Cruciale keuzes in de CAO onderhandelingen.

Gisteren en vandaag is er in Ede zgn. multilateraal CAO overleg geweest, waarbij alle vakbonden aanwezig waren. Voor de cabine zijn dat, zoals bekend, FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en de VNC. Evenals tijdens het bilaterale CAO overleg van 26 en 27 april hebben we als cabinebonden op een constructieve manier en intensief met elkaar samengewerkt.

Gedurende de onderhandelingen bleek al vrij snel, dat de KLM bij haar standpunt blijft dat de meest belangrijke van onze voorstellen bekostigd moeten worden uit andere bezuinigingen. Bovendien geeft de KLM ons vooralsnog geen inzicht in de beschikbare loonruimte en dus ook niet in een eventuele loonsverhoging. In de onderhandelingen een nagenoeg onoplosbare situatie. Dat heeft ons er toe gebracht om samen met de VNC, de KLM het voorstel te doen om, onder strikte voorwaarden, een werkgroep te formeren voor het ontwikkelen van een volledig nieuwe WRR, te implementeren in het voorjaar van 2008. Een dergelijk voorstel staat ook in onze CAO voorstellenbrief, die naar de huisadressen van onze leden is gestuurd en ook op de website is geplaatst.

Dit “intentie-voorstel” is vandaag door de KLM geaccepteerd. In het voorstel stellen FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, VNC en KLM vast, dat de wensen van de cabinebonden en de daarmee gepaard gaande kosten, om oplossingen vragen die verder reiken dan die, welke met beperkte aanpassingen in de CAO kunnen worden gerealiseerd. Dat komt door de weinig doordachte afspraken die er helaas in het verleden zijn gemaakt!

Wij komen met de KLM en de VNC tot de conclusie dat een diepgaande bijstelling van de WRR de enige oplossing is om de effecten van de afspraken uit het verleden te elimineren. Bovendien biedt het de kans de WRR meer aan te laten sluiten bij de huidige stand van denken over werk en vrije tijd, de zeggenschap daarover en de laatste inzichten met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke belasting van het vliegen. Ook de uitkomsten van onze Quick Scan Werkdruk (waarover binnenkort meer) zullen als input dienen voor het werk binnen de werkgroep.

Zoals de titel van dit artikel al zegt staan we voor een cruciale, strategische, maar zeker ook historische keuze in de geschiedenis. Een keuze over een zeer belangrijk onderdeel van onze CAO: de WRR. Met als uiteindelijk doel de door ons zo gewilde CAO voorstellen geëffectueerd te zien. Dit pad durven onze onderhandelaars te bewandelen, maar het dwingt hen wel de achterban te raadplegen. Deze stap zorgt immers voor uitstel van een aantal door de leden dringend gewenste afspraken en dat is niet iets waar de onderhandelaars zomaar aan voorbij kunnen gaan. Volgende week ontvangen onze leden daarom een brief op hun huisadres waarin we het voorliggende “intentie-voorstel” zullen toelichten. Bij de brief zit ook een stembiljet waarop men kan aangeven of men de onderhandelaars mandaat geeft om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Het bestuur van FNV Bondgenoten/CabinPressure roept alle leden op om gebruik te maken van het unieke recht dat ieder lid bij ons heeft om te stemmen en hoopt op een mandaat om zodoende op een duidelijke en eerlijke manier invulling te kunnen geven aan een nieuwe WRR die recht doet aan de belangen van het gehele korps cabinepersoneel!

Redactie Cabin Pressure

In samenwerking met de onderhandelingsdelegatie bestaande uit bestuurder Leen vd List en kaderleden Wil Fortgens en Huib den Ouden.