Verslag cabineoverleg 9 juli 2009

Zoals gebruikelijk publiceren wij maandelijks een verslag van het cabineoverleg tussen KLM en cabinebonden. Wij vinden het een goede ontwikkeling dat onze gewoonte in de loop van de tijd is overgenomen door zowel KLM als VNC. Hieronder het verslag van het overleg van donderdag 9 juli jongstleden. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure was onze bestuurder/onderhandelaar Leen van der List aanwezig.

Teheran-operatie
Naar verwachting gaan we vanaf 21 juli as. weer slippen in Teheran. De situatie wordt uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de lokale KLM-staff en KLM Security Services.

Bedrijfseconomische situatie en werkgelegenheid
Hoewel de boekingen nog meevallen, blijft de opbrengst onveranderd slecht. Wat passagiersvervoer betreft, wordt gekeken naar aanpassingen in het Europa-produkt en het Europa-netwerk. Vooralsnog verwacht KLM met de nu beschikbare maatregelen het cabinepersoneel aan het werk te kunnen houden. Als er in de winterdienst ook aanpassingen op ICA nodig blijken, dan zal er opnieuw moeten worden gekeken naar de personele consequenties. Wij hebben aangegeven KLM te houden aan de aanvullende afspraken die FNV Bondgenoten/Cabin Pressure op 19 mei heeft gemaakt in het kader van behoud van werkgelegenheid. Dit heeft onder meer betrekking op deeltijd-WW en/of (op basis van vrijwilligheid) andere vormen van arbeidsduurverkorting.

Inwisselbaar reisverlof
In het cabineoverleg van september aanstaande staat het onderwerp ‘Inwisselbaar Reisverlof ICA’ op de agenda. Dit voorstel van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure stond hoog op de prioriteitenlijst van onze leden en is daarom na het tekenen van de CAO door de andere bonden, alsnog door ons als aanvullende afspraak genoteerd. Het komt erop neer dat je onder voorwaarden en volledig vrijwillig een deel van je ICA-reisverlof op een ander tijdstip kunt inzetten. KLM heeft ons uitgenodigd om met een zo concreet mogelijk voorstel te komen. Deze kans om tot meer flexibiliteit voor het cabinepersoneel én verlichting van de werkdruk te komen, laten we natuurlijk niet liggen.

Evaluatie 4e type
De evaluatie door de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) zal naar verwachting in augustus plaatsvinden. De Vliegdienst die een beslissende stem heeft waar het om flight safety-zaken gaat, is van oordeel dat er nog te weinig betrouwbare gegevens beschikbaar zijn om conclusies te trekken. KLM wil daarom de proef, die van oorsprong een idee is van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure, voorzetten en een nieuwe uitvraag doen indien de IVW-evaluatie positief is. Ons uitgangspunt is om dit onderwerp eerst goed te regelen voor 80- en 100%-ers, zodat we de Vliegdienst kunnen overtuigen van de geringe risico’s voor flight safety en niet tegen een algehele blokkade aanlopen als blijkt dat de resultaten voor 50- en 67%-ers minder goed zijn. 

Compensatie (webbased) trainingen
Een mooi resultaat tekent zich langzaam ook af op een ander door ons geïnitieerd onderwerp. KLM komt zeer binnenkort met een finaal voorstel. Daarin zal onder meer duidelijker moeten zijn welke trainingen in werkgeverstijd, dus gecompenseerd, en welke trainingen in werknemerstijd plaatsvinden.
We houden de vinger aan de pols, omdat we al veel te veel werkzaamheden verrichten die niet in tijd of geld gecompenseerd worden. In een later stadium zullen we hier zeker op terugkomen.

