Skip to main content

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering FNV Cabine

31 augustus 2015

Maandag 17 augustus jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van FNV Cabine plaats in het FNV kantoor in Amsterdam Sloterdijk. Zo’n 40 ambitieuze en positief kritische leden woonden deze bijeenkomst bij. Verschillende onderwerpen die de komende tijd prominent op de agenda van FNV Cabine zullen staan passeerden de revue.

Cao-traject

De stand van zaken m.b.t. het cao-traject kwam uitvoerig aan de orde. Zo werd er stilgestaan bij het onlangs gesloten cao-akkoord met een looptijd van januari 2015 tot april 2016. Door de aanwezigen werd vastgesteld dat het cabinepersoneel wederom een flinke bijdrage heeft geleverd aan de continuïteit van KLM. Het gevoel dat er nu een grens is bereikt voerde de boventoon tijdens de discussies. De gedeelde conclusie was dat het vooral nu aan de directie is om vaart te maken met noodzakelijke aanpassingen om KLM weer gezond en efficiënt te maken.

Implementatie cao-afspraken

In het voorjaar van 2016, als de nieuwe cao-onderhandelingen weer starten, zal FNV Cabine de balans opmaken van wat de directie heeft verwezenlijkt en wat de effecten hiervan zijn op het bedrijfsresultaat Voorafgaand daaraan zullen de onlangs overeengekomen cao-afspraken moeten worden geïmplementeerd, zoals de invoering van de nieuwe WRR en compensatie van de Korte Opdracht 1 om 0.

Een nieuw Dagelijks Bestuur

Tijdens de ALV zijn voor de zittingsperiode van 2015 tot en met 2018 de leden van het Dagelijks Bestuur herkozen/gekozen. Gezien de forse ledengroei die FNV Cabine de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, het streven om het Dagelijks Bestuur een goede afspiegeling te laten zijn van de achterban en het borgen van de continuïteit, is het DB samengesteld uit zes zetels. De volgende vliegende collega’s zijn unaniem bij acclamatie herkozen/gekozen door de ALV om namens de leden van FNV Cabine zitting te nemen in het DB:

  • Annetje Koreman, Voorzitter (Purser)
  • Ruud van Alphen (éénbander)
  • Roel van Griensven  (éénbander)
  • Samira van Huychem (éénbander)
  • Huib den Ouden  (Purser)
  • Dorien Visser (Sr. Purser)

Het DB zal zich, samen met de actieve leden van FNV Cabine, de komende jaren verder gaan inzetten voor de belangen van het korps. Met een goede vertegenwoordiging van de meeste functies en een mooie mix van ervaring en vers bloed, zal het DB vorm en uitvoering gaan geven aan het vakbondswerk waar de leden van FNV Cabine voor staan!

Afscheid John Visser

Tijdens de ALV is er afscheid genomen van John Visser als bestuurslid. John heeft zich de afgelopen jaren als actief lid en lid van het DB ingezet voor een rechtvaardige en sociale invulling van het vakbondswerk. Het waarborgen van de menselijke maat binnen Inflight Services en de waardering voor het korps heeft hij altijd hoog in het vaandel gehad, juist in tijden waar die onder druk kwamen. In het heetst van de strijd heeft John altijd de rust weten te bewaren en vastgehouden aan de koers van FNV Cabine, zonder zich te laten leiden door de waan van de dag. We bedanken John voor zijn tomeloze inzet om de belangen van zijn collega’s te behartigen en zijn strijd om het vak naast professioneel ook plezierig te houden. We wensen John het allerbeste toe!

afscheid john visser fnv cabine

 “Voorzitter Annetje en Bestuurder Zakaria zetten John in het zonnetje”

Medezeggenschap

De KLM Medezeggenschap en de aankomende verkiezingen die zullen plaatsvinden in het voorjaar van 2016 stonden ook op de agenda. Aangezien belangrijke dossiers die mede de koers van het bedrijf bepalen worden behandeld in de Medezeggenschap, is het van groot belang dat FNV Cabine daar meer invloed op heeft. Na onze eerdere uitvraag, zijn wij op zoek naar nog meer enthousiaste collega’s in alle functies en (deeltijd)percentages die zich in de Groepscommissie of Ondernemingsraad voor de belangen van het KLM-(cabine)personeel willen inzetten. Heb je interesse? Stuur dan een email aan info@fnvcabine.nl.

