Skip to main content

Verslag cabineoverleg van 26 mei 2016

28 mei 2016

Op donderdag 26 mei vond er weer een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman, Ruud van Alphen, Samira van Huychem en Huib den Ouden. Hieronder de hoofdpunten.

Harde 28-daagse indeling

Met KLM is een harde 28-daagse indeling afgesproken. Week drie en vier kunnen slechts door KLM worden gewijzigd in geval van een verstoring, zijnde een annulering of wijziging van vluchten. Het zou in discussies tussen collega’s en Crew Control helpen wanneer de 28-daagse indeling wekelijks digitaal beschikbaar zou worden gesteld, maar tot op heden is dat volgens KLM technisch niet mogelijk. Wél is het mogelijk om een screenshot te maken van je 28-daagse rooster. We raden je aan om die bij onverklaarbare wijzigingen in je indeling als bewijs te gebruiken in de discussie met Crew Control.

Reiskosten voor opkomsten bij klachten

Op aandringen van FNV Cabine is KLM in samenwerking met GC31 een duidelijke leidraad overeengekomen voor CA’s, wanneer zij geconfronteerd worden met een klacht over hun functioneren, de zgn. klachtenprocedure. Hiermee is een meer transparante regelgeving gecreëerd, waarbij CA’s o.a. niet meer gedwongen kunnen worden om in hun vrije tijd op te draven voor het bespreken van een klacht zonder dat daar een compensatie in tijd tegenover staat. FNV Cabine heeft ervoor gepleit dat de eventueel gemaakte reiskosten tevens worden gecompenseerd. Dat getuigt van goed werkgeverschap, is volledig conform CAO en is in lijn met de afspraken die we met KLM hebben gemaakt rond reiskostenvergoedingen bij re-integratie. KLM deelt ons standpunt over vergoeding van reiskosten vooralsnog niet en heeft aangegeven later met een reactie te zullen komen. Wordt vervolgd.

Zomer CA’s 

Zoals bekend, zullen er deze zomer 238 seizoen CA’s aan het korps worden toegevoegd, voor de duur van 5 maanden. In eerste instantie zouden zij in de KLM plannen alleen worden opgeleid voor de B777/787 en B737.  

Als alternatief stelden wij op 30 maart jl. voor om één deel op te leiden voor de B777/787 en B737 en een ander deel voor de B737 en A330. Zo worden in onze optiek de lusten en lasten beter over het korps verdeeld. In reactie heeft KLM aangegeven dat alle seizoen CA’s instromen in de bestaande typecombinatie B737, B777/787 en A330. In eerste instantie worden er echter twee types getraind. Besloten is om één deel van de groep initieel op te leiden voor de B777/787 en B737 en een ander deel (ongeveer 35%) voor de B737 en A330.

Verzoekenteller

Daarnaast is in het overleg besloten dat de zomer CA’s het gemiddelde van de verzoekentellerstand krijgen plus 25%. Hierdoor worden de vaste collega’s niet onevenredig benadeeld door de vluchtverzoeken van de zomer CA’s.

Typewijzigingen bij ICA vluchten.

Gemiddeld 39 keer per maand is er sprake van een typewijziging (vergroting of verkleining). Dat zorgt voor verstoring van schema’s, noodzaakt tot motiveringen en soms tot bewilligen. Het is echter mogelijk om verstoringen van schema’s tot een minimum te beperken door bij verstoringen de CA’s op hun schema te laten. Dat kan op de volgende manieren.

  1. Bij verkleiningen blijven de ingedeelde CA’s op hun schema, tenzij de typeverkleining eerder dan één dag voor de dag van uitvoering gepland wordt, of er zwaarwegende redenen zijn om hier van af te wijken.
  2. Bij vergrotingen wordt er niet aangevuld. Er zijn echter uitzonderingen. Aanvulling kan nodig zijn in verband met de Purser boven de sterkte, dan komt er 1 CA bij. Aanvulling kan ook nodig zijn om te voldoen aan de regel 1 CA per 50 passagiers. Tenslotte wordt er vanaf Schiphol ook aangevuld als de typevergroting eerder dan één dag voor de dag van uitvoering gepland wordt.

Samengevat snijdt het mes door deze handelswijze aan twee kanten. Voor de CA geeft deze methode meer zekerheid in de indeling en voor KLM werkt het kostenverlagend: Er zal minder worden gemotiveerd, minder aanvullen heeft  invloed op hotel- en daggelden en er zijn minder reserves nodig. KLM heeft ons toegezegd dat er een duidelijke uitleg van de nieuwe handelswijze zal worden gepubliceerd op KLM4u. De ingangsdatum zal 1 juli zijn.

