Skip to main content

Ledenraadpleging cao-akkoord 2015-2016

29 juni 2015

Achtergrond

Na een half jaar van onderhandelingen hebben we uiteindelijk een cao-akkoord met KLM bereikt. De gesprekken stonden voortdurend in het teken van de verslechterende bedrijfssituatie. FNV Cabine heeft haar ogen hier niet voor willen sluiten, want uiteindelijk hebben alle medewerkers belang bij een gezond en toekomstbestendig bedrijf. Daarnaast hebben we, op basis van onze cao-inzet, gestreden voor meer balans in het totaalakkoord. Snijden in arbeidsvoorwaarden zonder enige balans, was voor FNV Cabine van meet af aan onacceptabel. Zo hebben we een meer evenwichtige WRR kunnen afspreken dan KLM voor ogen had. Verder zijn er structurele afspraken gemaakt over een verbetering van het besteedbaar inkomen! Ten slotte hebben we concrete afspraken kunnen maken om de werkdruk op Europa te verlichten en op ICA extra waardering toe te kennen bij tussenlandingen. Dit waren voor de leden van FNV Cabine belangrijke zaken. 

overzicht van alle afspraken CAO protocol

Nieuwe WRR afspraken

Nadat een ruime meerderheid van onze leden in april jl. aangaf bereid te zijn de zomerproductie 2015 te redden, maakten KLM en cabinebonden in dat kader afspraken om gedurende de zomerperiode de A-factor tijdelijk aan te passen van 1.6 naar 1.5. Hiermee werd het te kort aan 250fte, dat door KLM bewust was gecreëerd i.v.m. het drukken van de arbeidskosten, gerepareerd. Ondanks het feit dat KLM de dagen, die als gevolg daarvan werden ingeleverd in eigen zak wilde steken, hebben we af kunnen dwingen dat al deze dagen teruggaan naar het individu.

Op het moment dat de nieuwe WRR wordt ingevoerd vervallen de tijdelijke afspraken m.b.t. de zomerproductie. Afgesproken is dat in de nieuwe WRR bij alle omlopen met 6 dagen reisverlof of meer, het RV met 1 dag wordt verlaagd. Verder wordt extra waardering toegekend bij tussenlandingen, namelijk per duty 0.4 dag waardering extra per tussenlanding (m.u.v. staartstukken). Er zullen ook veel schema’s ongewijzigd blijven t.o.v. van de oude WRR. 

overzicht van de schema’s

Simulatie

Wegens aanpassingen van de IT-systemen, zal de nieuwe WRR ingevoerd worden in het eerste kwartaal van 2016. Tot die tijd zal deze nieuwe WRR in de systemen handmatig worden gesimuleerd. Voor 99% zal deze simulatie hetzelfde zijn als de nieuwe WRR. Op enkele bestemmingen/omlopen zal het reisverlof hiervan afwijken. In het overzicht van de nieuwe schema’s is dit terug te vinden onder het kopje ‘overeengekomen afwijkingen’.

bijlage cao-protocol voor de geldende afspraken

 

Korte Opdracht 1 om 0 afschaffen of niet?

In het kader van het verlichten van de werkdruk op Europa, heeft FNV Cabine o.a. ingezet op het afschaffen van de Korte Opdracht 1 om 0 (KO 1/0). Wij vinden namelijk het verrichten van werk zonder enige compensatie onacceptabel. Daarnaast wordt een KO 1/0 voorafgaand aan een ICA-vlucht door onze leden als zeer zwaar ervaren. Omdat het afschaffen van de KO 1/0 ook invloed heeft op het honoreren van verzoeken, hebben partijen geen gezamenlijke afspraak kunnen maken over hoe om te gaan met de KO 1/0. Daar waar wij mandaat hebben voor het afschaffen van de KO 1/0, wilden de andere cabinebonden de KO 1/0 vooral in stand houden en voorzien van compensatie. Dat maakt dat wij hierover de vraag moeten neerleggen bij onze leden. Als 100% democratische vakbond vinden wij dat wat er ook wordt besloten, dit op basis van een breed draagvlak zal moeten zijn

Visie en ondernemerschap

We hebben met dit resultaat onze verantwoordelijkheid genomen, omdat we onze ogen niet willen sluiten voor de zorgelijke situatie waarin KLM momenteel verkeert. Tegelijkertijd hebben wij niet getekend bij het kruisje voor wat betreft de eisen van KLM. We hebben getracht een gebalanceerd akkoord af te spreken dat de pijn verdeelt over het korps en tevens ruimte biedt voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Met het oog op de continuïteit van het bedrijf, vinden wij het bereikte cao-akkoord daarom zeer verdedigbaar.

Het is nu vooral aan de directie om met visie en ondernemerschap het bedrijf weer in de goede richting te krijgen. In april 2016 zullen de volgende cao-onderhandelingen van start gaan. Wij zullen dan de rekening opmaken van wat de forse bijdragen van het cabinepersoneel en de visie van de directie hebben opgeleverd.

Maak gebruik van je stem!

Zoals bij alle belangrijke besluiten, hebben alle leden het recht om zich over de gemaakte afspraken uit te spreken. Het woord is daarom nu aan jou!

We willen je vragen kennis te nemen van de gemaakte afspraken en je stem via het stemformulier uit te brengen. Je kunt je stem tot uiterlijk maandag 13 juli uitbrengen.

We danken je voor de genomen moeite en zien je stem met belangstelling tegemoet.

 

naar stemformulier