CAO-overleg: KLM houdt afstand!

Tijdens de tweede onderhandelingsronde over onze CAO op 12 april was de KLM aan het woord om te reageren op de door ons op 30 maart ingediende voorstellen. In de reactie van de KLM zaten nog weinig concrete aanwijzingen die wijzen op de mogelijkheid er met elkaar snel uit te komen.

De KLM benadrukte dat de luchtvaartindustrie cyclisch is. Na goede jaren komen er altijd minder goede jaren zo stelde zij en men is niet van plan om na een paar goede jaren grote structurele kostenstijgingen in de arbeidsvoorwaarden te accepteren. Dat alles onder het motto “Gezonde Groei”. Het bedrijf is verder van mening dat het terugdraaien van afspraken uit het in 2004 met de VNC gesloten ‘loopbaanakkoord’ (denk aan de P in de sterkte, algebraïsch afronden en de bezetting op Europa) alleen maar kan als daar andere besparingen tegenover staan. Terugkomen op eerdere afspraken betekent dat we daarvoor andere zaken zullen moeten inleveren, aldus de directie. Over de gevraagde loonsverhoging en de looptijd van de CAO zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan. De KLM is van oordeel dat deze afhankelijk dienen te zijn van de andere zaken die in de CAO gaan worden geregeld. Daarnaast laat de KLM doorschemeren de beloning wat meer te willen laten ‘mee ademen’ met het bedrijfsresultaat

Waar we mogelijkheden zien om elkaar dicht te naderen is op het terrein van “levensfasebewust personeelsbeleid”, maar dat zal vooral afhangen van de vraag of deze term kan worden vertaald in concrete maatregelen om tot je pensioen prettig te kunnen werken. Over de vraag of dat ook zou kunnen binnen een meer transparante WRR, die rekening houdt met het feit dat werknemers steeds meer zeggenschap willen over hun werktijd, maar vooral ook vrije tijd is twijfelachtig. De KLM geeft aan, op basis van eerdere ervaringen, weinig vertrouwen te hebben in het bereiken van concrete resultaten op dit terrein.

Op het terrein van verlofsparen en deeltijdpensioen geeft de KLM aan duidelijke ideeën te hebben over hoe dat zou kunnen. De grove contouren daarvan ogen zeker niet slecht, maar zicht op de uitwerking ontbreekt nog.

Over het uitgangspunt dat we de “restverdiencapaciteit” van werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden (of zijn) optimaal dienen te benutten lijken we het eens te zijn. Wel moet nog gekeken worden naar de vraag of we dit in de praktijk  ook wel in voldoende mate stimuleren en of daarvoor aanvullende maatregelen/voorzieningen nodig zijn.

Samenvattend kan worden gesteld, dat er sprake is van een forse afstand tussen wat wij vragen en wat de KLM biedt. De komende weken moet worden vastgesteld of er ruimte is om dichter tot elkaar te komen of niet. Daarom gaan we (de Cabinebonden en KLM) bilateraal overleggen over vooral die zaken die te maken hebben met het ‘loopbaanakkoord’ en de WRR. In die gesprekken zal helder moeten worden of er resultaten op die terreinen zijn te boeken. Komen die resultaten er niet dan lijkt een akkoord ver weg, want dan ontbreekt er een resultaat op de kernpunten van onze CAO voorstellen. 

Vooralsnog beschouwen we de reactie van de KLM maar als een poging om een stevige onderhandelingspositie in te nemen. Men zal echter moeten gaan bewegen als men tot een verantwoord pakket aan arbeidsvoorwaarden wil komen, dat recht doet aan onze inzet.

Op 9 en 10 mei wordt er centraal verder onderhandeld. In de voorbereiding daarop gaan de KLM en wij samen aan de slag om voortgang te boeken op de ‘WRR en loopbaanakkoord gerelateerde items’.

De hoofdpunten van onze inzet zijn en blijven daarbij:  

  • Een CAO met een looptijd van een jaar;
  • Een structurele loonsverhoging van 3%;
  • Een éénmalige uitkering van €1000,-- (deeltijd naar rato);
  • Een beleid gericht op het benutten van de restverdiencapaciteit wanneer de werknemer door ziekte niet meer in staat is om de oorspronkelijke volledig te verrichten;
  • Purser boven de sterkte op alle ICA-types;
  • De bezetting op Europa in balans met de te verrichten werkzaamheden;
  • De verplichte talenrecurrent dient te komen vervallen;
  • Goede regeling voor CS-dagen;
  • Beperking van het aantal werkzaamheden in vrije tijd;
  • Een einde aan versneld vliegen t.b.v. optimalisatie van schema’s.

Vanzelfsprekend houden wij je van de voortgang op de hoogte.

Redactie Cabin Pressure.
i.s.m. Leen van der List, vakbondsbestuurder en onderhandelaar.