Skip to main content

Overleg met KLM en Cabinebonden op 30 mei 2013

31 mei 2013

Op donderdag 30 mei zijn KLM en Cabinebonden bijeen geweest voor het maandelijkse cabineoverleg. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Namens de redactie schoof Huib den Ouden aan. Hieronder de hoofdpunten.

Pensioenen

Van overheidswege is een aantal veranderingen op komst dat de opbouw van pensioenen fors zal versoberen. Zo zal naast een verdere ophoging van de AOW leeftijd, de fiscaal-vrije opbouw worden verlaagd per 1 januari 2014. Wat dit concreet zal betekenen voor de pensioenopbouw van KLM cabinepersoneel zal worden besproken in het cabineoverleg van 27 juni. Verder zijn er in het CAO-protocol afspraken gemaakt om te komen tot een toekomstbestendige pensioenregeling. De gevolgen daarvan en keuzemogelijkheden zullen de komende tijd prominent op de cabine agenda staan. Zowel in Den Haag als binnen KLM zal FNV Cabine zich hardmaken voor een betaalbare pensioenregeling op basis van het huidige niveau en pensioenleeftijd.

Vakantiewetgeving

Ook op het gebied van vakantie is er nieuwe wetgeving van kracht met name m.b.t. de opbouw van vakantiedagen tijdens langdurige ziekte. De CAO moet hierop worden aangepast. Op initiatief van FNV Cabine zal KLM daarvoor geen verwijzingen gebruiken naar ingewikkelde teksten uit het Burgelijk Wetboek, maar leesbare tekstvoorstellen formuleren die eveneens in het volgende cabineoverleg aan de orde zullen komen.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij zwangerschap

In het CAO protocol is afgesproken dat, indien het wettelijk is toegestaan, een derde optie zal worden toegevoegd voor de zwangere cabin attendant zodat zij ervoor kan kiezen om vrijgesteld te worden van werk, met ontvangst van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Omdat juristen elkaar op dit vlak tegenspreken dreigen CAO partijen in een impasse te belanden. Voor FNV Cabine is dat een ongewenste situatie. KLM en cabinebonden zullen bekijken hoe er nu invulling kan worden gegeven aan deze CAO afspraak. Dat zou kunnen door het gezamenlijk inwinnen van juridisch advies en/of de zaak voor te leggen aan een arbitragecommissie. FNV Cabine geeft er de voorkeur aan om d.m.v. constuctief overleg met KLM tot een oplossing te komen.

Initiatieven van FNV Cabine

Op verzoek van FNV Cabine werden verder de volgende issues besproken in het cabineoverleg:

Uitbreiding range autodienst

Onze CAO kent een regeling voor het vervoer van bemanningsleden, ook wel bekend als “de autodienst”. De basis daarvoor zijn afspraken uit een ver verleden met grenslijnen die met de huidige infrastructuur niet logisch zijn. Zo kan er bijvoorbeeld wel gebruik worden gemaakt van de autodienst naar Almere-Buiten (48 km.) maar niet naar Purmerend (26 km). Dat is voor FNV Cabine moeilijk uit te leggen. Daarom hebben we voorgesteld de gedateerde grenslijnen als uitgangspunt los te laten en uit te gaan van een maximale enkele reis afstand van 50 km.. Die afstand wordt ook toegepast bij bijvoorbeeld de vervoersvergoeding en het bepalen van de werkplek voor vervangende werkzaamheden bij zwangerschap. Zowel UNC als VNC gaven aan dit ook een sympathiek idee te vinden. KLM zal op ons voorstel terugkomen waarbij echter wel werd vermeld dat kostenneutraliteit het uitgangspunt zal zijn.

Geldigheidsduur MPI

Door de geringe groei i.v.m. de economische situatie vindt er zoals bekend momenteel nauwelijks doorstroming plaats. Wij hebben daarom de vraag gesteld of de geldigheidsduur van vijf jaar van het MPI (Management Potentieel Inschatting bij promotie) niet zou kunnen worden losgelaten. Tenslotte is dat ook gebeurd bij de geldigheidsduur van de Management Modules. KLM gaf in reactie aan in de materie te zullen duiken. Het bedrijf stelt dat het  hier de eerste stap in een promotietraject betreft met een inschatting van mensen die in de loop der tijd echter kunnen veranderen. Men heeft aangegeven er met materiedeskundigen naar te zullen kijken en komt er op een later moment op terug.

Verzoekensysteem

Er bereiken ons signalen dat op dit moment niet alles vlekkeloos verloopt rondom het verzoekensysteem en de communicatie bij de afdeling Planning&Assignment. We hebben KLM gemeld dat dit ons zorgen baart. Zo zijn er door “technische storingen” aangevraagde reizen en BIP’s verdwenen die vervolgens niet meer worden teruggezet. Ook lijkt er JV verdwenen uit het rooster. In reactie gaf KLM aan dat het verzoekensysteem foutgevoelig is doordat er nog veel zaken handmatig worden uitgevoerd. Het bedrijf erkende dat de technische betrouwbaarheid beter kan en probeert met prioriteit zo’n 30 technische probleempunten op te pakken om fouten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Vaste eindejaarsuitkering

In het CAO-protocol is afgesproken dat vanaf 1 januari 2013 het variabele deel van de eindejaarsuitkering voor  collega’s die dat wensen kan worden vervangen door een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% van het jaarsalaris. Daarvoor moet echter door KLM eerst een uitvraag worden gedaan en die laat naar ons idee te te lang op zich wachten. Wij ontvangen meldingen van leden die hun hypotheek niet rond kunnen krijgen omdat hun jaarsalaris op de werkgeversverklaring is gebaseerd op een variabele uitkering. Dat zijn onwenslijke situaties. KLM heeft aangegeven dat in “schrijnende gevallen” maatwerk zal worden geleverd.

Loop je tegen problemen aan of heb je vragen? mail 24/7 naar info@fnvcabine.nl

Redactie FNV Cabine

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

Nog geen lid? meld je aan voor het introductielidmaatschap via de website! Lees meer over de voordelen van het lidmaatschap op onze website.