Skip to main content

Verslag Cabineoverleg van 24 november 2011

24 november 2011

Op 24 november zijn KLM en de cabinebonden weer bij elkaar geweest voor het maandelijkse cabineoverleg. Namens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman. Huib den Ouden schoof aan namens de redactie van de website. De agenda was kort. Hieronder de hoofdpunten.

Doek voor vierde type definitief gevallen

Zoals we eerder publiceerden bevond de discussie over het vierde type en de eventuele compensatie daarvan zich in een beslissende eindfase. Sommigen aan de cabineoverlegtafel stemden inmiddels al in met het eindbod van KLM. Wij zijn echter tot het uiterste gegaan, omdat we niet akkoord konden en wilden gaan met de eenzijdige opzegging door KLM van deze CAO afspraak. Een in onze ogen passende compensatie, of een onafhankelijke uitspraak van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW) over het al dan niet kunnen voortzetten van de pilot, was de harde eis van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure. Na ons ultimatum om hierover opnieuw rond de tafel te gaan zitten, is er door KLM met IVW gesproken. Hoewel deze toezichthoudende autoriteit in eerste instantie onder voorwaarden toestemming wilde verlenen voor verlenging van de pilot, is men nu helaas van mening dat het vliegen van vier types een te groot veiligheidsrisico met zich meebrengt. Op ons verzoek zal ons, voor het eerstvolgende cabineoverleg in december,  het formele document waarin dit standpunt van IVW wordt verwoord ter hand worden gesteld. De mogelijkheid voor het vliegen van vier types wordt nu definitief beëindigd. Met pijn in het hart maar met een rechte rug kunnen wij niet anders doen dan ons hierbij neer te leggen.

Schijnzeggenschap

Dit proces heeft uiteindelijk meer dan een jaar geduurd. We willen tenslotte nogmaals benadrukken dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure de geboden compensatie in de vorm van twee zgn. “superjokerdagen” voor het gehele korps en 2 CS-dagen, op te nemen conform de huidige systematiek, schijnzeggenschap vindt en volstrekt onvoldoende. We zullen ons echter noodgedwongen moeten neerleggen bij de weigerachtige houding van het bedrijf in dezen.

Update CAO

In de avond van vrijdag 28 oktober jl. hebben KLM en Bonden een tussenstand bereikt in de CAO onderhandelingen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve protocolteksten die hierbij horen. Zodra is opgeschreven wat er is afgesproken en er over deze teksten bovendien overeenstemming is tussen KLM en Bonden zullen we ze publiceren.

Vernieuwingsagenda

Naast de bedrijfsbrede CAO afspraken zal er binnenkort in het cabineoverleg ook gesproken worden over de tijdslijn m.b.t. het invoeren van een aantal punten uit de zgn. “vernieuwingsagenda”. Onze inbreng heeft in alle gesprekken die hierover zijn gevoerd in lijn gelegen met wat we altijd hebben uitgedragen en wat al jaren in al onze uitingen naar voren komt:

  • Maximale zeggenschap over dagen op tellers en flexibiliteit voor het korps, waarbij vrijwilligheid centraal staat;
  • Het creëren van werkomstandigheden waardoor CA’s, als ze dat willen, in een 100% dienstverband gezond en met plezier hun pensioen kunnen halen.

Concreet gaat het om zaken als het op vrijwillige basis vast Europa vliegen (een zgn. “737 only divisie”), de pilot “kist/crew operatie” op Europa waarbij, onder bepaalde voorwaarden, cabinebemanning en vliegtuig bij elkaar blijven en het niet indelen van de FS-recurrent op de eerste dag na JV.

Planning

We hebben vandaag met KLM ook gesproken over de planning m.b.t. instroom van nieuw cabinepersoneel en de doorstroom naar andere functies binnen het korps. In het licht van de economische situatie is de planning helaas naar beneden bijgesteld. Tot en met maart 2012 zal er geen instroom van nieuwe collega’s plaatsvinden en zullen er geen promotiecursussen starten voor de functie van Purser en Sr. Purser. Onder voorbehoud zullen er wel 65 collega’s op tweebandercursus gaan. Vanaf april t/m oktober 2012 is de verwachting als volgt: Instroom van 65 nieuwe collega’s, 12 doorstroom naar tweebander, 34 promoties naar Purser en 25 promoties naar Sr. Purser. Ook deze cijfers zijn onder voorbehoud.

Non activiteit

De krimp in de productie zorgt er bovendien voor dat KLM zeer waarschijnlijk extra non activiteit kan aanbieden in de maanden april en mei 2012. Heb je vragen over je plaats op de senioriteitslijst, de planning van cursussen of andere zaken die te maken hebben met je loopbaan bij KLM, dan adviseren we je contact op te nemen met je HR- en/of Unit Manager.

Tenslotte: Pensionering

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure wordt regelmatig benaderd met vragen over pensioneringen. Onlangs vroeg een aantal (financieel onafhankelijke) leden of het mogelijk is om hun pensioenuitkering niet te ontvangen bij pensionering op de leeftijd van 60 jaar, maar pas bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. Dit i.v.m. aanzienlijk fiscaal voordeel. Navraag bij pensioendeskundigen van FNV leerde dat dit alleen mogelijk is wanneer men vanaf de leeftijd van 60 jaar tot de leeftijd van 65 jaar een dienstbetrekking heeft binnen, dan wel buiten KLM. In alle andere gevallen stelt de wet dat uitstel van de pensioenuitkering niet mogelijk is. De kern van de motivatie daarbij is dat de wetgever stelt dat een pensioenregeling een oudedagsvoorziening is die moet worden aangesproken op het moment dat men stopt met werken. KLM bevestigde ons vandaag deze lezing. 

Redactie Cabin Pressure

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

Meld je aan voor het introductielidmaatschap via de website! Lees meer over de voordelen van het lidmaatschap op onze website.