Skip to main content

FNV Cabine roept op tot actie op 12, 13 en 14 oktober!

10 oktober 2016

Donderdag 6 oktober jl. verstreek het ultimatum van FNV Cabine aan KLM m.b.t. de intrekking van het -1 CA besluit. KLM is niet op ingegaan op de eisen. Om onze eisen kracht bij te zetten, roepen wij daarom bij dezen alle leden en niet leden op om tot actie over te gaan!

 

Als praten niet meer helpt

Actievoeren is nu hard nodig. Het is geen middel waar we licht over denken en toch ontkom je  er soms niet aan. Ons doel is duidelijk: KLM moet haar eenzijdige -1 CA besluit intrekken en het cabinekorps het respect geven waar het zo aan schort de laatste tijd! Actievoeren lukt alleen als genoeg collega’s de noodzaak ervan inzien. Daarvan zijn we overtuigd. Actievoeren helpt alleen als KLM er last van heeft. Daar zullen we voor gaan zorgen. Onze zogenaamde “weerstandskas”, een financiële buffer vanuit de landelijke FNV-organisatie waarmee acties en mogelijke stakingsuitkeringen gefinancierd worden, is inmiddels geopend en beschikbaar!

In het kader van ons actietraject vragen we je goed kennis te nemen van onderstaande actieaankondiging, deze goed na te leven en je te houden aan de gedragsregels. Onze acties zullen een opbouwend karakter hebben. Deze zullen steviger worden zolang KLM niet ingaat op onze eisen.

Actieparool

Het actiecomité van FNV Cabine roept alle collega’s op om vanaf 12 oktober 2016 de regels vanuit het FSSM strikt na te leven en daarbij op 12, 13 en 14 oktober bijzondere aandacht te besteden aan de regels voor: 

 • De pre-flight briefing  (zie FSSM; chapter 3.2.2);
 • De cabin crew briefing  (zie FSSM; chapter 3.2.1);
 • De cabin pre-flight check (zie FSSM; chapter 3.2.5).

Dit parool blijft van kracht tot en met 14 oktober 2016, of eindigt op het moment dat KLM akkoord gaat met de eisen genoemd in het ultimatum van FNV Cabine. Indien op 14 oktober 2016 KLM nog altijd niet ingegaan is op de eisen genoemd in het ultimatum van FNV Cabine, dan zal er een nieuw actieparool worden uitgevaardigd door het actiecomité.

Gedragsregels

We vragen je niet anders dan je werk te doen zoals het hoort. Toch wordt dit als een actie ervaren. Het kan er namelijk toe leiden dat we meer tijd nodig zullen hebben om alle regels goed uit te voeren dan KLM hiervoor beschikbaar stelt. Bij een actie horen gedragsregels. Hieronder delen we die met je en vragen je om je hier nadrukkelijk aan te houden.

 • Houd je aan de gedragsregels zoals die voor KLM Cabinepersoneel gelden.
 • Houd je aan de Uniformvoorschriften.
 • Bedenk niet zelf hoe jij je werk moet doen, dat is al bedacht en staat voor de activiteiten waar we extra aandacht voor vragen in het FSSM. Die zijn terug te vinden op klm4u.com en myklm.org onder het kopje ‘SAFETY’.
 • Toon respect voor de opvattingen van je collega’s. Actievoeren is een grondrecht, maar het is een individuele keuze of je wel of niet van dat grondrecht gebruik maakt. Wel of niet ingaan op onze oproep mag dus gerust tot discussie leiden, maar blijf respectvol.
 • Tijdens acties blijven de bestaande gezagsverhoudingen in stand. Dus de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de captain, de senior purser en purser, evenals die van AV en Koninklijke marechaussee worden gerespecteerd.
 • De vraag om extra aandacht te besteden aan bepaalde regels heeft betrekking op activiteiten die in principe plaatsvinden voor het boarden van de passagiers, overschrijdt die grens niet en sta met elkaar voor de optimale service aan de passagiers aan board.
 • KLM behoudt tijdens de actie het instructierecht. Dat betekent dat je opdrachten die door leidinggevenden in opdracht van de KLM worden gegeven dient uit te voeren, ook al zijn ze in strijd met de bestaande regels. Natuurlijk wijs je de betreffende leidinggevende op het feit dat je met die opdracht een FSSM regel overtreedt, dat je die onder protest uitvoert en dat je dit zal melden bij KLM via emailadres: G_FS_CABINSAFETY_SPLNU@KLM.com, , d.m.v. een ASR of VSR en bij FNV Cabine via info@fnvcabine.nl
 • Als je als lid van het kader wordt aangesproken op het feit dat je gehoor geeft aan de oproep van FNV Cabine, geef dan in je eigen woorden aan waarom je dat doet. Als men daarna met je in discussie wil, geef dan het volgende aan; “Mijn vakbond voert graag zorgvuldig overleg met KLM en waarschuwt KLM al jaren voor de alsmaar toenemende werkdruk. Dit eenzijdige besluit is dan ook een steek in de rug van het korps. Al die jaren ben ik mij loyaal blijven opstellen naar KLM en heb ik onze passagiers voorop gesteld. Met de -1 CA maatregel wordt een grens overschreden. Dit moeten we elkaar niet aandoen. Ik sta nog altijd voor KLM en haar passagiers, maar ik heb het grondrecht actie te voeren en dat recht oefen ik gezien de impact van deze maatregel, die komt bovenop eerder genomen maatregelen, nu uit”.

Recht op actievoeren

Het recht om actie te voeren is vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest. FNV Cabine heeft als onderdeel van de FNV organisatie zorgvuldig getoetst of deze actie binnen de juridische grenzen is. Dit is gegarandeerd. 

FNV Cabine is verantwoordelijk

Nu FNV Cabine je oproept om actie te voeren is FNV Cabine daarvoor als vakbond verantwoordelijk. Dat betekent dat je op individueel niveau als actievoerder geen enkele schade kunt oplopen door mee te doen aan deze actie. KLM mag je niet intimideren, je kunt niet worden ontslagen, je IPB-faciliteiten kunnen niet worden ingetrokken en je salaris mag niet worden verlaagd. Geen enkele vorm van intimidatie door KLM is toegestaan. Dat geldt voor leden én voor niet-leden. Vanuit het Europees Sociaal Handvest is een brede bescherming van de actievoerder geborgd, het tornen van KLM aan dit grondrecht is dan ook absoluut niet toegestaan. Een uitgebreide Q&A is hier te lezen.
 

Calamiteiten

Wanneer eventuele intimidatie toch plaatsvindt, bijvoorbeeld door je (Sr.) Purser, Captain, andere collega’s of Cabin Crew Management, dan kun je contact opnemen met de Actie Hotline door te bellen met 06 5140 5914 of per mail via info@fnvcabine.nl. Samen met onze juristen zal dan een passende reactie worden opgesteld. Deze telefonische Hotline is ook bereikbaar voor vragen en opmerkingen met betrekking tot het actietraject!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!