Skip to main content

Cabineoverleg 29 augustus

30 augustus 2013

Op donderdag 29 augustus zijn KLM en Cabinebonden bijeen geweest voor het maandelijkse Cabineoverleg. Het overleg van juli vond i.v.m. de vakantieperiode geen doorgang. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door onze voorzitter Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Hieronder de hoofdpunten.

Pensioenen

Zoals we eerder aankondigden is er van overheidswege een aantal veranderingen op komst dat de opbouw van pensioenen fors zal versoberen. Zo zal, naast een verdere ophoging van de AOW-leeftijd, de zgn. “fiscaal-vrije opbouw” worden verlaagd per 1 januari 2014. Concreet betekent dit dat het opbouwpercentage per 1 januari 2014 bij handhaving van een normpensioenleeftijd van 60 jaar van 1,58% naar 1,39% gaat op basis van een eindloonregeling en van 1,78% naar 1,57% voor de middelloonregeling. Zonder aanvullende afspraken te maken zou dit betekenen dat er ongeveer twee jaar langer moet worden doorgewerkt om een vergelijkbaar pensioenresultaat op te bouwen in vergelijking met de huidige situatie. De aanpassing van de opbouwpercentages (versobering fiscale kaders) heeft ook effect op de uiteindelijke pensioenpremies. Die zullen ongeveer 3% lager uitvallen, de zgn. ‘’premievrijval’’.

In het Cabineoverleg is besproken aan welke knoppen we zouden kunnen draaien om, ondanks de versoberde fiscale kaders, het pensioenresultaat op het huidige niveau te handhaven. Partijen hebben zich voorgenomen om tijdelijke aanpassingen te doen voor het jaar 2014. Dit, omdat er verdere versoberingen op handen zijn vanuit Den Haag en dus nog niet helder is wat de effecten voor de pensioenopbouw op de lange termijn zullen zijn. FNV Cabine pleit er in ieder geval voor dat de huidige kosten voor het pensioen (premies van werknemers en werkgevers) ook in het overbruggingsjaar 2014 bestemd zullen blijven voor de pensioenpot. Het voornemen is om in het Cabineoverleg van september tot besluitvorming te komen over de noodzakelijke aanpassing van de pensioenregeling per 2014. In de tussentijd zullen de pensioendeskundigen van FNV Cabine zich verder gaan buigen over mogelijke opties en effecten.

Verder zijn er in het CAO-protocol afspraken gemaakt om te komen tot een toekomstbestendige pensioenregeling. De keuzemogelijkheden en de gevolgen daarvan  zullen de komende tijd prominent op de cabine agenda staan.

Vakantiewetgeving

Op het gebied van vakantie is er nieuwe wetgeving van kracht. Voortaan zal ook tijdens langdurige ziekte volledig vakantie worden op- en afgebouwd. Tijdens het overleg zijn verdere afspraken gemaakt om de CAO hiermee in lijn te brengen. Op initiatief van FNV Cabine zal KLM de verwijzingen naar ingewikkelde teksten uit het Burgerlijk Wetboek als bijlage laten opnemen en de betreffende CAO-bepalingen leesbaar houden. Daarnaast dwong FNV eerder al af dat, in afwijking van de nieuwe wetgeving, vakantiedagen pas na vijf jaar zullen verjaren. De uiteindelijke aanpassingen zullen op een later moment met het korps worden gedeeld.

Eindejaarsuitkering

In het CAO-protocol is afgesproken dat vanaf 1 januari 2013 de variabele eindejaarsuitkering voor alle KLM'ers zal worden vervangen door een vaste eindejaarsuitkering van 8.33% (dat is een volledig maandsalaris). Hoewel dat voor veel collega’s een positief geluid is, hebben KLM en Bonden in het cabineoverleg besproken óf en op welke manier de variabele regeling zou kunnen worden gehandhaafd. Daarnaast zal er naast de eindejaarsuitkering in ieder geval een nieuwe winstdelingsregeling ingaan vanaf het boekjaar 2015. Die regeling komt erop neer dat alle KLM'ers zullen meedelen in winsten van KLM op basis van een winstdelingstabel, waarbij de uitkering varieert van 0% (bij een winst t/m 350 miljoen Euro) tot 6,5% van het jaarsalaris (bij een winst van boven 800 miljoen Euro).

Invoering ‘seizoen-CA’

Cabinebonden kregen tijdens het overleg van juni jl. te horen dat KLM voornemens is om met ingang van de zomerdienstregeling 2014 de “seizoen-CA” als extra flexibel planningsinstrument in te voeren. Het “zomercontract” zal wat KLM betreft een duur hebben van maximaal zes maanden. Als voornaamste reden hiervoor wordt gegeven dat de laatste jaren de productie in toenemende mate een grillig seizoenspatroon laat zien. Hierdoor wordt het voor KLM steeds lastiger om de tijdelijke overschotten en tekorten met alleen de huidige flexibele instrumenten (tijdelijk minder- of meerwerk, extra non actief, vrijwillige productie van flexers) weg te werken. De verdere verhoging van de productie in de zomer van 2014 en het vaker laten plaatsvinden van het onderhoud van de kisten in de winterperiode zet dit verder onder druk.

Aankondiging seizoen CA voorbarig

Al biedt de CAO KLM de ruimte om te besluiten contracten aan te gaan voor één jaar of korter, heeft FNV Cabine wel de nodige zorgen geuit en kanttekeningen geplaatst bij dit voornemen. Zo verbaast het ons dat KLM nu al kan aangeven dat er een behoefte zal ontstaan om gebruik te moeten maken van zomercontracten. De planning voor de zomer van 2014 moet nog worden bepaald en eerst zal moeten worden aangetoond dat de gebruikelijke flexibele instrumenten (uitvraag naar tijdelijk meerwerk) de zomerpiek niet kunnen opvangen. Tot op heden is het dankzij de flexibiliteit van het korps altijd gelukt om de zomerpieken en winterdalen te managen.

