Belangrijke misverstanden m.b.t. het aanvragen van deeltijd.

De laatste tijd bereiken ons regelmatig vragen die betrekking hebben op het verminderen van het tewerkstellingspercentage, oftewel: het aanvragen van deeltijd.

De Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA), die op 1 juli 2000 van kracht is geworden, is hierover heel duidelijk.

  • Iedereen die één jaar of langer in dienst is van de werkgever kan aanpassing van zijn individuele tewerkstelling vragen.
  • De werkgever mag de aanvraag alleen gemotiveerd weigeren. In de praktijk komt het erop neer dat er alleen geweigerd kan worden als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang.

Met betrekking tot dat laatste zegt de wet:

Bij vermindering van de arbeidsduur is in ieder geval sprake van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang, indien die vermindering leidt tot ernstige problemen:

a. voor de bedrijfsvoering bij de herbezetting van de vrijgekomen uren;

b. op het gebied van de veiligheid, of

c. van roostertechnische aard.

In het licht van het bovenstaande kunnen we duidelijk zijn. Er mogen bij CAO of op andere wijze (OR/GC) geen afspraken worden gemaakt die het recht van het individu om minder te gaan werken beperken. De werkgever dient hier de wet te volgen! Zo is te lezen op de voorlichtingssite van de overheid "Postbus 51".

Het CAO-artikel 5.8(1) (2000-2002), dat in het verleden is afgesproken tussen de KLM en de VNC luidt: "De werknemer kan een verminderde productie van 50%, 66 2/3% of 80% gaan leveren, mits hij als zodanig ten minste 3 volledige dienstjaren in actieve dienst bij de KLM heeft doorgebracht". Dit lijkt dan ook in strijd met de wet en kan, als onze aanname juist is, naar het land der fabelen worden verwezen.

Door FNV Bondgenoten zal aan de KLM gevraagd worden of zij onze visie deelt. Natuurlijk zullen wij haar reactie met onze leden en lezers delen.

Ter informatie nog het volgende:

Wanneer de KLM het verzoek van de werknemer de arbeidsduur te verminderen weigert en de werknemer van oordeel is dat dit geschiedt op oneigenlijke gronden (zie boven), dan heeft de werknemer het recht om naar de rechter te stappen om te proberen daar alsnog zijn/haar gelijk te halen. Leden van FNV Bondgenoten kunnen, wanneer hun zaak als haalbaar wordt beoordeeld, daarbij natuurlijk altijd een beroep doen op juridische ondersteuning door de bond.

Meer informatie over de wet en de toepassing daarvan is te lezen op postbus 51 of Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)

Tenslotte willen we benadrukken dat iedereen die vragen of klachten heeft over het toepassen van de Wet Aanpassing Arbeidsduur binnen KLM Cabin Inflight Services zich kan wenden tot

Redactie Cabin Pressure.