Skip to main content

Onduidelijkheid over onderhandelingsproces nieuw loongebouw

30 mei 2014

In onze publicatie van 28 april jl. hebben we in alle zorgvuldigheid en uiteraard vanuit de feitelijkheid tekst en uitleg gegeven over het onderhandelingsproces betreffende het nieuwe loongebouw voor nieuw aan te nemen personeel. Wij zijn tevens ingegaan op de positie van VNC en haar, in onze optiek, onjuiste weergave van de werkelijkheid. Tot onze grote teleurstelling heeft VNC in haar publicatie van 21 mei jl. wederom een beeld gecreëerd waarin FNV Cabine zich niet herkent. Daarmee zet VNC niet alleen de eigen achterban, maar het gehele korps op het verkeerde been. Hun voorstelling van zaken doet namelijk geen recht aan het uiterst zorgvuldig en moeizaam verlopen onderhandelingsproces. Omdat FNV Cabine het niet kan laten gebeuren dat die publicatie een eigen leven gaat leiden, en zelfs als waarheid zal worden bestempeld, zijn wij genoodzaakt om nog eens duidelijk te maken hoe de vork écht in de steel zit.

De feiten op een rij

In lijn met het eerder gesloten cao-protocol, deden de cabinebonden KLM eind 2013 een voorstel, dat een structurele besparing op het loongebouw zou opleveren voor nieuw aan te nemen personeel: Kleinere stappen aan het begin van de salarisschalen en een promotieverhoging van gemiddeld 24% van CA naar P en 9% van P naar Sr. P. Dit zou, inclusief de effecten voor pensioenen, structurele besparingen opleveren. Na 10 jaar 10 miljoen, na 18 jaar 20 miljoen, na 22 jaar 24 miljoen en na 30 jaar 22 miljoen Euro per jaar. KLM nam hier echter geen genoegen mee en eiste een structurele besparing van 20 miljoen Euro per jaar per 2019.

Na vele pittige onderhandelingsrondes, waarbij de discussie tussen KLM en cabinebonden ging om besparingen op de lange- versus de korte termijn, legde KLM op 27 maart jl. een totaalpakket op tafel. Dit in een ultieme poging om er uit te komen. KLM had in dat totaalpakket goed geluisterd naar de bonden. De wensen voor besparingen op de korte termijn waren losgelaten. Daar tegenover stond dat KLM in de verre toekomst meer zou kunnen besparen dan de cabinebonden eerder hadden geboden. Het bekende verhaal van geven en nemen in een onderhandelingsproces, met als doel het definitief tegenhouden van de KLC variant.

Concreet ziet dat totaalpakket er als volgt uit: Verlenging van kleinere stappen aan het begin van de startschalen en promotieverhogingen van gemiddeld 27% van CA naar P. Verder blijft de hoogte van de promotiestap van P naar Sr. P op het huidige niveau gehandhaafd. Daarbij is het voor FNV Cabine van groot belang dat de aanvang- en eindsalarissen ongewijzigd blijven. Dit levert de volgende structurele besparingen per jaar op, inclusief de effecten voor pensioenen: Na 10 jaar 12 miljoen, na 18 jaar 28 miljoen, na 22 jaar 30 miljoen en na 30 jaar 28 miljoen Euro per jaar.

Afspraak is afspraak

Na een lange schorsing stemden alle cabinebonden in de avond van 27 maart jl. in met de overeengekomen hoogte en termijn van de besparingen op het loongebouw. Dat wil zeggen dat partijen, procesmatig gezien, niet meer terug zouden kunnen komen op dit gegeven akkoord. FNV Cabine en VNC deden dit gezamenlijk, zoals wij het hele traject samen optraden. Het terugkomen van VNC op 24 april jl. op het gegeven akkoord, heeft ons op een dwaalspoor gezet. We blijven in dit traject graag samenwerken met VNC. Het is voor FNV Cabine echter een brug te ver om achteruit te gaan onderhandelen, tenslotte, afspraak is afspraak. Als KLM zou terugkomen op een gegeven akkoord, dan zouden wij dit op onze beurt ook onacceptabel vinden.

Onjuist rekenmodel van VNC

VNC deed op 24 april jl. een voorstel, gebaseerd op een eigen rekenmodel, dat in haar optiek qua hoogte en termijn op hetzelfde neerkomt als de besparing op het loongebouw die nu is overeengekomen. Dat voorstel blijkt echter niet te kloppen omdat het gebruikte rekenmodel niet juist is. Het komt er op neer dat de uitkomsten van het voorstel uiteindelijk veel lager uitpakken dan wat werd overeengekomen op 27 maart jl.. Sterker nog, het pakt zelfs nog lager uit dan wat cabinebonden eind 2013 al voorstelden.

Binnenkort zullen alle partijen weer rond de tafel gaan zitten nu VNC met haar ledenraad heeft gesproken. VNC zal duidelijkheid moeten geven over haar rekenmodel en over de vraag wat een gegeven akkoord waard is.

Cabine overleggen voorlopig opgeschort

Gezien de ontstane situatie heeft KLM ons helaas aangegeven alle geplande maandelijkse cabine overleggen te zullen opschorten. Het laatste cabineoverleg vond inmiddels vier maanden geleden plaats. Het nog langer uitstellen van dit reguliere overleg is volgens FNV Cabine zeer onwenselijk, gezien de vele lopende dossiers die op voortgang wachten.

Transparant en solidair

We beseffen ons terdege dat het zo langzamerhand een complex verhaal wordt om goed uit te leggen. Het is een onderhandeling die gaat over toekomstig personeel. Dat neemt niet weg dat wij ons maximaal inzetten om arbeidsvoorwaarden, ook die van toekomstige collega’s, op peil te houden en werkgelegenheid te waarborgen. Vanaf het begin van de onderhandelingen heeft FNV Cabine gesteld oog te hebben voor de toekomstbestendigheid van KLM, maar wel langs de lijnen van nut en noodzaak zal beoordelen in hoeverre het cabinepersoneel hier arbeidsvoorwaardelijk een bijdrage aan moet  leveren. In alle transparantie en solidariteit zullen wij ons hiervoor namens onze leden blijven inzetten. Zoals gebruikelijk houden we hen van de voortgang van dit proces op de hoogte.

Redactie FNV Cabine