Skip to main content

Cabineoverleg donderdag 27 augustus 2015

28 augustus 2015

Op donderdag 27 augustus jl. vond er weer een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Hieronder de hoofdpunten.

 

Cao-akkoord

 

Wederom stonden partijen stil bij de voortgang van het invoeren van de cao-afspraken. Nu ook de formele protocolteksten van de vliegers zijn opgesteld, die binnenkort zullen worden voorgelegd aan de leden van de VNV, kunnen alle bonden (cabine, grond en vliegers) op korte termijn met elkaar om tafel om de gemaakte afspraken te beoordelen op evenwichtigheid. Het streven is om dit zogeheten “Multi-overleg” op korte termijn te laten plaatsvinden, zodat de cao-afspraken binnen alle domeinen zo spoedig mogelijk kunnen worden ingevoerd.

 

Planning

Tijdens het overleg heeft KLM de huidige inschatting van de planning t/m maart 2016 met ons gedeeld. Waar de zomerperiode 2015 eerder een redelijke robuustheid liet zien, is er recentelijk toch sprake geweest van krapte waardoor collega’s zijn gevraagd om te bewilligen. Desgevraagd liet KLM ons weten dat dit te maken heeft met een meer dan geplande toename van het ziekteverzuim. Voor de winterperiode 2015-2016 is de robuustheid wat verbeterd, mede ingegeven door het voorstel van FNV Cabine om de keuzemogelijkheid voor tijdelijk minderwerk ook voor een kortere periode dan zes maanden aan te bieden. Desondanks is er de komende winterperiode nog sprake van een overschot aan personeel. Om de planning zo passend mogelijk te maken staat de uitvraag voor tijdelijk minderwerk en non actief voor de winter nog open. FNV Cabine houdt nauwlettend in de gaten hoe de ontwikkelingen m.b.t. eventuele boventalligheid van cabinepersoneel na de winterperiode zal zijn.

 

Pilot vervroegd boarden

Al geruime tijd heeft FNV Cabine het besluit van KLM, om door middel van een pilot tien minuten eerder te starten met boarden, ter discussie gesteld. Deze pilot, waarbij de betreffende crew zich tien minuten eerder moet aanmelden, was in onze optiek in strijd met de cao. Over de minimale duur van de werkzaamheden moet namelijk vooraf overleg plaatsvinden met de Cabinebonden of Groepscommissie. Dat heeft KLM niet gedaan. In het Cabineoverleg zijn partijen tot de conclusie gekomen dat het eerder boarden niet in strijd is met de cao-term “minimale duur van de werkzaamheden”. Dat betekent dat KLM de arbeidsduur te allen tijde mag verruimen. Uiteraard zal wel moeten worden voldaan aan de bijbehorende compensatie op basis van de WRR naar gelang men langer aan het werk is. Nu helder is geworden dat de pilot binnen de kaders van de cao toegestaan is, is het aan de groepscommissie om nut en noodzaak van de pilot te beoordelen.

 

Afstand saldo CS-teller voor laatste vlucht

KLM moet er voor zorgdragen dat alle saldi op tellers zodanig worden ingedeeld dat bij einde van het dienstverband alle dagen uitgekeerd zijn. Vervolgens krijgen collega’s die met pensioen gaan de mogelijkheid om een laatste vlucht te maken, waarbij bemanning en bestemming gekozen kan worden (op basis van de daarvoor vastgestelde regels). Hierbij kan er een situatie ontstaan dat er toch nog een aantal CS-dagen overblijft waar dan afstand van genomen moet worden om de afscheidsvluchtvlucht naar keuze mogelijk te maken. Hoewel deze praktijk nooit is geformaliseerd, heeft FNV Cabine er begrip voor dat KLM het maximale doet om collega’s het afscheid te geven dat men wenst, ook als dat betekent dat men vrijwillig moet afzien van dagen op tellers. Wij vinden wél dat CS-, RR- en IR-dagen die zijn ontstaan nadat de indeling passend is gemaakt t.b.v. de laatste vlucht gewoon worden uitbetaald. Afstand nemen van eigen dagen is wat betreft FNV Cabine niet aan de orde. Op ons verzoek zal KLM uitzoeken hoe hier in de praktijk mee wordt omgegaan. Wij vernemen graag van collega’s wat hun ervaringen zijn. Laat het de helpdesk weten!

