Skip to main content

EU-FTL voor iedereen van belang

22 december 2015

De sectie burgerluchtvaart van ETF richt zich op het waarborgen van sociale Europese wetgeving met als doel goede werkgelegenheid, werkzekerheid, veiligheid, sociale zekerheid en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden in de luchtvaartindustrie in Europa. In dat kader heeft FNV Cabine zich, samen met ETF, de afgelopen jaren maximaal ingezet voor een goede invulling van de nieuwe wetgeving m.b.t. de Europese WRR (EU-FTL). Nu het komende jaar de nieuwe regels van kracht zullen worden, is het van belang dat er zal worden toegezien op een juiste naleving. Want alleen dan zal een gelijkwaardig speelveld op Europees niveau kunnen worden gegarandeerd. Samen met ETF zet FNV Cabine zich dan ook in om het cabinepersoneel goed te informeren over de nieuwe spelregels en zien we erop toe dat luchtvaartmaatschappijen zich ook aan de regels zullen houden.

 

Training

Wettelijke regelgeving is vaak omgeven door abstracte volzinnen boordevol juridische terminologie en daardoor moeilijk te begrijpen. Om goed voorbereid te zijn op de EU-FTL, heeft een delegatie van FNV Cabine, samen met een dertigtal Europese collega’s, onlangs een training gevolgd. Binnenkort staat er een vervolgtraining op het programma om onze kennis op dit terrein te verbeteren. Tijdens de trainingen komt met name aan de orde hoe de nieuwe wetgeving concreet vertaald wordt naar de praktijk van alledag.

Wat voorbeelden

  • De definitie van “meal time opportunity” met de mogelijkheid om te eten op “maagtijden”, heeft een direct effect in onze uitvoering, zeker op Europa met korte omdraai.
  • Er worden grenzen gesteld aan “Disruptive Schedules” waardoor er meer evenwichtige BIP’s zullen ontstaan en de werkdruk op Europa afneemt.
  • Wat in de nieuwe regelgeving ook opvalt, zijn de eenduidige definities van WRR-termen die gebruikt worden in het vakjargon van de luchtvaart en die voor alle carriers in Europa gaan gelden. Denk daarbij met name aan de definities van rustperiode, rustfaciliteit, reservestelling en stand-by.

Oneerlijke concurrentie

ETF en FNV Cabine zijn van mening dat met de nieuwe Europese WRR er verdere stappen worden gezet in het creëren van een level playing field. De regels zijn strikter en moeten door alle lidstaten worden nageleefd. Hierdoor wordt cabinepersoneel beter beschermd tegen uitwassen die we in de luchtvaart kennen bij de zgn. ‘’Cheap Labour” maatschappijen. Wij zijn ervan overtuigd dat met de EU-FTL oneerlijke concurrentie door deze prijsvechters wordt verminderd.

Video

Om collega’s in heel Europa te wijzen op hun rechten en plichten m.b.t. de nieuwe wetgeving, heeft ETF, in samenwerking met onze Europese collegabonden, een informatieve video online gezet. Door deze video wordt een beter beeld gegeven van de nieuwe regelgeving. Dorien Visser, Ruud van Alphen en Samira van Huychem, leden van het Dagelijks Bestuur van FNV Cabine, hebben bij de totstandkoming hiervan hun steentje bijgedragen. Hoewel het cabinekorps van KLM niet in de planning, maar alleen in de uitvoering met de nieuwe wetgeving te maken kan krijgen, is het van belang dat je goed bent geïnformeerd en voorbereid.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!