Skip to main content

KLM wijzigt afspraken herstelpremies zonder instemming Cabinebonden

21 december 2015

Al geruime tijd zijn FNV Cabine en KLM in gesprek over het pensioendossier. KLM en Cabinebonden spraken namelijk eerder af dat pensioenafspraken toekomstbestendig moeten zijn. Dat wil zeggen dat naar de toekomst toe, de risico’s voor KLM enerzijds en de medewerkers anderzijds en de kosten (premies) zo goed mogelijk moeten worden beheerst, om op die manier een goed, betaalbaar en waardevast pensioen te kunnen opbouwen.

 

Nieuw toetsingskader

In onze vorige nieuwsbrieven berichtten we dat het partijen tot op heden niet is gelukt om toekomstbestendige afspraken te maken. In de tussentijd zijn de wettelijk financiële vereisten voor pensioenfondsen aangepast (de zogeheten “nieuwe financiële toetsingskaders”). In het verlengde daarvan zijn Cabinebonden en KLM in overleg gegaan over de noodzakelijke aanpassingen, zodat de pensioenregeling voor KLM cabinepersoneel per 1 juli 2015 in ieder geval voldeed aan de wettelijke eisen. Hierbij moet je denken aan zaken als beleggingsbeleid en indexatie- en kortingenbeleid. Deze nieuwe spelregels zijn uiteindelijk verwerkt in de uitvoeringsovereenkomst tussen KLM en het pensioenfonds.

 

Wijziging herstelsystematiek

De Cabinebonden en KLM hebben de afspraak dat in het geval van tekorten er door KLM herstelpremies moeten worden betaald, teneinde de pensioenverplichtingen te kunnen blijven waarmaken. Tot onze verbazing zijn er in de nieuwe uitvoeringsovereenkomst afwijkende afspraken gemaakt over de wijze waarop zal worden omgegaan met het doen van herstelbetalingen door KLM als het pensioenfonds er slecht voorstaat. In de nieuwe overeenkomst is slechts bepaald dat tekorten op basis van de zogeheten “natuurlijke herstelkracht van het fonds” kunnen worden gerepareerd. In het midden gelaten welke wijze van herstel voor KLM en de deelnemers het gunstigst is, zijn we onaangenaam verrast dat deze afspraak tussen KLM en het pensioenfonds is gemaakt zonder dat de Cabinebonden hierin zijn gekend.

 

Het kan wat betreft FNV Cabine niet zo zijn, dat de afspraken die tussen KLM en de Cabinebonden zijn gemaakt m.b.t. de financiering van het pensioen, via een afspraak tussen KLM en het pensioenfonds worden ondermijnd. We hebben KLM dan ook opgeroepen de gemaakte afspraken met de Cabinebonden te respecteren en de betreffende afspraak met het pensioenfonds nietig te verklaren. Concreet betekent dit dat KLM op basis van de geldende tekortenregeling herstelpremies moet betalen als het pensioenfonds er slecht voorstaat. De evidente wens van KLM om niet meer gebonden te zijn aan het moeten betalen van herstelpremies (die overigens fors kunnen oplopen), behoort wat ons betreft aan de voorkant en in goed overleg besproken te worden. Eventuele afspraken hierover zullen onderdeel moeten uitmaken van een totaalpakket.

 

Overleg

Op 17 december jl. heeft er, ten koste van het reguliere cabineoverleg, overleg plaatsgevonden tussen de Cabinebonden en KLM over de ontstane situatie. KLM heeft tijdens dit overleg de bereidheid getoond om de gemaakte afspraak met het pensioenfonds alsnog terug te draaien. In het verlengde daarvan wil KLM de gesprekken over een toekomstbestendige pensioenregeling voortzetten. Daarnaast heeft KLM de voorwaarde gesteld om de vraag over het al dan niet moeten betalen van herstelpremies voor te leggen aan de rechter.

 

Vertrouwen

Al zijn wij er stellig van overtuigd dat de afspraken die KLM met het pensioenfonds heeft gemaakt m.b.t. de herstelpremies nietig zijn en we een juridische procedure met vertrouwen tegemoet zien, hebben we KLM opgeroepen om toch vooral alle tijd en energie te stoppen in het overeenkomen van een toekomstbestendige pensioenafspraak. KLM heeft te kennen gegeven zich de komende weken te gaan beraden over onze opstelling.

 

FNV Cabine vindt het spijtig dat er geschermd moet worden met een juridische procedure, terwijl het feitelijk aantoonbaar is dat KLM nooit ofte nimmer afspraken met ons heeft gemaakt over een wijziging van de wijze waarop er moet worden omgegaan met het betalen van herstelpremies. Wij zullen de reactie van KLM afwachten en aan de hand daarvan gaan bepalen welk pad we zullen bewandelen. We vertrouwen erop dat er in goed overleg alsnog afspraken kunnen worden gemaakt over een pensioenregeling waarin de risico’s voor KLM houdbaar blijven en het korps bij pensionering kan blijven rekenen op een waardevast en fatsoenlijk pensioen.

 

Redactie FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!