 

 

HPO

In het kader van een efficiëntere en goedkopere organisatie, is KLM druk doende met het herijken van de grondorganisatie. Het project ‘High Performance Organisatie’ is hiervoor in het leven geroepen. KLM heeft tijdens het cabineoverleg een uitgebreide presentatie gegeven over de wijze waarop het bedrijf hier vorm aan wil geven. De uiteindelijk mogelijke (re)organisatie van de grondafdelingen zal in overleg met de OR en grondbonden moeten worden afgesproken. Van begin af aan heeft FNV Cabine ervoor gepleit dat de directie vooral werk moet maken van het verbeteren van de interne organisatie om het bedrijf gezonder te maken. Dat e.e.a. nu pas ter hand wordt genomen, terwijl de directie al sinds 2010 roept dat er wat moet gebeuren, vinden wij uiterst merkwaardig.

 

Gebruik RR saldo

De RR-teller (Restant Reisverlof) speelt een rol bij collega’s met een contractpercentage van 67 en 80 procent en wordt gevuld met halve- of kwart dagen. Wanneer de RR-teller een stand van 1 heeft bereikt, wordt deze dag in je eerstvolgende indeling geplaatst, rekening houdend met je verzoeken. Planning & Assignment gebruikt een RR dag soms ook midden in een BIP. Dat is wat ons betreft oneigenlijk gebruik van RR. Restant Reisverlof is bedoeld om het RV te verlengen, maar niet om een BIP sluitend te maken. Onze lezing is ondertussen door KLM bevestigd. Aangezien er nog een aantal andere onduidelijkheden bestaat over het gebruik van de RR-teller, is besloten dat partijen uitzoeken hoe RR historisch is ontstaan (na splitsing van CS). Vervolgens zullen de afspraken geformaliseerd moeten worden.

 

Saldo VV-teller na afwezigheid van langer dan drie maanden

Bij een afwezigheid van langer dan 90 dagen wordt de VV-teller gesteld op het gemiddelde saldo van de functie die men heeft. Met name de vast 737 vliegenden worden hiermee benadeeld. Na langdurige afwezigheid hebben zij namelijk een VV-teller die altijd hoger is dan 0. Daarmee worden zij benadeeld t.o.v. de andere vast 737 vliegenden omdat hun VV-teller standaard op 0 staat. FNV Cabine had in het cabineoverleg van 30 april jl. het verzoek gedaan om voor deze groep bij terugkeer de VV-teller op 0 te zetten. KLM kon zich hierin vinden. In het cabineoverleg is het voorstel gedaan om voor alle collega’s voortaan de VV-teller te bevriezen bij langdurige afwezigheid. Eerder was dit wegens technische redenen niet mogelijk. KLM heeft toegezegd hier nu serieus naar te kijken.

 

En toen waren er weer twee

Eerder lieten we weten dat UNC, onderdeel van vakbond de Unie, heeft laten weten de belangen van het KLM cabinepersoneel niet meer te behartigen m.i.v. 1 september a.s.. Dat betekent dat er vanaf nu weer twee Cabinebonden aan tafel zitten bij het cabineoverleg. Hoewel we het op inhoud niet altijd met elkaar eens waren, danken we de collega’s van de UNC voor de professionele samenwerking. Met alle vertrouwen in het voortzetten van de samenwerking met de VNC, blijft FNV Cabine als groeiende Cabinebond strijden voor de belangen van het korps. In het belang van ons allemaal, lid of (nog) geen lid!

Redactie FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!