Skip to main content

Algemene Ledenvergadering 15 augustus 2016

16 augustus 2016

Op maandag 15 augustus jl. vond er, in het historische vakbondsmuseum “de Burcht” in Amsterdam, een Algemene Ledenvergadering plaats van FNV Cabine. Een grote groep positief kritische leden woonde deze bijeenkomst bij. De agenda was voornamelijk gevuld met een analyse van de KLM halfjaarcijfers, de stand van zaken m.b.t. het pensioendossier en de “toekomstvisie” van Inflight Services.

 

Nieuwe voorzitter

Ruud van Alphen werd bij aanvang van de vergadering geïntroduceerd als de nieuwe voorzitter van FNV Cabine. Hij volgt Annetje Koreman op die, na een vliegende carrière van bijna 37 jaar, onlangs met pensioen ging. Daarnaast heeft Dorien Visser besloten uit het Dagelijks Bestuur te stappen om zich zo meer te kunnen richten op haar rol als fractievoorzitter van FNV Cabine in Groepscommissie 31 en overige vakbondswerkzaamheden. Ruud vormt samen met Huib den Ouden (secretaris), Samira van Huychem en Roel van Griensven het Dagelijks Bestuur van FNV Cabine. Wij wensen hen veel succes!

Halfjaarcijfers

Tijdens de vergadering is er uitvoerig stilgestaan bij de halfjaarcijfers. De directie gaf eerder zelf aan “erg trots” te zijn op de behaalde resultaten. Zoals eerder gecommuniceerd en besproken met onze leden, laten de cijfers zien dat de bijdragen die alle KLM'ers de afgelopen jaren hebben geleverd, inmiddels hun vruchten afwerpen. In de cijfers komt verder helder naar voren dat de verbeterde bedrijfssituatie niet alleen te danken is aan de lage brandstofprijs. De structurele verlaging van de kosten heeft ook een ruim aandeel in de goede cijfers. De aanwezigen constateerden dan ook dat in het bijzonder de Passenger Business (het onderdeel waar Inflight Services onder valt) zeer goede resultaten boekt. Het is dan ook absoluut niet aan de orde dat KLM op omvallen zou staan, zoals sommigen het korps willen doen geloven.

Pensioendossier

Het dispuut dat KLM en de cabinebonden hebben over het betalen van herstelpremies en het feit dat dit de start van nieuwe cao-onderhandelingen in de weg staat, is ook besproken. We zijn daarbij in de discussie met onze leden uitvoerig ingegaan op de argumenten die maken dat FNV Cabine ervan overtuigd is, dat de afspraken tussen KLM en het pensioenfonds nooit gemaakt hadden mogen worden. De tientallen miljoenen Euro’s die KLM hiermee vooralsnog niet heeft uitgegeven worden onrechtmatig uit onze pensioenpot onttrokken.

Uitnodiging aan KLM

Met onze leden is besproken dat er snel een oplossing moet worden gevonden voor de ontstane impasse, aangezien er veel meer speelt op het pensioendossier. Daarom is FNV Cabine er een voorstander van om het overleg aan te gaan. Inzet hierbij is dat er alsnog afspraken worden gemaakt over het repareren van de lagere pensioenopbouw en dat de vrijgevallen premie wordt teruggegeven aan het cabinepersoneel. Daarnaast moeten er toekomstbestendige afspraken worden gemaakt met minder financiële risico’s voor KLM en meer zekerheid voor de deelnemers om risico’s op te vangen. Een gang naar de rechter hierover zou ons jarenlang kunnen gijzelen en leidt er verder toe dat we niet kunnen praten over de cao.

Onze leden steunden het Dagelijks Bestuur in zijn standpunt om, in een uiterste poging, KLM alsnog te dwingen tot passende pensioenafspraken te komen, in het belang van het korps.

