Skip to main content

Verslag Algmene ledenvergadering d.d. 21 november 2006

22 november 2006

Hieronder kunt u het verslag lezen van de eerste Algemene ledenvergadering van de Cabine afdeling van FNV Bondgenoten, gehouden op 21 november j.l. in het Aristo Zalencomplex in Amsterdam.

De vergadering werd bezocht door positief kritische FNV leden die zich deze middag op veel punten hebben kunnen manifesteren en over veel zaken hun mening hebben kunnen geven. Daarnaast heeft onze nieuwe bestuurder/onderhandelaar Leen van de List zich kunnen voorstellen. Zoals bekend neemt hij vanaf heden het stokje over van Jan van den Brink. De reden hiervoor is dat Jan van den Brink in de toekomst zijn taken als onderhandelaar voor de grond niet kan combineren met dezelfde werkzaamheden voor cabine.

Leen van der List is sinds 1985 in dienst van FNV Bondgenoten en heeft daar in de loop der jaren verschillende functies vervuld als adviseur, bestuurder en manager. Zijn ervaring is breed. Zo heeft hij zich als bestuurder beziggehouden met de chemische industrie, de metaal industrie, het streekvervoer, de Rotterdamse haven en veel bedrijven binnen het MKB. Leen van der List benadrukt in zijn introductie dat FNV Bondgenoten al vanaf haar ontstaan belang heeft gehecht aan onafhankelijke onderhandelaars. Op geen enkele manier zijn deze bestuurders/onderhandelaars afhankelijk van het bedrijf van de werknemers waarvoor zij de onderhandelingen voeren. Deze onafhankelijkheid stelt hen in staat om net even verder te gaan om maximaal resultaat te bereiken. Daarnaast stelt hij dat het van belang is om afspraken met werkgevers te overleggen met de achterban via schriftelijke stemming of referenda, om zo te komen tot een zo democratisch mogelijke besluitvorming.

Er wordt gesproken over de activiteiten die FNV Bondgenoten voor het cabinepersoneel heeft ontplooid in het verleden. Zo komen o.a. onze contacten met de Inspectie van Verkeer en Waterstaat aan de orde en kunnen we gelukkig goed duidelijk maken waarom onze informatie m.b.t. dit onderwerp helaas, vooralsnog, zo summier moet zijn.

Vervolgens wordt door Leen van der List de procedure en de tijdslijn geschetst, die we voor ogen moeten hebben tot het voorjaar van 2007, het moment dat de nieuwe CAO onderhandelingen gaan plaatsvinden. M.b.t. de chronologie hiervoor is de start wat hem betreft 8 november 2006. Dat is de datum waarop wij bij de directie per brief erkenning hebben gevraagd om in de toekomst als CAO-partij aan te schuiven aan de onderhandelingstafel. De snelle reactie van de KLM daarop op 17 november j.l., in de vorm van een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek op 1 december a.s.,  moet daarbij worden gezien als een positieve ontwikkeling in dit proces. De KLM heeft haar agenda hiervoor klaar. FNV Bondgenoten ook!

De FNV inzet m.b.t. de CAO-onderhandelingen levert vervolgens inhoudelijk interessante discussies op. Petra Fraanje, onze juridische expert binnen de kadergroep, houdt een interessant betoog m.b.t. haar onderzoek over WRR en Arbeidstijdenwet in combinatie met algebraïsch afronden en versneld vliegen. Ook blijkt dat we op veel punten raakvlakken hebben met standpunten van het nieuwe bestuur van de VNC. Geluiden uit de zaal om als werknemersorganisaties door samenwerking onze krachten te bundelen richting de KLM worden door de bestuurders onderschreven. Wel wordt daarbij onderstreept dat wij als FNV Bondgenoten een eigen strategie voorstaan en daarbij onze democratische structuur van groot belang achten.

Als laatste agendapunt komen de verkiezingen van de Ondernemingsraad (OR) en Groepscommissie van april 2007 aan de orde. De oproep die tijdens deze Algemene ledenvergadering aan leden van de Cabine afdeling van FNV Bondgenoten is gedaan, willen we in deze schriftelijke samenvatting met klem herhalen: Wil je invloed uitoefenen op het KLM beleid, stel je dan als FNV-er verkiesbaar voor de verkiezingen van de Groepscommissie (GC 31) of voor de Ondernemingsraad. Voor aanmeldingen of informatie hierover: info@cabinpressure.nl

Leen van der List sluit de vergadering af met de verwachting dat we onze invloed als erkend gesprekspartner van cabine binnenkort vorm kunnen geven. Alle belangrijke ontwikkelingen op dit gebied zullen we als redactie zo snel mogelijk met u communiceren.

Redactie Cabin Pressure.