Skip to main content

Cabineoverleg van 25 januari 2018

26 januari 2018

Op donderdag 25 januari vond er een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM Hoofdkantoor in Amstelveen. In afwachting van de uitslag van haar ledenraadpleging en onder handhaving van haar ultimatum heeft FNV Cabine de acties over de -1 CA maatregel opgeschort. Tegen deze achtergrond is FNV Cabine aangeschoven bij dit Cabineoverleg.  Namens FNV Cabine was bestuurder Birte Nelen aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Losse eindjes herziene eindbod

Zoals bekend is KLM met VNC een principeakkoord overeengekomen over een nieuw af te sluiten cao. Nu het stof is neergedaald, blijken er vele losse eindjes in te staan. Als dit akkoord definitief wordt moeten die in “werkgroepverband” of met de Groepscommissie worden uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van het nieuwe product, de evaluatie van de werkdruk als gevolg van het nieuwe product en de wijze waarop rust aan boord wordt gemeten. Ook is nog onduidelijk hoe de vliegers aankijken tegen afspraken uit het principeakkoord over de zeggenschap van de Sr. P over rust aan boord en de kostenverhoging voor crew met betrekking tot daggeldopname in dollars.

Zorgen

De inkt van het akkoord tussen KLM en VNC is nog niet droog of VNC meldde tijdens het cabineoverleg zich zorgen te maken over het tempo waarmee de losse eindjes moeten worden uitgewerkt. FNV Cabine wil benadrukken dat de vele losse eindjes en het ontbreken van evaluatiecriteria over zaken als de werkbaarheid van het nieuwe product funest kunnen uitpakken in de uitwerking. Alles bij elkaar reden genoeg om dit principeakkoord negatief aan onze achterban voor te leggen. De ledenraadpleging loopt. Onze leden hebben het laatste woord en kunnen zich allen uitspreken over het herziene eindbod van KLM. Stemmen kan nog tot dinsdag 30 januari 18.00 uur via dit digitale stemformulier.

Salarisstrook januari

Zoals altijd, wordt ook dit jaar bij de salarisbrief van januari een bijlage toegevoegd met informatie over belangrijke wijzigingen die in 2018 zullen plaatsvinden. Denk daarbij aan informatie over gewijzigde fiscale regelgeving. KLM benadrukte tijdens het Cabineoverleg dat het principeakkoord dat zij met VNC heeft gesloten, uiteraard niet in praktijk wordt gebracht zolang de leden van FNV Cabine zich nog niet hebben uitgesproken. Vanzelfsprekend maken de eventuele financiële aanpassingen uit het herziene eindbod geen onderdeel uit van de bijlage van de salarisstrook van januari. FNV Cabine maakt aanstaande woensdag, op basis van de uitslag van de ledenraadpleging, de balans op over het vervolgproces.

Code Rood

De zware storm van 18 januari jl. leidde tot honderden annuleringen op Schiphol. Het openbaar vervoer stagneerde en de overheid adviseerde om niet de weg op te gaan, kortom: “Code Rood”. Sommige collega’s die problemen ondervonden om in deze hectiek toch op Schiphol te komen, hebben zich onheus bejegend gevoeld in hun contacten met het bedrijf en hebben dat bij de Helpdesk van FNV Cabine gemeld. FNV Cabine heeft dit vervolgens op de agenda geplaatst.

Protocol

Reagerend op onze vragen gaf KLM tijdens het overleg aan dat er geen “protocol Code Rood” bestaat en betreurt de gang van zaken voor de betreffende collega’s. Volgens KLM is het in dit soort gevallen belangrijk een goede balans te vinden tussen persoonlijke veiligheid en de eigen verantwoordelijkheid om op het werk te komen. Men gaf aan zo snel mogelijk te gaan werken aan een protocol dat zowel het bedrijf als het korps houvast en duidelijkheid biedt bij extreme weersomstandigheden. KLM heeft aan FNV Cabine bevestigd dat collega’s die op 18 januari door overmacht niet of te laat op Schiphol aankwamen, hiervan geen enkele nadelige (disciplinaire) consequentie zullen ondervinden.

Motiveringen door VNC

In de maand december heeft VNC, ondanks de door beide bonden uitgeroepen niet-motiveren actie, drie motiveringen afgegeven. KLM kan op basis van een akkoord van één cabinebond de vluchten uitvoeren en daarmee de Werk- en Rusttijdenregeling uit de cao overtreden. Zij moet dan schriftelijk aan de andere partij onderbouwen waarom zij de cao heeft overtreden. FNV Cabine heeft KLM verzocht deze schriftelijke onderbouwing te geven en KLM gaf aan deze zo spoedig mogelijk toe te sturen.

Planning

De personeelsplanning voor het eerste halfjaar van 2018 laat zien dat KLM mooie groeicijfers verwacht. KLM is gelukkig een gezond en groeiend bedrijf! Onder voorbehoud voorziet het bedrijf in deze zes maanden een aanname van 262 nieuwe collega’s. Dat betreft 154 Nederlandse CA’s, 36 KLC-collega’s en 72 Asian Cabin Crew, ter vervanging van de huidige. Alle verzoeken voor structureel meerwerk zullen worden gehonoreerd. Daarnaast is er een doorstroom naar de functie van tweebander voorzien van 127. Verder verwacht KLM in het eerste halfjaar 72 promoties naar de functie van Purser en 36 promoties naar die van Senior Purser. KLM gaf aan dat in deze cijfers de effecten van het principeakkoord KLM-VNC niet zijn meegenomen. Als het tot een definitief akkoord komt, dan zijn er door de uitrol van de -1 CA op vrijwel de hele ICA vloot aanzienlijk minder éénbanderposities beschikbaar, dit leidt tot minder instroom van éénbanders.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!