Skip to main content

KLM en FNV Cabine dichtbij akkoord over invulling CAO-protocol

28 april 2014

Op donderdag 24 april jl. zijn KLM, FNV Cabine en de andere cabinebonden op Schiphol-Oost bijeen geweest om de onderhandelingen over een breed gedragen invulling van het CAO-protocol te hervatten. In het verlengde van het overleg van 27 maart jl. is een akkoord tussen KLM en FNV Cabine aanstaande. Namens FNV Cabine was de CAO-delegatie aanwezig, bestaande uit bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman en Ruud van Alphen.

Hoe zat het ook alweer?

Het door onze leden goedgekeurde CAO-akkoord (looptijd oktober 2011 t/m december 2014) stond in het teken van de besparingsdoelstellingen van KLM (Securing Our Future). Voor de toekomstbestendigheid van het bedrijf en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid, is FNV Cabine vanuit haar verantwoordelijkheid langs de lijnen van nut en noodzaak uiteindelijk akkoord gegaan met het niet verhogen van de lonen in 2013 en 2014. Ook zijn er twee vakantiedagen ingeleverd, waarvan één in de tijdelijkheid. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over het aanpassen van het loongebouw voor nieuw personeel, dat een structurele besparing van de arbeidskosten zou moeten opleveren. Zouden partijen geen overeenstemming bereiken over het loongebouw, dan zou KLM mogen besluiten de gehele Europaproductie onder te brengen bij KLC, met de bijbehorende goedkopere arbeidsvoorwaarden.

Actiedreiging

In alle zorgvuldigheid, en wetende dat er al fors op de korte termijn is bezuinigd, heeft FNV Cabine haar inzet bepaald voor de invulling van de CAO-afspraak m.b.t. de aanpassing aan het loongebouw. De focus van FNV Cabine lag van begin af aan op de lange termijn, terwijl KLM een verdere besparing op de korte termijn eiste. KLM wilde zelfs zo ver gaan in haar bezuinigingsdrang, dat de aanpassing aan het loongebouw al per 2019 een besparing zou opleveren van 20 miljoen Euro. FNV Cabine wilde hier niets van weten. Het korps had al meer dan genoeg geleverd en een besparing van 20 miljoen per 2019 zou ertoe leiden, dat het loongebouw voor toekomstige KLM'ers extreem zou worden verslechterd. Voor FNV Cabine onaanvaardbaar en niet getuigend van een solidaire verdeling van de pijn. De vastberadenheid van FNV Cabine deed KLM eind vorig jaar besluiten de Europaproductie naar KLC over te hevelen. Echter, dankzij de massale actiebereidheid van onze achterban om de KLC variant tegen te houden, is KLM alsnog gedwongen met ons het gesprek aan te gaan en invulling te geven aan de CAO-afspraak m.b.t. het loongebouw voor toekomstig personeel.

Langere termijn

Vanaf het begin van dit jaar stonden de gesprekken in het teken van het vinden van een breed gedragen oplossing. Daar waar KLM alles probeerde om een besparing op de korte termijn te realiseren, bleven wij vasthouden aan een besparing op de langere termijn. Na ellenlange onderhandelingen en rekenexercities heeft KLM uiteindelijke haar eisen voor de korte termijn losgelaten. In lijn met de inzet van FNV Cabine, is het bedrijf nu bereid om genoegen te nemen met een besparing die pas in de verre toekomst gerealiseerd zal worden.

Totaalpakket

In het overleg van 27 maart jl. zijn partijen uiteindelijk tot een totaalpakket gekomen waarin overeenstemming is bereikt over hoogte en termijn van de besparing. Dat pakket bestaat er uit, dat KLM meer gebruik zal maken van de ruimte binnen de kaders van de CAO om productiviteitsslagen te kunnen maken en waarin de aanpassingen van het loongebouw zijn uitgewerkt. De pensioenen voor huidig en toekomstig personeel zullen verder niet verslechterd worden.

Het loongebouw voor nieuw aan te nemen personeel ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

  • De begin- en eindsalarissen van de CA-schalen zullen ongewijzigd blijven (incl. de levensloopbijdrage van 6%);
  • De jaarlijkse periodieken van de CA-schalen zullen percentueel minder hard oplopen dan in de huidige loonschalen;
  • De promotiestappen zullen percentueel niet anders zijn dan in het huidig loongebouw, maar door de lagere CA-schalen zal er bij promotie ook een besparing worden gerealiseerd.

Onjuiste weergave VNC

KLM en alle cabinebonden bereikten op 27 maart jl. overeenstemming over hoogte en termijn van de besparingen. Tot onze verbazing gaf VNC op 24 april jl. aan géén instemming te hebben gegeven op de overeengekomen besparingsdoelstelling.

