Skip to main content

Cabineoverleg 26 september 2013

26 september 2013

op donderdag 26 september zijn KLM en Cabinebonden weer bijeen geweest voor het maandelijkse Cabineoverleg. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door Ruud van Alphen. Huib den Ouden schoof aan namens de redactie. Hieronder de hoofdpunten.

Eenzijdig besluit van KLM m.b.t. B777 als eerste type voor alle éénbanders niet juist

Tijdens het cabineoverleg van 27 juni jl. deelde KLM ons het eenzijdige besluit mee dat de B777 het vaste type zou worden voor alle éénbanders en de B747 het wisseltype. Anders dan indertijd door de Groepscommissie werd gecommuniceerd en op de VNC site werd gepubliceerd, was hier absoluut geen sprake van een gemaakte afspraak met de cabinebonden.

FNV Cabine maakte hiertegen direct bezwaar, omdat wij van mening zijn dat een redelijke combinatie van vliegtuigtypen in overleg tussen KLM en Cabinebonden moet worden bepaald. Dat is ook terug te lezen in bijlage 6, artikel 2a van de CAO. Hoewel KLM in eerste instantie van mening was dit eenzijdig te kunnen bepalen heeft het bedrijf FNV Cabine tijdens het cabineoverleg in het gelijk gesteld en erkend dat KLM dit in samenspraak met de cabinebonden had moeten regelen.

KLM stelde voor om dit soort zaken in de toekomst niet via het cabineoverleg te regelen, maar te delegeren aan de Planning en Assignment Commissie (PAC) van de Groepscommissie. FNV Cabine heeft aangegeven op dit voorstel terug te zullen komen.

Pensioenen

Een korte terugblik

Zoals we eerder al aankondigden is er van overheidswege een aantal veranderingen op komst dat de opbouw van pensioenen fors zal versoberen. Zo zal, naast een verdere ophoging van de AOW-leeftijd, de zgn. “fiscaal-vrije opbouw” worden verlaagd per 1 januari 2014. Concreet betekent dit dat er ongeveer twee jaar langer zal moeten worden doorgewerkt om een pensioenresultaat op te bouwen in vergelijking met de huidige situatie, tenminste als er geen aanvullende afspraken zouden worden gemaakt. De aanpassing van de opbouwpercentages heeft ook effect op de uiteindelijke pensioenpremies. Die zullen ongeveer 3% lager uitvallen.

Technische sessie

In het Cabineoverleg is besproken welke tijdelijke aanpassingen er voor het jaar 2014 kunnen worden  gedaan om, ondanks de versoberde fiscale kaders, het pensioenresultaat op het huidige niveau te kunnen handhaven. Dit, omdat er verdere versoberingen op handen zijn vanuit Den Haag en dus nog niet helder is wat de effecten voor de pensioenopbouw op de lange termijn zullen zijn. FNV Cabine pleit er in ieder geval voor dat de huidige kosten voor het pensioen (premies van werknemers en werkgevers) ook in het overbruggingsjaar 2014 bestemd zullen blijven voor onze pensioenpot. In het cabineoverleg is afgesproken dat er op zeer korte termijn een “technische sessie” met materiedeskundigen zal worden gepland om de verschillende mogelijkheden hiervoor te bespreken. FNV Cabine heeft daarvoor pensioendeskundigen in eigen huis.

Planning

KLM heeft tijdens het overleg de eerste inschatting van de planning t/m juli 2014 met ons gedeeld. Met nadruk stellen we dat alle cijfers onder voorbehoud zijn en nog sterk kunnen fluctueren. Desondanks zijn de geluiden licht positief.

Voorzichtige instroom

Het bedrijf verwacht vanaf 27 oktober 2013  t/m 1 juli 2014 een groei van Fte (fulltime-equivalent) van circa 225.  Het betreft hier 29 Fte Asian Cabin Crew, 96 Fte instroom vanuit KLC en 100 Fte Nederlandse CA’s. Deze laatste categorie van 100 Fte wordt naar verwachting samengesteld d.m.v. het instrument van (tijdelijke) contractpercentage verhogingen, evt. aangevuld met invoering van zgn. “Seizoen CA’s”.

Beslissingen over Seizoen CA’s worden op z’n vroegst in januari 2014 genomen. Het eerder geopperde idee van FNV Cabine om deze eventuele Seizoen CA’s alleen op Europa in te zetten om op die manier de werkdruk voor de Europa vliegenden te verlagen heeft KLM naast zich neergelegd. Het bedrijf heeft aangegeven dat de inzetbaarheid van deze groep dan te beperkt zou zijn en dat dit ten koste zou gaan van de flexibiliteit. Daarnaast zou deze beperking van flexibiliteit ervoor zorgen dat het vaste korps meer reserve zou moeten zitten.