Pensioenen

Het programma van de vergadering werd ook gevuld met een presentatie over pensioenen. Op dit moment zijn KLM en de cabinebonden in gesprek over de nieuwe pensioenwetgeving waaraan wij moeten voldoen. Het gaat hierbij om premie-, indexatie- en beleggingsbeleid. Deze zaken hebben invloed op de pensioenpremies die KLM en de werknemers moeten betalen en op de hoogte van het pensioen waarop wij als werknemers kunnen rekenen. Daarnaast heeft de overheid eerder al besloten dat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog gaat naar 67 jaar en dat de maximaal toegestane opbouwpercentages voor pensioenen worden verlaagd. Dit alles heeft een versoberend effect op de pensioenopbouw en de normpensioenleeftijd van het cabinepersoneel.

Versobering pensioenopbouw

KLM en de Cabinebonden staan voor de uitdaging om de hoogte van de pensioenen, de risico’s voor KLM en het korps en de kosten (premies) zo goed mogelijk te beheersen. De komende tijd zullen de gesprekken worden voortgezet om te komen tot een voor alle partijen toekomstbestendige pensioenregeling. Daarnaast is het voor FNV Cabine van wezenlijk belang dat de versoberingen op de pensioenopbouw zoveel mogelijk worden gerepareerd, zodat het nog altijd een reële keuze blijft om met pensioen te gaan op de normpensioenleeftijd van 60 jaar.

Internationaal

Natuurlijk is er ook stilgestaan bij onze internationale activiteiten. Samen met onze Europese (ETF) en Internationale (ITF) koepelorganisaties strijden we tegen oneerlijke concurrentie in de luchtvaart. Nog meer dan ooit zal hierop de focus komen te liggen. De op staatssteun draaiende Midden-Oosten Carriers en de Low Cost Carriers, die door middel van de  inzet van goedkoop personeel (Social Dumping) goedkope tickets aanbieden, zorgen ervoor dat er geen sprake is van een ‘level playing field’. KLM heeft daar veel last van. Zolang Schiphol en de Europese Commissie deze maatschappijen met open armen blijven ontvangen onder het mom van vrije marktwerking zonder het stellen van eenduidige spelregels, zullen bedrijven als KLM het steeds moeilijker krijgen om het hoofd boven water te houden. Wij zijn voor vrije marktwerking, maar dan moet het spel in de luchtvaart wel op basis van dezelfde fatsoenlijke spelregels gespeeld worden!

Ryanair

FNV Cabine zal zich, samen met ETF en ITF, inzetten om in de luchtvaart fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Maatschappijen die zich daar niet aan willen houden zullen we moeten tegenhouden. Zo hebben onze collega’s in Denemarken ervoor gezorgd dat Ryanair afziet van het openen van een basis op Kopenhagen zolang deze maatschappij geen fatsoenlijke afspraken wil maken met vakbonden. Dat moeten wij ook op Schiphol kunnen afdwingen!

EU-FTL

Tot slot is er stilgestaan bij de nieuwe EU-FTL. Deze nieuwe Europese WRR zorgt ervoor dat er een level playing field wordt gecreëerd op Europees niveau. Alle Europese maatschappijen zullen aan de strengere regelgeving moeten voldoen, bijvoorbeeld voor wat betreft de rustgelegenheden en de mogelijkheden om te pauzeren en te eten aan boord. De nieuwe EU-FTL, die uiterlijk 18 februari 2016 door alle lidstaten geïmplementeerd moet worden, betekent een substantiële verbetering t.o.v. de oude Europese regels. FNV Cabine heeft zich hier, samen met ETF, maximaal voor ingezet. In overleg met de Nederlandse overheid (Inspectie Leefomgeving en Transport) zullen wij erop toezien dat alle Nederlandse luchtvaartmaatschappijen de nieuwe regels juist zullen toepassen.

Redactie FNV Cabine