Skip to main content

Verslag Cabineoverleg van 29 september 2011

29 september 2011

Op 29 september zijn KLM en de cabinebonden bij elkaar geweest voor het maandelijkse cabineoverleg. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman. Huib den Ouden schoof aan namens de redactie van de website. De agenda was kort, mede in verband met de voorbereidingen voor de CAO onderhandelingen die vrijdag 30 september zullen starten. Hieronder de hoofdpunten.

Het nieuwe verzoekensysteem…!

Afgelopen maandag, 26 september, was het zover. De tussenstap voor het nieuwe verzoekensysteem is live gegaan. Dat is goed nieuws. Zowel KLM als de bonden hebben vanuit het korps vooralsnog voornamelijk positieve reacties ontvangen. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure hoort met name positieve geluiden m.b.t. de gebruikersvriendelijkheid en de terugkeer van de chance-knop die zeer gewaardeerd wordt. Afgezien van wat kleine opstartproblemen hebben zich geen onverwachte situaties voorgedaan. KLM meldde ons dat sinds de aanvang zo’n 3000 collega’s inmiddels ongeveer 7000 verzoeken hebben gedaan. We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Het vierde type: wij houden onze rug recht

Zoals we eerder deze week publiceerden bevindt de discussie over compensatie m.b.t. het afschaffen van het vierde type zich in een beslissende eindfase. Sommigen aan de cabineoverleg tafel stemden inmiddels al in met het eindbod van KLM. Wij hebben KLM echter per brief laten weten niet akkoord te kunnen gaan met de eenzijdige opzegging van deze CAO afspraak. Aangezien we niet tot passende compensatie zijn gekomen hebben we aangegeven KLM te zullen houden aan de oorspronkelijke afspraken die hierover met ons gemaakt zijn. We hebben in de brief tevens aangegeven dat KLM er rekening mee moet houden dat we in het uiterste geval zullen trachten ons recht op te eisen door middel van een gerechtelijke procedure. KLM is nu aan zet. Wij zijn in afwachting van een vervolgactie vanuit het bedrijf.

Fouten bij uitbetaling JVU dagen

KLM meldde ons vorige maand, dat bij er het uitbetalen van het resterende tegoed aan zgn. “JVU-dagen” helaas fouten zijn gemaakt. Het betreft meer dan 2000 collega’s, in bijna alle gevallen deeltijders die zijn uitgekeerd als voltijders. Daarnaast heeft KLM bij een aantal collega’s een verkeerd aantal dagen berekend en uitbetaald. KLM zal het geld terugvorderen en daarover zo spoedig mogelijk communiceren. Collega’s die het betreft krijgen individueel bericht waarin staat om welk bedrag het gaat en welke terugbetalingsregelingen KLM in gedachten heeft. Maatwerk zal hierbij leidend zijn.

Wettelijke kaders

Wij gaven eerder al aan dat er wettelijke kaders zijn waaraan de werkgever zich moet houden wanneer een vordering op de werknemer met het salaris wordt verrekend. KLM gaf daarop aan binnen de kaders van de wet te zullen opereren. Al met al een heel vervelende zaak. Heb je hierover vragen, dan kun je bellen naar HR Inflight Services via 020-6498790.

Nogmaals: de start van de CAO onderhandelingen, inclusief de zgn. “vernieuwingsagenda”.

Morgen, vrijdag 30 september, start het KLM brede CAO overleg. In de CAO, die in het voorjaar van 2010 werd overeengekomen tussen KLM en Bonden, zijn afspraken gemaakt over de zgn. “vernieuwingsagenda”. Afgesproken werd dat een aanzet gegeven zou worden om, in aanloop naar de CAO onderhandelingen, gezamenlijk te onderzoeken hoe de verhouding tussen werk en verlof beter geregeld kan worden, waarbij flexibiliteit en zeggenschap voor de CA centraal staan. Een ander issue dat in de vernieuwingsagenda aan bod zou komen is het veelomvattende begrip “levensfasebewust personeelsbeleid”. In het kort is zo’n beleid erop gericht om medewerkers hun hele werkzame leven vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te houden. Het gaat daarbij niet alleen om beleid voor ouderen, maar betreft de gehele loopbaan vanaf indiensttreding tot aan pensioen.

Concrete plannen

Onze inbreng heeft in alle gesprekken die hierover zijn gevoerd in lijn gelegen met wat we altijd hebben uitgedragen en wat al jaren in al onze uitingen naar voren komt:

  • Maximale zeggenschap en flexibiliteit voor het korps, waarbij vrijwilligheid centraal staat;
  • Het creëren van werkomstandigheden waardoor CA’s, als ze dat willen, in een 100% dienstverband gezond en met plezier hun pensioen kunnen halen.

Die insteek is ook terug te vinden in onze concrete voorstellen m.b.t. de vernieuwingsagenda die we voor de komende CAO onderhandelingen hebben geformuleerd in onze CAO voorstellenbrief die we met onze leden hebben gecommuniceerd en vorige week aan de KLM Directie hebben gestuurd. Het is een uitgebalanceerd pakket aan wensen geworden, waarover al onze leden onlangs hun oordeel hebben kunnen geven, democratisch en transparant.

Wij gaan vol enthousiasme de CAO onderhandelingen tegemoet, waarbij we zullen optrekken met onze collega’s van FNV grond. Samen met hen zijn wij de grootste partij aan de onderhandelingstafel bij KLM.  De delegatie van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zal bestaan uit onze bestuurder Zakaria Boufangacha, onze voorzitter Annetje Koreman en Huib den Ouden. Zoals je van ons gewend bent zullen we hierover vanaf 30 september uitvoerig berichten!

Redactie Cabin Pressure