Onduidelijkheid promotiesystematiek

In het overleg van 27 maart jl. constateerden alle cabinebonden dat zij er niet goed op waren gewezen dat het totaalpakket tevens consequenties zou hebben voor de hoogte van het salaris bij promotie. Er is geen sprake van een andere promotiesystematiek, maar door de lagere CA-schalen bij promotie, zal de hoogte van de promotiestap (logischerwijs) materieel anders zijn dan nu het geval is. Wel zal de promotiestap van CA naar Purser nog altijd een verhoging betekenen van het loon met gemiddeld 27%. De promotiestap van Purser naar Senior Purser blijft ongewijzigd. Ook de loonschalen van Pursers en Senior Pursers zullen verder ongewijzigd blijven.

Twijfels aan KLM berekeningen

Nadat het helder werd wat de consequentie voor de promotiesystematiek inhield, was er voor FNV Cabine geen reden meer om geen klap te geven op het totaalpakket. Voor VNC is dit klaarblijkelijk nog een brug te ver. Sterker nog, VNC twijfelt aan de juistheid van de berekeningen en de daarmee gepaard gaande besparingen. Volgens VNC zouden die veel ruimer uitpakken dan KLM ons wil doen geloven. Bovendien hoeft er volgens VNC ook geen sprake te zijn van een materieel lagere promotiestap. Dit is voor VNC uiteindelijk reden geweest om het overleg voortijdig te verlaten. FNV Cabine betreurt dit besluit en heeft juist gebruik gemaakt van de gelegenheid om KLM aan de tand te voelen over de berekeningen en te vragen naar verdere onderbouwingen. In samenspraak met onze loongebouwdeskundige durven wij nu de conclusie te trekken dat de berekeningen zoals die zijn gepresenteerd door KLM kloppen en dat juist de collega’s van VNC het niet bij het juiste eind hebben.

Publicatie

We vinden het onbegrijpelijk dat VNC in hun publicatie nu suggereert dat KLM de bezuinigingsdoelstellingen heeft verhoogd. Daarmee wekt VNC indirect de indruk alsof  FNV Cabine een verhoging van de bezuinigingsdoelstellingen door KLM zou accepteren. En dat is absoluut niet waar. Zoals gezegd, er is op 27 maart jl. een besparingsdoelstelling voorgesteld, in lijn met het VNC-voorstel en de inzet van FNV Cabine, waar alle partijen zich in konden vinden. Op dat moment heeft KLM juist geaccepteerd om de bezuinigingsdoelstellingen voor de korte termijn los te laten en met minder genoegen te nemen. Wij herkennen ons dan ook absoluut niet in de stelling van VNC. We vinden dat hun publicatie geen recht doet aan het complexe proces en het korps bovendien op het verkeerde been zet.

Verdedigbaar resultaat

Al met al vinden wij het totaalpakket verdedigbaar. De hoogte van de besparingen staan in verhouding tot de noodzaak voor het bedrijf om te bezuinigen. De besparing op het loongebouw wordt uitgesmeerd over een veel langere periode en dus over een grotere populatie, waardoor de besparing evenrediger wordt verdeeld. Tevens vinden we het uitlegbaar dat de besparing niet alleen wordt gehaald bij nieuw aan te nemen éénbanders, maar ook van toepassing is wanneer deze nieuwe collega’s in de toekomst binnen het nieuwe loongebouw promotie maken. De aanpassingen op het loongebouw zullen op de langere termijn substantieel geld gaan opleveren voor de KLM, zonder dat de beloningssystematiek van de CA’s op de schop gaat. Niet onbelangrijk: Het onderbrengen van de gehele Europaproductie bij KLC is hiermee ook definitief van de baan!

Vervolg proces

Op de korte termijn zullen we, hopelijk met alle cabinebonden, met KLM om de tafel gaan zitten om dit meer dan twee jaar durende CAO-traject tot een goed einde te brengen. Partijen zullen aan de slag moeten gaan om de invulling van het CAO-protocol te vertalen naar definitieve afspraken. FNV Cabine zal erop toezien dat deze waterdicht zijn, zodat het voor iedereen duidelijk zal zijn wat er voor nu en voor de verre toekomst is afgesproken. Zodra er sprake is van een definitief resultaat, zullen wij daarover communiceren. In ieder geval kunnen wij stellen dat hiermee het toekomstperspectief voor het bedrijf en voor de huidige en toekomstige medewerkers geborgd is.

Redactie FNV Cabine