Verslag Cabineoverleg van 27 september 2007

Vandaag, donderdag 27 september 2007, heeft tussen de cabinebonden en de KLM het reguliere cabineoverleg van de maand september plaatsgevonden. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure waren daarbij aanwezig Leen van der List, Wil Fortgens en Huib den Ouden. De bijeenkomst had een extra dimensie omdat het Protocol CAO KLM Cabinepersoneel 2007-2009 door alle partijen werd ondertekend en daarmee formeel bekrachtigd is. Een gedenkwaardig moment.

Een fors aantal zaken bepaalden de agenda. De belangrijkste willen we in dit artikel met jullie delen.

Tellerstanden.
Opvallend is, dat de discussie over de zeggenschap van CS dagen en andere tellers, in een stroomversnelling lijkt te komen naar aanleiding van een tweetal publicaties die 24 september zijn verschenen op Cabinet. Belangrijk om te weten is het feit dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure hierover in dit overleg vragen heeft gesteld.

De eerste publicatie betreft vragen en antwoorden over de winterplanning. KLM meldt daarin dat er deze winter nauwelijks gelegenheid is om dagen als JZ, JE en OJV af te bouwen, omdat daarvoor geen ruimte in de planning beschikbaar is. De status van verlofdagen is echter bij wet geregeld. In de wet staat namelijk dat verlofdagen niet “vervreemdbaar” zijn. Dat wil zeggen dat de zeggenschap erover niet in andere handen kan komen dan die van wie ze zijn: de werknemer! De tweede publicatie gaat over de zeggenschap van CS-dagen. KLM lijkt in dit artikel een handreiking te doen aan onze collega’s door, onder voorwaarden, meer invloed te geven bij het opnemen van deze dagen. Echter, in het Protocol CAO 2005-2007 is gesteld dat wanneer de CS-teller 1 of meer bedraagt, deze dag(en) moet(en) worden uitgekeerd. De KLM zal ons met betrekking tot deze zaken (JZ, JE, OJV en CS) door middel van teksten duidelijkheid moeten verschaffen in het cabineoverleg dat staat gepland voor 11 oktober as. Voorlopig gaan wij uit van de onvoorwaardelijke zeggenschap van de werknemer over de inzet van deze dagen.

Vliegen van 4 types.
Met betrekking tot het vliegen van 4 types heeft de KLM haar ideeën met ons gedeeld door middel van een presentatie op papier. Daarin wordt door het bedrijf een aantal uitgangspunten verwoord. Ook wordt een tijdslijn voor implementatie weergegeven alsmede een voorstel voor de uitbreiding van het aantal divisies per functie. Gebleken is vandaag dat de standpunten van de KLM voor het uitwerken van deze CAO-afspraak afwijken van de ideeën die FNV Bondgenoten/Cabin Pressure hierover heeft. Zo vinden wij het aantal nieuw te creëren divisies te mager, waardoor de keuzemogelijkheden voor het cabinepersoneel niet ten volle worden benut. Daarnaast vinden wij de keuzeopties voor met name de groep Tweebanders en AP’s onvoldoende. Tenslotte zijn we van mening dat de invoering in een tijdsbestek van minimaal een jaar, zoals door de KLM wordt voorgesteld, sneller kan.

Het maken van CAO-afspraken kost geld, zowel voor de werkgever als voor de werknemer, zoals wij de afgelopen zes maanden aan den lijve hebben ondervonden. Te verwachten uitvoeringsproblemen met betrekking tot dit punt laten we dan ook graag daar waar ze thuishoren: bij de KLM. Dat betekent overigens niet dat wij weglopen voor reëele problemen en onze verantwoordelijkheid voor het oplossen daarvan op een manier die aansluit bij jullie wensen.

Afgesproken is dat partijen de komende twee weken over de verschillen van mening zullen nadenken om er daarna op 11 oktober op terug te komen. Een vertraging van de invoering hierdoor kan wat ons betreft niet aan de orde zijn.

Zwangerschapsregeling.
Gelukkig hadden we wat betreft de uitvoeringsafspraken van de nieuwe zwangerschapsregeling eerder al stappen gemaakt en is de regeling met ingang van 1 oktober 2007 een feit. Monitoring van de afspraken zal plaatsvinden via de Groepscommissie. Onze vertegenwoordigers daarin zijn natuurlijk altijd per email bereikbaar.

Web-Based Training.
FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is van oordeel dat medewerkers zeggenschap moeten hebben over hun eigen vrije tijd. Daar waar in de praktijk sprake is van het steeds meer aanbieden van Web-based trainingen, moeten er naar ons oordeel ook afspraken komen over de daarin door medewerkers te investeren vrije tijd. We hebben dit onderwerp daarom vandaag op de agenda geplaatst. KLM zei in haar reactie de problematiek maar ten dele te herkennen. Toch zijn wij van mening dat deze vrije tijd, bij te verwachten toenemende zgn. E-learning, op de één of andere manier gecompenseerd zal moeten worden.
 
PBS.
Gedurende de CAO-onderhandelingen zijn de bijeenkomsten van de PBS-werkgroep meerdere keren uitgesteld. Dat heeft onder andere geleid tot vertragingen in het proces. Ondanks het feit dat collega’s worden geconfronteerd met hoge tellerstanden, het afwijzen van verzoeken en open roosters, wordt hierover nauwelijks gecommuniceerd vanuit het bedrijf. Deze collega's hebben daardoor geen idee waar ze aan toe zijn. Dat leidt natuurlijk tot veel ergernis. Kortom, een onwenselijke situatie.

Inmiddels zijn de bijeenkomsten deze week hervat. Het is de bedoeling dat de vernieuwde werkgroep in een frequentie van twee weken bij elkaar komt om de problemen het hoofd te bieden en met betrekking tot de uitvoering invulling te geven aan wat er in het CAO-Protocol over PBS is afgesproken. KLM heeft aangegeven de radiostilte omtrent PBS te verbreken en heeft beterschap beloofd wat betreft de communicatie hierover in de toekomst.

Cafetariaregeling.
De reeds bestaande cafetariaregeling zal worden uitgebreid doordat er aanvullende fiscale mogelijkheden zijn ontstaan. De nadruk ligt op het fiscaal verrekenen van vakbondscontributie en een grotere fiscale ruimte voor vervoersvergoedingen. Omdat  de introductie van de Schiphol Forensenkaart meestal aantrekkelijker is dan de fiscaal verrekenbare OV/NS trajectkaart, is de verwachting dat er maar weinig werknemers van dit laatste gebruik zullen maken. Als men gebruik wil maken van de cafetariaregeling, dan kan daarvoor bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering worden gebruikt.

De KLM zal deze regeling uitvoerig communiceren vanaf 2 oktober as. via MyKLM. Vanaf die datum zullen daar brochures beschikbaar zijn en een link naar veelgestelde vragen en antwoorden.

Redactie Cabin Pressure