Het inzetten van zomercontracten zou wat FNV Cabine betreft in ieder geval nooit een belemmering mogen zijn op de flexibele mogelijkheden voor de vaste krachten. KLM heeft aangeven erop toe te zien dat de zomercontracten de flexibele mogelijkheden voor de vaste medewerkers niet zullen ondermijnen en zou er blij mee zijn indien de zomerproductie zonder seizoen CA’s zou kunnen worden uitgevoerd. Met het oog op verdere structurele groei en natuurlijk verloop, zullen er ook gewoon CA’s met een vast contract worden aangenomen en kunnen de collega’s van KLC regulier blijven instromen.

FNV Cabine heeft erop aangedrongen dat de keuzemogelijkheden voor tijdelijk meerwerk in de zomerperiode zich niet slechts zouden moeten beperken tot een half jaar. Zo zou je de CA’s tevens de mogelijkheid moeten bieden om ook voor een kortere periode meerwerk uit te voeren, bijvoorbeeld voor een periode van drie maanden. In onze optiek maak je het hiermee voor een grotere groep aantrekkelijk om in de zomerperiode meerwerk uit te voeren en daarmee maak je de kans kleiner dat KLM gebruik zal moeten maken van seizoen CA’s.

Het eerdere idee van FNV Cabine om de seizoen-CA’s alleen op Europa in te zetten om op die manier de werkdruk voor de Europa vliegenden te verlagen heeft KLM naast zich neergelegd. KLM heeft aangegeven dat de inzetbaarheid van deze groep dan te beperkt zou zijn en dat dit ten koste zou gaan van de flexibiliteit.

FNV Cabine zal zeer kritisch de uiteindelijke inzet van seizoen-CA's blijven volgen. In het cabineoverleg van september zal KLM met concretere cijfers gaan komen over hoe de komende zomerperiode eruit zal gaan zien. Indien de praktijk zal uitwijzen dat er alsnog een spanningsveld ontstaat met het bieden van flexibele instrumenten aan vaste collega’s en de vaste instroom van toekomstige medewerkers, dan heeft KLM een issue met ons.

Harde 28-daagse indeling

In het Cabineoverleg hebben we er wederom op aangedrongen dat KLM er zorg voor moet dragen dat de afspraken over de hardheid van de 28-daagse indeling duidelijk zal worden gecommuniceerd. Nog te vaak vernemen we van onze leden dat in de telefonische contacten met P&A wordt beweerd dat week drie en vier niet hard zijn. Naar de mening van FNV Cabine een onwenselijke situatie en niet in lijn met de geest van de afspraken zoals deze zijn vastgesteld in de CAO. De 28-daagse indeling is wel degelijk hard. Week drie en vier kunnen namelijk slechts door KLM worden gewijzigd in geval van een verstoring, zijnde een annulering of wijziging van vluchten. Indelingen die zomaar verdwijnen, bijvoorbeeld wegens een verstoring in de IT-systemen, is dan ook geen legitieme grond om de 28-daagse indeling te wijzigen. Het zou helpen als dit door KLM in de juiste context wordt geplaatst indien collega’s worden geconfronteerd met wijzigingen in week drie en vier. Hierbij zou het natuurlijk ook helpen in discussies tussen collega’s en Crew Control als de 28-daagse indeling op papier of digitaal beschikbaar zou worden gesteld.

Einde ACC op Hongkong

Eerder communiceerden wij al dat KLM heeft besloten dat er na een periode van ruim 15 jaar een einde komt van ACC op Hongkong. Het inzetten van Aziatisch cabinepersoneel op KLM vluchten van en naar Hongkong heeft geen grote toegevoegde waarde meer op de ervaringen en behoeften van de lokale klanten van KLM.

In het Cabineoverleg is aangegeven dat de groep nog tot 1 januari 2014 als ACC zal worden ingezet om vervolgens tot het aflopen van de laatste contracten als reguliere CA worden ingezet op deze route. Het besluit betreft 38 lokale CA’s, waarvan de laatste contracten eind maart 2017 zouden aflopen.

Indexering ACC

Op initiatief van FNV Cabine stond het onderwerp indexering van de salarisschalen van ACC op de agenda. De afspraken omtrent de zogeheten COL-indexen (cost of living indexation) voor het Aziatisch cabinepersoneel verschillen van de gemaakte afspraken op het gebied van de koopkrachtcompensatie voor het Nederlandse cabinepersoneel. Daar we allemaal deel uitmaken van hetzelfde bedrijf en iedereen in evenredigheid zijn steentje moet bijdragen aan Transform 2015, kan het wat FNV Cabine niet zo zijn dat de Aziatische collega’s wel een koopkracht compenserende loonsverhoging krijgen terwijl Bonden een drie jarige 0-lijn voor alle KLM-medewerkers hebben afgesloten. In dat kader is in het cabineoverleg aangegeven dat het alleszins redelijk zou zijn dat ook de Aziatische collega’s deze loonontwikkeling  zullen volgen. Dat is wat ons betreft geen kwestie van niet gunnen, maar gewoon een kwestie van gelijke monniken, gelijke kappen. De overige cabinebonden zullen hier nog op moeten reageren alvorens hier een definitief besluit over kan worden genomen.

Redactie FNV Cabine