Skip to main content

Onderhandelingen loongebouw direct na start in impasse beland

07 september 2013

Op vrijdag 6 september 2013 zijn de onderhandelingen m.b.t. een nieuw loongebouw tussen KLM en Cabinebonden op Schiphol Oost van start gegaan. Namens FNV Cabine was de CAO-onderhandelingsdelegatie vertegenwoordigd, bestaande uit Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman en Huib den Ouden.

Een korte terugblik

De onderhandelingen worden gevoerd op basis van de afspraken uit het CAO-protocol dat door partijen op 14 december 2012 is ondertekend. Daarin is een afspraak gemaakt tussen KLM en Cabinebonden over de introductie van een nieuw loongebouw voor nieuw personeel.

Géén vooraf gestelde bezuinigingsdoelstelling

In maart 2013 zijn met KLM afspraken gemaakt m.b.t. de samenstelling van een werkgroep met vertegenwoordigers van KLM, vakbonden (en hun deskundigen) en een externe “beloningsdeskundige”. De opdracht van de werkgroep was om verschillende varianten van een nieuw loongebouw en nieuwe pensioenregeling te ontwikkelen en te analyseren wat de financiele effecten zijn. Wij hebben KLM indertijd duidelijk gemaakt dat wij ons niet zullen conformeren  aan een vooraf gestelde bezuinigingsdoelstelling en/of een termijn waarop die zou moeten worden gerealiseerd. Met nadruk is gesteld dat we ons zullen houden aan de afspraken uit het protocol dat “slechts” spreekt van een structurele verlaging van de arbeidskosten en dat de eventueel te maken afspraken voor een nieuw loongebouw slechts nieuw personeel betreffen.

Forse handreiking

FNV Cabine stelde op 6 september 2013 in de onderhandeling dat het korps voor de korte termijn het bedrijf ruimschoots tegemoet is gekomen door het structureel inleveren van vakantiedagen. De “0-lijn” tot januari 2015 daar bovenop is een nog groter offer en betekent een koopkrachtdaling van ruim 7% bij de huidige inlflatiepercentages. En tenslotte blijkt dat de kleinere salarisstappen voor nieuwe CA’s KLM structureel binnen nu en twintig jaar ruim 20 miljoen Euro op jaarbasis opleveren. Wat ons betreft een meer dan forse handreiking van het korps aan het bedrijf die je zelden ziet in de BV Nederland.

Aanvullende protocolafspraken?

In reactie bleek al snel dat KLM dit niet genoeg vindt en een bezuinigigingsdoelstelling nastreeft van twintig miljoen Euro op jaarbasis vanaf het jaar 2015, dus op zeer korte termijn. Omdat het bedrijf zich realiseert dat dit moeilijk realiseerbaar is binnen de grenzen van het protocol, werd ons een aantal suggesties gedaan. Zo werd de mogelijkheid genoemd om enkele salarisstappen aan de onderkant toe te voegen en de salarissen van Pursers en Sr. Pursers af te vlakken. Dat wil zeggen dat nieuwe collega’s instromen met een lager salaris en als toekomstige Purser en Sr. Pursers lagere maxschalen zullen hebben. Verder werd m.b.t. de pensioenen een mogelijke middelloonregeling voor het gehele korps voorgesteld. En tenslotte werd tot onze verbazing de vraag gesteld om met KLM de discussie te voeren om besparingsvoorstellen ook toepasbaar te maken voor bestaande collega’s. Bijvoorbeeld door de promotiestappen te versoberen.

Teleurgesteld

FNV Cabine heeft aangegeven uiterst teleurgesteld te zijn in de opstelling van KLM en krachtig gesteld geen aanvullende protocolafspraken te willen maken in de lijn die KLM voorstelt. KLM wist in december 2012 precies waar zij een handtekening onder zette. Inherent hieraan is dat de structurele besparingen pas op de langere temijn hun effect zullen hebben. Met het oog op de eerdere bezuinigingsafspraken, die KLM al een substantiele besparing oplevert en het gegeven dat het bedrijf het naar omstandigheden prima doet, zien wij de suggesties door KLM in dat kader als een schoffering van het korps. Omdat FNV Cabine geen enkele basis zag om verder constructief te overleggen, hebben we  het overleg per direct afgebroken om ons te beraden over de ontstane situatie.

Redactie FNV Cabine