Planning

Naast de bekende instroom van 238 zomer CA’s, geeft de planning weinig reden tot enthousiasme. De prognose voor 2016 is dat er geen reguliere instroom zal zijn en dat er voor geen enkele functie doorstroom zal zijn. Eind juni verwacht KLM meer duidelijkheid te hebben over de winterproductie 2016/2017.

Uitkering JE dagen

In het cao-protocol van 29 mei 2015 is met betrekking tot JE dagen (naast het eventueel aan KLM schenken) het volgende afgesproken. De dagen worden

  1. Toegevoegd aan het zomer- en/of winterverlof van het individu in de komende jaren. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren, maar niet later dan winterseizoen 2017;
  2. In overleg met het individu, kunnen deze dagen ook op andere momenten worden ingedeeld. Dit zal niet later dan winterseizoen 2017 gebeuren.

KLM gaf aan dat in verband met de planning JE in ieder geval niet voor december 2016 zal worden uitgekeerd.

Decimalen

Er zijn deeltijd collega’s die een JE teller hebben met decimalen (0,5 en 0,25). Met KLM is afgesproken dat de decimalen van de JE teller zullen worden toegevoegd aan de JV teller. Decimalen op de JV teller worden eenmaal per jaar naar boven afgerond.

Aanvragen meer/minder werk

Op basis van de cao en de wet kan een nieuw verzoek voor wijziging van het productiepercentage (voor structureel meer- en minderwerk) in principe niet eerder dan één jaar na het laatste verzoek worden ingediend. Op het verzoek van FNV Cabine is er met KLM afgesproken dat dit echter alleen geldt bij verzoeken die zijn toegewezen. Door deze afspraak kan bij afwijzing dus binnen één jaar opnieuw een verzoek worden ingediend. Deze regel zal worden opgenomen in de cao.

Daarnaast heeft FNV Cabine het plan geopperd een ruilbulletin voor meer- en minderwerk in het leven te roepen, zoals we dat ook kennen voor JV en reservestelling. Dit idee zal worden meegenomen in de discussie die hierover in GC31 zal worden gevoerd.

Opbouw actieve dienstjaren

KLM telt perioden van non activiteit ten behoeve van zwangerschap en 100% ouderschapsverlof niet mee bij de berekening van het aantal actieve dienstjaren. Dat heeft voor betrokkenen invloed op bijvoorbeeld het tijdstip van periodieke salarisstappen en de toekenning van bepaalde IPB faciliteiten, zoals C/M prioriteit en geboekt IPB na 20 dienstjaren. FNV Cabine heeft duidelijk gemaakt dat het niet meetellen van deze perioden de schijn heeft van indirecte discriminatie. De collega’s waar deze verlofregelingen voor gelden, worden namelijk voor wat betreft hun opgebouwde rechten anders behandeld dan collega’s die hier geen gebruik van hoeven te maken. Een dergelijk onderscheid is wettelijk niet toegestaan. KLM stelt zich echter op het standpunt dat ze volgens de cao handelt en daarmee niets verkeerd doet. Wij hebben in het overleg duidelijk gemaakt dat deze oude cao-bepaling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en dus nietig is. KLM zal hierop terugkomen, waarbij partijen hebben afgesproken om zich nader te verdiepen in de jurisprudentie die hierover bestaat.

XFA

De XFA regeling, een faciliteit voor in het buitenland wonend cabinepersoneel, wordt gewijzigd omdat binnenkort ook gebruik kan worden gemaakt van vluchten van KLM dochter Transavia. In het cabineoverleg is gevraagd naar de stand van zaken, omdat het proces bij KLM ligt. Het bedrijf heeft aangegeven hierop terug te zullen komen.

Daggeld

KLM is van plan de wijze van uitkeren van daggelden te veranderen. De vakbonden zijn daar geen partij in. De cao stelt alleen dat KLM een wijziging moet motiveren. Dat is in het cabineoverleg gebeurd door middel van een presentatie. Kort samengevat komt het erop neer, dat uitgaven die worden gedaan wanneer je op reis bent voortaan moeten worden voorgeschoten door de medewerker en dat betaling door KLM pas achteraf gaat plaatsvinden. Dat kan gaan om enkele honderden Euro’s per maand. Deze wijziging kan een behoorlijke impact hebben op de financiële huishouding van het individu.

FNV Cabine heeft aangegeven te vrezen voor problemen onder collega’s die het minder breed hebben. Wij hebben dan ook onze zorgen hierover geuit. Uitvoering van de regeling is echter de verantwoordelijkheid van KLM. Binnenkort zal KLM het onderwerp verder bespreken met de HODACO of cabinebonden, waarna het definitieve plan door het bedrijf zal worden gecommuniceerd.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!