Skip to main content

Ultiem voorstel KLM leidt tot weinig enthousiasme

12 november 2016

In de nacht van 11 op 12 november heeft KLM een integraal voorstel gedaan waarmee zij denkt tegemoet te komen aan de eisen van de cabinebonden. Voor VNC is het KLM-voorstel interessant genoeg om verder over te praten en in ieder geval de aangekondigde werkonderbrekingen van 12 november op te schorten. Tot onze verbazing en teleurstelling heeft VNC haar besluit niet met FNV Cabine afgestemd. Om verdeeldheid, verwarring en daarmee veiligheidsrisico’s te voorkomen, heeft FNV Cabine ervoor gekozen om ook op dit moment de acties op te schorten en zich te beraden. Ondertussen is het voorstel inhoudelijk doorgenomen door het actiecomité. KLM blijft helaas vasthouden aan het stellen van dezelfde eenzijdige besparingseisen.

Raamwerk KLM

In het voorstel stelt KLM, in een zogeheten raamwerk, voor dat voorafgaand aan het starten van de cao-onderhandelingen m.b.t. het pensioendossier en de -1 CA maatregel de volgende afspraken zullen worden gemaakt:

  • Het pensioen eindbod van de werknemersorganisaties onvoorwaardelijk invoeren met terugwerkende kracht per 1 januari 2016;
  • KLM eenmalig een bedrag van € 6 miljoen euro zal ontvangen uit de gelden die momenteel bij het pensioenfonds cabine staan gereserveerd als gevolg van de premievrijval welke is ontstaan door de fiscale versoberingen 2014 en 2015;
  • De -1 CA maatregel per 1 februari 2017 (voor zover dit productietechnisch mogelijk is) in te trekken door deze per die datum te vervangen door een equivalent van de -1 CA maatregel die hetzelfde oplevert (de waarde van ca 3.2% productiviteit). Hiermee is cumulatief invulling gegeven aan de perform 2020 doelstellingen tot en met eind 2016.

KLM voorstel deugt niet

Het actiecomité van FNV Cabine is vanmiddag bijeengekomen en heeft het KLM-voorstel inhoudelijk beoordeeld. Zij kan niet anders concluderen dan dat het voorstel niet deugt. KLM houdt nog altijd vast aan het stellen van dezelfde verslechteringsvoorwaarden om de -1 CA maatregel in te trekken. Concreet zal er in ruil hiervoor 3,2% productiviteit geleverd moeten worden! Hiermee zal er nog altijd een hoge prijs betaald moeten worden door het korps om de eenzijdig doorgedrukte -1 CA maatregel van tafel te krijgen. Daarnaast geeft KLM aan in te willen gaan op het pensioenvoorstel van de bonden, maar vindt het wel nodig om eenmalig 6 miljoen euro aan pensioengeld van het korps in haar eigen zak te steken. Verder doet KLM alsof het een majeure beweging is dat er collega’s in vaste dienst worden aangenomen. Maar we weten nu al dat in aanloop naar de zomerperiode ’17 honderden collega’s extra nodig zullen zijn.

Het actiecomité is dan ook van mening dat het voorstel van KLM wel heel erg lijkt op de eerdere reactie die KLM gaf op het ultimatum van FNV Cabine en VNC. Bovendien maken de voorwaarden die KLM stelt, dat er geen sprake kan zijn van open en reëel overleg. Voor het intrekken van het -1 CA besluit worden op voorhand gewoon dezelfde bezuinigings-eisen gesteld. Hierin meegaan zou betekenen dat de acties voor niets zijn geweest. In de gezamenlijke eisen van de cabinebonden is juist gesteld dat -1 CA onvoorwaardelijk moet worden ingetrokken. Vervolgens zal er constructief overleg moeten worden gevoerd over het oplossen van het pensioendossier en kan er worden onderhandeld over een nieuw gebalanceerd cao-akkoord.

