Skip to main content

"Gif in de cockpit"

11 mei 2013

In vervolg op de Zembla uitzending van 21 februari 2010 is op 9 mei jl. de Zembla documentaire “Gif in de cockpit II” uitgezonden. Daarin is dieper ingegaan op het mogelijke gezonheidsrisico onder vliegend personeel (Aerotoxic Syndrom) als gevolg van giftige stoffen zoals het oliebestanddeel TCP.  Deze stoffen zouden mogelijk via het airconditioning systeem in de cockpit en cabine van vliegtuigen terecht kunnen komen.

Wetenschappelijk onderzoek

Drie jaar geleden heeft de Europese Commissie aan de European Aviation Safety Agency (EASA) gevraagd nader onderzoek te doen naar de omvang en aard van de luchtkwaliteit aan boord. Het Cabin Crew Comité van de European Transport workers Federation (ETF) waarbij FNV Cabine is aangesloten, nam deel aan dat onderzoek. De uitkomsten hiervan tonen nu aan dat niet kan worden gesteld dat zgn. “fume incidenten” leiden tot direct gevaarlijke situaties. Bovendien is het Aerotoxic Syndrom wetenschappelijk niet als ziektebeeld erkend.

Ook andere onafhankelijke onderzoeken, zoals die van de universiteit van Cranfield (Cabin air research, mei 2011), tonen aan dat voor de vluchtcondities, waarvan sprake was tijdens de studies, er geen bewijs is gevonden dat giftige stoffen voorkomen in de cabinelucht in concentraties die beschikbare grenswaarden en richtlijnen voor veiligheid en gezondheid overschrijden.

Zembla uitzending

Onze bestuurder Zakaria Boufangacha en verscheidene FNV Ondernemingsraadsleden zijn tijdens de voorbereidingen van deze documentaire benaderd door onderzoeksjournalist Ton van der Ham en de redactie van Zembla. Omdat wetenschappelijk bewijs voor het in de documentaire gestelde niet kan worden aangetoond en wij ons willen baseren op objectieve feiten, heeft FNV Cabine geen bijdrage kunnen leveren aan het programma. Wel heeft FNV Cabine desgevraagd aangegeven, dat ieder risico dat de vliegveiligheid in het geding zou kunnen brengen (en daarmee het welzijn van het cabinepersoneel) te allen tijde moet worden onderzocht door de verantwoordelijke partijen en, indien nodig, moet worden uitgesloten.

Overheid

FNV Cabine heeft indertijd (naar aanleiding van de eerste Zembla uitzending) de Tweede Kamer per brief verzocht  om de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat te vragen nader onderzoek te starten naar de medische risico’s voor medewerkers en passagiers. Op basis van de tot nu toe bekende wetenschappelijke bevindingen stelt de overheid momenteel dat er onvoldoende reden is om tot een verdere aanscherping van de regels te komen. Zij ziet het met name als de primaire verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappijen zelf om hier passende maatregelen te nemen.

OR werkgroep ARDOF (Aircraft Related Dangerous Oil Fumes)

Het onderwerp staat al geruime tijd op de agenda van de KLM Ondernemingsraad. Wij zijn in die discussie aangehaakt door onze leden in de OR die op regelmatige basis via de zogenaamde werkgroep Ardof met de KLM Directie gesprekken voert over de problematiek. Daarbij wordt op basis van vertrouwelijkheid, daarbij het belang van het bedrijf en haar werknemers afwegend, constructief samengewerkt om tot inzicht en mogelijke oplossingen te komen.

Wat betreft FNV Cabine is het aan de OR en KLM om de ontwikkelingen rondom dit dossier nauwlettend te blijven volgen. De zorgen die begrijpelijkerwijs door de uitzending van Zembla zijn ontstaan moeten serieus worden genomen. Bovendien moet daar, waar nodig, op worden geanticipeerd. Wij vertrouwen erop dat KLM en OR hun verantwoordelijkheid hierin zullen blijven nemen en de signalen vanuit het personeel serieus zullen oppakken.

Snel duidelijkheid

Er lijkt nu een patstelling te ontstaan tussen KLM, de autoriteiten en de vliegtuigindustrie enerzijds en vermeende slachtoffers van het Aerotoxic Syndrom anderzijds. Dat is geen gewenste situatie. FNV Cabine vindt dan ook dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen, temeer daar het de gezondheid van alle vliegende collega’s aangaat. KLM, Overheid (Inspectie Leefomgeving en Transport) en Industrie moeten voortvarend, zorgvuldig en in gezamenlijkheid hun verantwoordelijkheden (blijven) oppakken. En daar waar technische oplossingen mogelijk zijn, moet daarvan zo snel mogelijk gebruik worden gemaakt om ieder gezondheidsrisico uit te sluiten. In dat kader verlangt FNV Cabine een proactieve houding van alle betrokken partijen. Want ook hier geldt: Never compromise on safety! Wij zullen dit in ieder geval kritisch blijven volgen.

Redactie FNV Cabine