Skip to main content

Genoeg is genoeg!

12 november 2013

Resumé

Op 14 december 2012 is het CAO-protocol door KLM en de Cabinebonden ondertekend. Zoals bekend zijn daarin afspraken gemaakt voor een structurele verlaging van de arbeidskosten door de introductie van een nieuw loongebouw voor nieuw personeel. FNV Cabine heeft zich nooit gecommitteerd aan een vooraf gestelde bezuinigingsdoelstelling en/of de termijn waarop die zou moeten worden gerealiseerd.

 In de onderhandelingen die naar aanleiding van de protocolafspraken zijn gevoerd op 6 en 20 september en 31 oktober 2013 probeerde KLM de Cabinebonden telkenmale te verleiden tot het maken van aanvullende afspraken. Dit om op korte termijn een jaarlijkse structurele bezuiniging bij Inlfight Services te realiseren van maar liefst 20 miljoen Euro. FNV Cabine heeft KLM vanaf het begin aangegeven dat dit een onbegaanbaar pad is.

KLC-variant

Om toch een snelle bezuiniging te realiseren dreigt KLM nu met het éénzijdige voornemen om de B737 cabineproductie (Europa) door KLC te laten uitvoeren. Concreet zou dat onder andere een uitholling van de Purserfunctie betekenen, een jarenlange stilstand van zowel promoties als doorstroming van één- naar tweebander en het veelvuldig indelen onder de rang van tweebanders en Pursers. Naast het feit dat zo’n proces adviesplichtig is volgens de Wet op de Ondernemingsraden, vraagt FNV Cabine zich af of KLM werkelijk uit is op de enorme onrust die een dergelijk besluit teweeg zal brengen in het korps.

Offers

Wat FNV Cabine betreft heeft Inflight Services al ruimschoots haar steentje bijgedragen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat KLM daar bovenop een besparingsbedrag van 20 miljoen op korte termijn eist en anders dreigt met de KLC-variant. De densificatie op Europa (Verwijdering coatroom en aanpassing galleys) genereert al een inkomstenverhoging van enkele miljoenen Euro op jaarbasis. Hieronder in het kort de offers die er daarnaast door het korps inmiddels al zijn gebracht:

  • Het structureel inleveren van vakantiedagen;
  • De “0-lijn” tot januari 2015 die een koopkrachtdaling betekent van ruim 8% bij de huidige inflatiepercentages;
  • De aanpassingen op het loongebouw voor nieuw personeel die binnen nu en twintig jaar al 20 tot 25 miljoen Euro per jaar opleveren.

Geen commitment

KLM besloot het laatste overleg van 31 oktober jl. met een ultiem beroep aan de Bonden voor een commitment in hoogte en termijn (20 miljoen vanaf 2019) met een deadline van woensdag 13 november 2013. Vandaag, 12 november 2013, hebben de Bonden het bedrijf in een gezamenlijke reactie laten weten hier niet in mee te zullen gaan. Tegelijkertijd is KLM uitgenodigd om met ons te onderhandelen over het structureel maken van de in het protocol overeengekomen maatregelen op het loongebouw. De integrale tekst van onze reactie is hieronder te lezen.

Redactie FNV Cabine

 

Geachte heer Slagt,

Tijdens het overleg over het loongebouw voor nieuw personeel d.d. 31 oktober jl. heeft u de cabinebonden om commitment gevraagd op tijdstip en volume van de bezuinigingen, namelijk een structureel besparingsbedrag van 20 miljoen per 2019. Middels dit schijven geven cabinebonden VNC, FNV Cabine en UNC in gezamenlijkheid een reactie op uw verzoek.