Oude wijn in nieuwe zakken

Het voorstel van KLM is gewoon oude wijn in nieuwe zakken. Linksom of rechtsom moet er door de bonden vooraf getekend worden voor verdere structurele verslechteringen van onze arbeidsvoorwaarden. Het KLM-bod zoals dat nu voorligt, betekent dat er maximaal zal worden ingeleverd door het korps. Dit zou dan alleen gelden voor 2016. Vervolgens kunnen we volgend jaar en de jaren daarop weer gaan tekenen bij het kruisje als het aan de KLM-directie ligt. Dit betekent dat tot 2020 het cabinepersoneel 22% productiviteit zal moeten leveren. Bovenop al de offers die sinds 2012 zijn geleverd (geen loonsverhoging sinds 2012, een nieuw loongebouw dat tientallen miljoenen bespaart, aanpassing van de A-factor, inleveren van vakantiedagen) is dat buitenproportioneel. Dit kun je niet vragen van het korps! FNV Cabine zal niet meegaan in deze race naar beneden. Daarom passen wij voor deze vooraf vastgestelde dictaten!

Achter de schermen

De afgelopen periode heeft FNV Cabine zich achter de schermen tot het uiterste ingespannen om met VNC en KLM tot een oplossing te komen. FNV Cabine heeft te kennen gegeven bereid te zijn om op voorhand te tekenen voor het cao-akkoord dat de afgelopen zomer voor het grondpersoneel is afgesloten. Binnen die kaders kunnen er afspraken worden gemaakt die zullen leiden tot een win-win situatie. FNV Cabine is namelijk net als KLM van mening dat het Grondakkoord een gebalanceerd resultaat is. Tot onze grote verbazing is het zelfs met die toezegging niet gelukt om tot een oplossing te komen. Terwijl de KLM-directie vaak verwijst naar het akkoord met de grondbonden als ze het erover heeft dat ook het cabinepersoneel moet ‘leveren’. Het kan toch niet zo zijn dat het korps substantieel meer moet gaan leveren, dan wat voor het grondpersoneel is afgesproken?

Hoe nu verder?

Wij hebben VNC uitgenodigd om gezamenlijk na te gaan denken over het vervolgproces. Tot nu toe is de kracht van de acties geweest, dat wij gezamenlijk zijn opgetrokken met dezelfde eisen. Ons streven is om dit te blijven doen.

Het actiecomité ziet in ieder geval geen basis voor overleg. Dit hebben wij VNC en de KLM laten weten. De komende week gaat FNV Cabine de conclusies van het actiecomité delen met haar leden en hen om een oordeel vragen. Gedurende die periode zullen er tijdelijk geen acties worden georganiseerd. Wel blijft het ultimatum gehandhaafd en kunnen de acties op ieder moment herleven. In dat kader zullen wij op zeer korte termijn bijeenkomsten gaan organiseren. Alle collega’s, lid of (nog) geen lid, zijn welkom. Wij zijn ook voornemens om het ultieme bod van de KLM middels een referendum voor te leggen aan het korps, zodat een ieder zich hierover kan gaan uitspreken. Wanneer de bijeenkomst worden gehouden en wanneer het referendum zal gaan lopen, zal later worden gecommuniceerd via de bekende kanalen.

Euforie

FNV Cabine begrijpt dat er wat euforie is ontstaan nadat de werkonderbrekingen van 12 november zijn opgeschort. Uiteindelijk voeren we geen acties omdat we dat zo graag doen. Maar gezien het bod van KLM waren de acties wat ons betreft niet opgeschort. Hoe moeilijk het ook is, maar dit is hét moment om in actie te komen voor jouw werk, jouw leven, jouw toekomst! Niemand anders zal opkomen voor de belangen van het KLM Cabinepersoneel. KLM zal moeten inzien dat je overleg samen voert, met respect voor elkaar en zonder dictaten vooraf.

Redactie FNV Cabine