Een betere CAO is haalbaar, als je maar wilt!

Een betere CAO is haalbaar, als je maar wilt!

De afgelopen dagen wordt regelmatig gevraagd wat ons alternatief is voor de ‘crisis-cao’. Het antwoord daarop is niet moeilijk. We kunnen laten zien wat de uitkomst van de onderhandelingen had kunnen zijn als KLM was ingegaan op onze ultieme poging om tot een CAO te komen. We hopen daarmee duidelijk te maken dat KLM de reële kans om met alle partijen tot een CAO te komen heeft laten liggen!

Maatschappelijk Verantwoord
FNV Bondgenoten/Cabin Pressure neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, juist in crisissituaties. Vanuit die verantwoordelijkheid proberen we ook te kijken naar maatschappelijke belangen die nu en in de toekomst spelen zonder daarbij de belangen van het KLM cabinekorps uit het oog te verliezen. Daarom is door de FNV met de centrale werkgeversorganisaties, waar KLM een vooraanstaand lid van is, en met de overheid een Sociaal Akkoord gesloten. Het is dus niet verwonderlijk dat wij vinden dat een CAO bij KLM tot stand moet komen onder de paraplu van dat Sociaal Akkoord.

De CAO van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure
Als
KLM was ingegaan op het door ons tijdens het onderhandelingsproces aangeboden minimumpakket dan had een CAO voor het KLM Cabinepersoneel er zo uit kunnen zien.

 • Looptijd
  1 jaar (van 1 april 2009 t/m 31 maart 2010).
 • Salarisverhoging
  Een loonsverhoging op inflatieniveau (minimaal 1,5% per 1 april 2009) 
 • Levensfase bewust personeelsbeleid
  Medewerkers worden in staat gesteld om gedurende 2 jaar vrijwillig een andere dan de huidige functie te vervullen bij de eigen of een andere afdeling met behoud van salaris.
 • Rechtvaardig belonen binnen de onderneming
  De salarissen van iedereen in de onderneming zullen met niet meer stijgen dan met de loonsverhoging in de CAO.
 • Werkzekerheid
  Afspraken over een harde werkgelegenheidsgarantie. Normen voor wanneer ingrijpen in het lijnennetwerk noodzakelijk is. En afspraken (bijvoorbeeld Deeltijd WW) over hoe met eventuele boventalligheid zal worden omgegaan. 
 • Project ‘Vergroenen van de werkplek’
  Vakbonden en KLM starten een project gericht op het “Vergroenen van de Werkplek”. Daarbij zal in het bijzonder aandacht zijn voor de relatie tussen arbeidsomstandigheden en ‘vergroenen’ en de KLM uitgangspunten met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het terugdringen versneld vliegen.
 • Tijdelijke maatregelen
  De tijdelijke maatregel “P boven de Sterkte” wordt voor de looptijd van de CAO tijdelijk voortgezet en gefinancierd met tijdelijke middelen. Van jaar tot jaar zal het effect van de maatregel en de financiering daarvan worden bekeken en ingevuld. Het vrijwillig vliegen van 4 Types wordt structureel mogelijk en vraagt geen nadere financiering.
 • Werkdruk op Europa
  Op basis van de onderzoeksuitkomsten naar de werkdruk onder CA’s wordt doorgegaan met het vinden en doorvoeren van werkdrukverlagende maatregelen op Europa.
 • Keuze in Reisverlof
  De CA mag op basis van volledige vrijwilligheid maximaal drie dagen van het ICA reisverlof op een teller zetten en deze dagen inzetten op een moment dat men dat nodig acht met uitzondering van Koninginnedag en in de Kerstperiode.
 • Overige maatregelen
  Gedurende de looptijd van de CAO zal gesproken worden over het hernieuwen van de financiering van de pensioenregeling voor het Cabinepersoneel, daarbij zal een uiterste inspanning worden geleverd om structurele lastenverzwaring voor de medewerker te vermijden.

Met het bovenstaande is er sprake van een CAO die veel meer perspectief biedt en die absoluut niet leidt tot onverantwoorde kosten. Helaas kozen andere bonden en KLM voor een kortzichtige insteek. Het is echter nog niet te laat! Vraag KLM en VNC terug te komen op hun besluit. Help hen daarbij door hen te vragen waarom zij juist in een crisissituatie zoveel zaken te laten liggen. Stuur emails aan: (EVP Human Resources), (EVP Inflight Services) en (VNC)

Redactie Cabin Pressure