenemen.

FNV Cabine heeft op zich wel gevoel voor het verhaal van KLM, maar heeft ook aangegeven zeer kritisch de uiteindelijke inzet van seizoen-CA's te volgen. Indien de praktijk zal uitwijzen dat er alsnog een spanningsveld ontstaat met het bieden van flexibele instrumenten aan de vaste medewerkers en de vaste instroom van toekomstige collega’s, dan heeft KLM een issue met ons. Het plan staat nog in de kinderschoenen. Partijen zullen de komende tijd dieper in de materie duiken om zodoende betrokken te blijven bij de uiteindelijke afwegingen.

Gedelegeerde taken

Vanuit de CAO is een aantal taken door de Cabinebonden gedelegeerd aan de Groepscommissie (GC31). Dit is o.a. het geval in de Planning&Assignment Commissie (PAC). Tot teleurstelling van FNV Cabine is tijdens de installatievergadering gebleken dat wij geen vertegenwoordiging meer hebben in de PAC. Voor FNV Cabine is dit een onwenselijke ontwikkeling. Wij hebben in het Cabineoverleg dan ook KLM en de Cabinebonden laten weten dat we hebben besloten, conform CAO, de gedelegeerde bevoegdheden naar ons terug te halen. Voor ons is dit van wezenlijk belang, niet vanuit wantrouwen t.o.v. GC31, maar om de invloed van FNV Cabine op het P&A dossier te waarborgen.

De overige Cabinebonden en KLM hebben uitgesproken dit niet wenselijk te achten en vooral de taken te willen blijven delegeren aan GC31. Wij hebben daar zeker gevoel voor, maar tegelijkertijd is het voor ons ongewenst als de ontstane situatie ongewijzigd blijft. Want geen invloed meer hebben op o.a. omloopschema’s en de samenstelling van BIP’s is voor een professionele vakbond als FNV Cabine onacceptabel. Dit signaal is betrokken partijen helder en er zal dan ook op initiatief van KLM worden bekeken in hoeverre binnen GC31 alsnog een passende oplossing kan worden gevonden voor onze bezwaren. We wachten de uitkomst daarvan met belangstelling af.

Verdere openstaande punten….

Indelingsregels en verzoekensysteem

Zoals reeds eerder gemeld, heeft FNV Cabine zich ingezet om voor eens en voor altijd helderheid te krijgen over de huidige indelingsregels die nu een combinatie zijn van afspraken uit het PBS tijdperk en het Plan&Go verleden. Nu er voldoende draagvlak is voor het huidige verzoekensysteem, hebben we onlangs in goed overleg de nieuwe indelingsregels vastgelegd. Partijen zijn bijna zover dat de CAO-teksten hier definitief op kunnen worden aangepast en met het korps kunnen worden gecommuniceerd. Er staat echter nog een tweetal thema’s open waarover nog geen overeenstemming bestaat.

Korte opdracht in blokreserve en 28-daagse indeling

Eén van die punten is dat FNV Cabine zich er niet in kan vinden dat ook in het huidige verzoekensysteem een korte opdracht kan worden ingedeeld in een blokreserve. Volgens onze interpretatie zou dit slechts kunnen indien daardoor een verzoek van de CA kan worden gehonoreerd, zoals beschreven in de CAO.

Een ander knelpunt is inzicht en hardheid van de 28-daagse indeling. Die 28 dagen zijn weliswaar zichtbaar via je rooster op de portal, maar soms wordt er in telefonische contacten met onze leden door  P&A beweerd dat week drie en vier niet hard zijn. Je indeling zelf laat slechts week één en twee zien. Naar de mening van FNV Cabine een onwenselijke situatie en niet in lijn met de geest van de afspraken zoals deze zijn vastgesteld in de CAO. De 28-daagse indeling is wel degelijk hard. Week 3 en 4 kunnen namelijk slechts door KLM worden gewijzigd in geval van annuleringen of wijzigingen van vluchten. Het zal dan ook helpen als dit door KLM in de juiste context wordt geplaatst als collega’s worden geconfronteerd met wijzigingen in week 3 en 4. Hierbij zou het natuurlijk helpen in discussies tussen collega’s en Crew Control als de 28-daagse indeling op papier of digitaal beschikbaar zou worden gesteld. De discussie over de twee onderwerpen zullen in het cabineoverleg verder worden uitonderhandeld.

Werkgroep

Los van deze CAO-actualisatie, is onlangs de werkgroep die mogelijke verbeteringen aan het verzoekensysteem in kaart brengt eenmalig bijeengekomen. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van KLM en leden van de verschillende Cabinebonden. De tot nu toe voorgestelde verbeteringen, waar KLM zich aan heeft gecommitteerd, zullen in het Cabineoverleg worden geformaliseerd en vervolgens worden gecommuniceerd met het korps. Echter, voordat er werk kan worden gemaakt van de geadresseerde verbeterpunten, zal KLM de komende tijd vooral haar tijd en energie moeten stoppen in de vele technische probleempunten die het verzoekensysteem op dit moment nog kent. De technische betrouwbaarheid van het systeem verdient daarmee de hoogste prioriteit.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij zwangerschap

Een discussie waar maar geen beweging in schijnt te komen, tot grote teleurstelling van FNV Cabine. In het CAO-protocol is afgesproken dat, indien het wettelijk is toegestaan, een derde optie zal worden toegevoegd voor de zwangere CA, zodat zij ervoor kan kiezen om vrijgesteld te worden van werk, met ontvangst van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Omdat juristen elkaar tegenspreken over de wettelijke toelaatbaarheid hiervan, zijn CAO-partijen in een impasse beland. Tijdens het overleg is kenbaar gemaakt dat VNC de kwestie voor zal leggen aan een arbitragecommissie. FNV Cabine ziet deze stap als een verdere vertraging in het proces. FNV Cabine is namelijk van mening dat het geschil zich eerder leent voor een rechtsvraag aan een jurist of rechter, dan dat er sprake is van een verschil van mening met betrekking tot de interpretatie, de naleving of het toepasselijk zijn van de CAO. FNV Cabine zal de uitkomst van de arbitragecommissie met belangstelling volgen en hoopt dat er snel duidelijkheid zal komen voor belanghebbende CA’s.

Redactie FNV Cabine

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!