Toekomstvisie Inflight Services

Tenslotte is op de Algemene Ledenvergadering van FNV Cabine uitvoerig stilgestaan bij de “toekomstvisie” die KLM voor ogen heeft bij Inflight Services. Inmiddels hoor je hierover de wildste verhalen op de route. Verpakt in sexy termen als “Customer Intimacy” en “Creating Memorable Experiences”, is dit plan gewoon een snoeiharde bezuiniging in de vorm van een verkapte reorganisatie die alle functies in het korps zal gaan raken. Deze “visie” van KLM is buitenproportioneel en is een aanval op de basis en kwaliteit van onze baan. Hieronder nogmaals enkele voorbeelden ter illustratie. Als het aan KLM ligt:

 • Verdwijnt de functie van Senior Purser en Purser.
 • Blijft er één nieuw type leidinggevende over die zowel op ICA als op Europa wordt tewerkgesteld. Hoogstwaarschijnlijk zal het huidige kader opnieuw op deze nieuwe functie moeten gaan solliciteren. Dat is in de plannen echter niet duidelijk.
 • Zal op Europa short en medium haul de Purser verdwijnen.
 • Zullen, ter verhoging van de flexibiliteit, alle functies zowel Europa als ICA gaan vliegen.
 • Kunnen CA’s slechts in de C-Class worden ingedeeld op basis van vereiste skills, waarvoor zij zich zullen moeten gaan (en blijven) kwalificeren.
 • Komt op een aantal  bestemmingen, daar waar KLM dat van toegevoegde waarde acht, een extra CA in de C-Class.

Boventallig

Het bedrijf heeft met dit plan een ongenuanceerde bom gedropt, zonder daarbij antwoorden te geven op de vele en belangrijke vragen van collega’s over hun toekomst bij KLM. Dit “visieplan” zal er in ieder geval toe leiden dat er meer dan duizend leidinggevenden (Sr. P’s en P’s) boventallig worden. De positie van deze collega's en daarmee hun vliegende toekomst wordt daarmee uiterst onzeker. Verder zal het werk aan boord met minder mensen moeten worden gedaan. Daarnaast maakt het rigoureus snijden in het aantal kaderfuncties de kans op doorstroming voor één- en tweebanders kleiner dan ooit. En tenslotte, het in de cao vastgelegde verzoekensysteem zal voor lange tijd niet functioneren vanwege de door KLM gewenste wijziging in de korpsstructuur. Dat betekent voor alle functies langdurige onzekerheid m.b.t. hun privéleven. 

éénbander-problematiek

We hebben ook met onze leden gesproken over de breed gedragen problematiek bij onder andere de éénbanders. FNV Cabine wil met KLM tot afspraken komen waardoor er meer perspectief komt op promotie en meer evenwichtigheid m.b.t. werkbeleving en werkdruk onder deze groep, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en werkzekerheid binnen het korps. Dat is wat anders dan het visieloos overhoop gooien van de korpsstructuur met als enig doel om kosten te besparen.

Samengevat

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 augustus 2016 is aangegeven:

 • Dat na jaren van loonmatiging en productiviteitsverhogingen, het korps nu wel eens concreet wat terug mag zien van de verbeterde KLM-resultaten;
 • Dat er snel toekomstbestendige pensioenafspraken moeten komen, in het belang van het korps;
 • Dat niet mee moet worden gedaan aan het verder snijden in arbeidsvoorwaarden en het afschaffen en/of onverantwoord wijzigen van functies, zonder dat daar goede afspraken over kunnen worden gemaakt in het belang van het korps;
 • Dat de “visie” van KLM m.b.t. het cabinepersoneel alleen constructief en met alle respect voor de positie en inzet van de vakbonden gevoerd kan worden op de cao-tafel;
 • Dat FNV Cabine hierover ook de nodige ideeën heeft die zij op die tafel wil bespreken;
 • Dat nooit zal worden meegewerkt aan maatregelen die boventalligheid, in welke functie dan ook, tot gevolg heeft.

Tot het uiterste

FNV Cabine hoopt altijd in goed overleg met KLM tot goede afspraken te komen. Lukt dat niet, dan kan dat betekenen dat we tot het uiterste zullen moeten gaan om KLM ervan te overtuigen alsnog met ons, op een constructieve basis en met oog voor onze ideeën, het overleg te voeren. Onze leden hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 augustus jl. aangegeven ons daarbij volledig te zullen ondersteunen in het belang van het cabinepersoneel én KLM.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!