Met KLM zijn duidelijke afspraken gemaakt over het hanteren van de volgorde van instrumenten voor het verhogen van Fte:

  1. Het aanbieden van structureel meerwerk;
  2. Het aanbieden van tijdelijk meerwerk;
  3. Instroom van buitenaf.

FNV Cabine drong er eerder al op aan dat de keuzemogelijkheden voor tijdelijk meerwerk in de zomerperiode zich niet slechts zouden moeten beperken tot vier maanden. Zo zou je CA’s tevens de mogelijkheid moeten bieden om ook voor een kortere periode meerwerk uit te voeren, bijvoorbeeld voor een periode van twee maanden. In onze optiek maak je het hiermee voor een grotere groep aantrekkelijk om in de zomerperiode meerwerk uit te voeren en daarmee maak je de kans kleiner dat KLM gebruik zal moeten maken van seizoen CA’s. KLM neemt dit in overweging.

Doorstroom

Naast voorzichtige instroom laat de planning ook doorstroom zien. Nogmaals, alle cijfers zijn onder voorbehoud. Zo zien we voor de periode van 27 oktober 2013 t/m 1 juli 2014 ruimte voor 75 tweebanderfuncties, 50 purserfuncties en 30 posities voor de functie van Senior Purser.

Eindejaarsuitkering

In het CAO-protocol is afgesproken dat vanaf 1 januari 2013 de variabele eindejaarsuitkering voor alle KLM'ers zal worden vervangen door een vaste eindejaarsuitkering van 8.33% (dat is een volledig maandsalaris). KLM en Bonden hebben in het cabineoverleg besproken óf en op welke manier de variabele regeling evt. zou kunnen worden gehandhaafd. Geen van de partijen zag hierin een voordeel en besloten is deze optie te laten vervallen.

Winstdeling

Verder zal er wel, zoals eerder gecommuniceerd, naast de eindejaarsuitkering in ieder geval een nieuwe winstdelingsregeling ingaan vanaf het boekjaar 2015. Die regeling komt erop neer dat alle KLM'ers zullen meedelen in winsten van KLM op basis van een winstdelingstabel, waarbij de uitkering varieert van 0% (bij een winst t/m 350 miljoen Euro) tot 6,5% van het jaarsalaris (bij een winst van boven 800 miljoen Euro).

Mogelijk XFA regeling op buslijn Antwerpen

Vanwege problemen met de hoge snelheidslijn op het traject Amsterdam-Antwerpen vv, heeft KLM besloten om tweemaal per dag bussen in te zetten op dit traject, opererend onder een KL vluchtnummer. Door FNV Cabine is in het overleg de vraag gesteld of voor cabinepersoneel dat in of nabij Antwerpen woont op deze trajecten van de zgn. “XFA regeling” gebruik kan worden gemaakt. KLM gaf aan een positieve grondhouding te hebben m.b.t. dit idee en zal er bij ons op terugkomen.

Stichting Anti Skid Groep

Tijdens het cabineoverleg werd een presentatie gegeven door Eric Hoogendijk, vlieger en Secretaris van de stichting Anti Skid Groep. Deze stichting, gefinancierd door KLM, KLC, VNV en Overheid, houdt zich bezig met de problematiek van cockpitcollega’s die in zodanige mate middelen gebruiken (MAD) dat er een risico ontstaat voor de veiligheid en/of gezondheid. Het doel van de stichting is het bevorderen van de vliegveiligheid, het welzijn van betrokken collega’s en het beschermen van de carrière. Men werkt daarbij volgens het principe dat het probleem wordt vastgesteld en wordt erkend om vervolgens de verslaafde te behandelen waarbij met name een goede nazorg de sleutel tot succes is. Daardoor wordt een 90% succesrate behaald.

Door KLM werd voorgesteld iets dergelijks ook voor Inflight Services in te richten. Het zou mogelijk kunnen zijn aan te sluiten bij de bestaande cockpitformule of eventueel een afzonderlijke stichting specifiek voor Cabine in het leven te roepen. Afgesproken is dat KLM het initiatief neemt tot het inrichten van een werkgroep om dit plan te onderzoeken en eventueel vorm te geven. Cabinebonden zullen elk afzonderlijk zorgen voor een afvaardiging hiervoor.

Ten slotte: Artsenbezoek

Via de helpdesk bereikten ons berichten dat P&A JV gebruikt om collega’s vrij te spelen voor het bezoek aan een arts.  FNV Cabine heeft het bedrijf vragen gesteld over het hier geldende KLM beleid. KLM gaf aan dat in dergelijke gevallen in overleg met betrokkenen de indeling wordt aangepast, d.m.v. bijvoorbeeld een ochtend of een middag vrij. Aangegeven werd dat het indelen van JV hiervoor geen beleid is. Mocht het je overkomen, meld het ons dan via onze effectieve en snelle online helpdesp: info@fnvcabine.nl.

Redactie FNV Cabine

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

meld je aan voor het introductielidmaatschap via de website! Lees meer over de voordelen van het lidmaatschap op onze website.