Asian Cabin Crew (ACC)
Een gevoelig thema, want we hebben het over collega’s. Wellicht is een korte uiteenzetting van het standpunt van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure inzake ACC op zijn plaats. Wij vertegenwoordigen geen Asian Cabin Crew (ACC) en waren destijds geen partij bij het zogenaamde 'Raamwerk Lokaal Cabinepersoneel.' KLM heeft naar ons oordeel tot op heden nooit overtuigend aangetoond dat de passagierswaardering door de inzet van ACC zo significant hoger is dat die inzet commercieel te billijken is.
Veel andere maatschappijen vliegen, net als KLM in het verleden, op bepaalde bestemmingen met een tolk. Hieraan geven ook wij de voorkeur. Bovendien kan het niet zo zijn, dat we de komende tijd ACC zouden aannemen, terwijl wij tegelijkertijd met de KLM in gesprek zijn over mogelijke maatregelen ter voorkoming van boventalligheid. Onze terughoudendheid met betrekking tot het inzetten van ACC in combinatie met de economische crisis is de reden dat wij afwijzend hebben gereageerd op de vraag van KLM om in Seoul nieuwe CA’s aan te nemen ter vervanging van aflopende tijdelijke contracten. Dat betekent dat er de komende tijd regelmatig met 2 in plaats van 3 ACC op Seoel zal worden gevlogen.

Gezondheid

  • Nachtarbeid en borstkanker (klik hier voor meer informatie): KLM herkent de door ons aangedragen problematiek en heeft toegezegd de reeds binnen KLM Health Services aanwezige cijfers met ons te delen en in overleg met ons te bepalen of nader wetenschappelijk onderzoek nodig is. Indien noodzakelijk, zal KLM zich inspannen goede voorlichting te geven en preventieve maatregelen te treffen.
  • Mexicaanse griep (klik hier voor meer informatie): In reactie op een door ons gestuurde brief laat KLM weten dat zij de gezondheidskundige en bedrijfseconomische aspecten van een grote uitbraak van de Mexicaanse griep onderzoekt. KLM zal in ieder volgend cabineoverleg de voortgang en eventueel te nemen maatregelen melden en waar nodig die nader invullen in overleg met de Ondernemingsraad.
  • Brandvertragende stof (Polybromide) in vliegtuigen (Klik hier voor meer informatie): Onlangs doken er berichten op over de mogelijk schadelijke gevolgen voor bemanning en passagiers van brandvertragende stoffen in vliegtuigen. KLM onderzoekt in hoeverre deze stoffen in KLM-vliegtuigen aanwezig zijn. Daartoe neemt zij contact op met toeleveranciers. In ieder geval vindt behandeling van stoel en bekleding met broomhoudende stoffen al niet meer plaats. Wij hebben de wens geuit metingen aan boord te verrichten om daarmee alle risico’s uit te kunnen sluiten.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure maakt hierbij gebruik van de expertise van Bureau Beroepsziekten FNV.

Maaltijdenregeling Europa
De lang voor onze erkenning afgesloten maaltijdenregeling Europa leidt tot veel klachten en ongezonde situaties. We vinden het te gek voor woorden dat deze regeling al meer dan 14 jaar in de praktijk wordt toegepast, zonder dat dit bij CAO is vastgelegd. Het is aan KLM en VNC, de oorspronkelijke partijen in deze afspraak, om een CAO-tekst te maken die aansluit op de tussen die partijen gemaakte afspraak. Wij hebben aangegeven naleving van de CAO te zullen eisen als dit nog veel langer op zich laat wachten.

Financiering Purser boven de sterkte
Er is een probleem met één van de middelen ter financiering van de ‘Purser boven de sterkte’ (CAO-afspraak tussen KLM en VNC). Het gaat om de toevoeging van JV-dagen ten gevolge van ziekte (JVZ) aan het winterverlof. Het blijkt dat deze dagen aan het eind van het jaar naar het saldo OD (oude JV-dagen) zijn omgezet en niet meer van andere OD-dagen te onderscheiden zijn. Hierdoor ontstaat een gat in de financiering. Wij zijn het met de financiering van de Purser boven de sterkte nooit eens geweest, maar gedogen de CAO-afspraak in samenhang met door ons gemaakte aanvullende afspraken over andere onderwerpen. Als betrokken partijen met een gat in de financiering blijven zitten, stellen wij de hele afspraak ter discussie. Lees meer over de financiering van de Purser boven de sterkte.

Email4crew
Vorige week zijn er over een langere periode e-mails verloren gegaan. Wij zijn zeer verbaasd dat er geen back-up bestaat en hebben aangegeven ervan uit te gaan, dat er maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen.

Het volgende overleg vindt plaats op 13 augustus.

Redactie Cabin pressure