Skip to main content

Onderhandelingen loongebouw hervat

22 september 2013

Nadat FNV Cabine op 6 september de onderhandelingen m.b.t. een nieuw loongebouw afbrak wegens de teleurstellende houding van KLM, is het overleg op 20 september hervat. Namens FNV Cabine waren vertegenwoordigd Zakaria Boufangacha (bestuurder/onderhandelaar), Ruud van Alphen (Dagelijks Bestuur) en Huib den Ouden (lid CAO delegatie).

Aandacht voor proces

KLM gaf aan te beseffen dat de ontstane impasse te wijten was aan de grote slagen die door het bedrijf werden gemaakt in het proces en nuanceerde in het overleg de suggesties die op 6 september werden gedaan. Zoals bekend opperde het bedrijf toen de mogelijkheid om enkele salarisstappen aan de onderkant toe te voegen en de salarissen van Pursers en Sr. Pursers af te vlakken. Daarnaast wilde men het mogelijk invoeren van een middelloonregeling voor het gehele korps bespreekbaar maken. En tenslotte werd het idee geopperd om besparingsvoorstellen ook toepasbaar te maken voor het huidige korps. Bijvoorbeeld door de promotiestappen te versoberen.

In het overleg is duidelijk geworden dat ook KLM de intentie heeft de onderhandelingen te voeren op basis van de afspraken uit het CAO-protocol. Daarin is een afspraak gemaakt tussen KLM en Cabinebonden over de introductie van een nieuw loongebouw voor nieuw personeel.

Bezuinigingsdoelstelling KLM niet realistisch

FNV Cabine heeft in het overleg wederom aangegeven dat het korps voor de korte termijn het bedrijf ruimschoots tegemoet is gekomen door het inleveren van vakantiedagen (waarvan één dag structureel) en de “0-lijn” tot januari 2015. Voor de langere termijn levert de afgesproken aanpassing van de eerste vijf loonschalen het bedrijf structureel ruim 20 miljoen Euro per jaar op.

KLM spreekt echter over een bezuinigingsdoelstelling van 20 miljoen Euro per jaar op de korte termijn, al vanaf 2015. Als reactie daarop is met nadruk door ons herhaald dat wij ons niet zullen conformeren aan een vooraf gestelde bezuinigingsdoelstelling en/of een termijn waarop die zou moeten worden gerealiseerd. Daarover zijn in het protocol geen afspraken gemaakt. Daarnaast hebben we gesteld dat een dergelijke doelstelling buiten proportioneel is en binnen de kaders van de protocolafspraken in onze optiek niet realistisch.

Puzzelen

Op 31 oktober en 1 november komen partijen weer bij elkaar. KLM heeft aangegeven binnen de kaders van de afspraken te gaan puzzelen op mogelijke oplossingen en zal dan met concrete voorstellen komen.

Redactie FNV Cabine