In lijn met het CAO-protocol 2011-2014 zijn partijen met elkaar in gesprek over een nieuw loongebouw voor nieuw aan te nemen personeel, met als doelstelling een structurele verlaging van de arbeidskosten. Tot onze grote verbazing hebt u tijdens de onderhandelingen aangegeven op zoek te zijn naar een besparing van 20 miljoen vanaf 2015. Vervolgens hebt u verwezen naar de zogenaamde ‘stok achter de deur’ uit het CAO-protocol, zijnde het overbrengen van de KLM B737-productie naar KLC. De bezuinigingen die daarmee gerealiseerd zouden worden en het tijdstip waarop dit zou gebeuren acht u nu als maatgevend voor de uitkomst van de onderhandelingen over het loongebouw voor nieuw personeel. Dit zou namelijk in uw optiek een besparing moeten opleveren van 20 miljoen vanaf 2019.

Ten tijde van het sluiten van het CAO-protocol was het ons niet bekend welke besparingen de verschuiving van B737-productie zou opleveren. Net zo min was het ons bekend wat het besparingspotentieel was van de tijdelijke maatregel met betrekking tot de KLC- schalen onderaan het KLM- loongebouw. Wel hebben de cabinebonden in het CAO-traject zeer bewust gekozen voor een besparing op het loongebouw voor nieuw personeel. Inherent aan die keuze is dat besparingen niet op korte termijn gerealiseerd zullen worden. Uiteindelijk hebt u dit ook met ons afgesproken. Daarnaast is ook zeer bewust gekozen om geen commitment af te geven op de hoogte van de besparingen. In dit stadium alsnog een commitment vragen op tijd en volume past niet in het mandaat dat de cabinebonden bij het goedkeuren van het CAO-protocol van haar leden hebben gekregen. Per slot van rekening leveren de overige overeengekomen protocolafspraken op korte termijn al een fiks besparingsbedrag op van ruim 25 miljoen. We brengen u in herinnering dat cabinebonden hebben ingestemd met een forse loonmatiging tot 2015, het inleveren van twee vrije dagen (waarvan één structureel) en een vereenvoudigen van de kofferverstrekking. En ook wordt naast de arbeidsvoorwaardelijke afspraken een bijdrage geleverd door de uitbouw van de coatroom 737.

VNC, FNV Cabine en UNC vinden het onuitlegbaar dat u gedurende het proces een andere interpretatie geeft aan het protocol en ons verzoekt aanvullende afspraken te maken. Wij zullen dan ook niet ingaan op uw verzoek om bovenop de reeds overeengekomen besparingen alsnog af te spreken om 20 miljoen euro structureel te bezuinigen per 1 januari 2019 en op basis van deze aanvullende afspraak een loongebouw voor nieuwe medewerkers met u uit te onderhandelen. We willen u er wel op wijzen dat alle drie de cabinebonden zich committeren aan het CAO-protocol 2011-2014. Wij zullen met een loongebouw voor nieuw personeel een stevige bijdrage leveren aan de verdere reductie van arbeidskosten. Graag benadrukken wij dat wij met een constructieve houding in het overleg zitten. In dat kader stellen wij u voor om de tijdelijke maatregel met betrekking tot KLC-schalen onderaan het KLM-loongebouw structureel te maken. Uitgaande van een groei van 1% levert dit KLM op termijn structureel ruim 20 miljoen op.

Al met al vinden wij dat we een meer dan behoorlijke bijdrage leveren aan de bezuinigingsoperatie van KLM. We zijn ons ervan bewust dat de hiermee gemoeide besparing niet overeenkomt met wat u nu van ons vraagt, maar zoals u weet is vragen niet altijd krijgen. Wij zijn er echter van overtuigd dat de majeure beweging die wij hiermee maken meer dan voldoende zou moeten zijn om het bedrijf weer op de rails te krijgen en de medewerkers perspectief en zekerheid te bieden. Wij zijn uiteraard bereid ons standpunt persoonlijk toe te lichten in een overleg.

Rest ons nog te melden dat we vanuit het korps in de afgelopen periode zeer veel en zeer emotionele reacties hebben ontvangen m.b.t. dit dossier. Wij zien het als onze plicht om onze achterban in kennis te stellen van onze houding. We zullen daarom de inhoud van deze brief met hen delen.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

VNC

FNV Cabine

UNC