Skip to main content

Definitief akkoord over afspraken loongebouw!

17 september 2014

Na een zeer langdurig traject van meer dan twee jaar, waarbij ongekend wapengekletter te horen is geweest, hebben KLM en FNV Cabine op 28 augustus 2014 in het KLM hoofdkantoor in Amstelveen een akkoord bereikt over de invulling van het CAO Protocol van 14 december 2012. Namens FNV Cabine was daarbij aanwezig bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha, terzijde gestaan door Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.

 

Standvastig

FNV Cabine heeft zich tijdens de onderhandelingen onafgebroken op het standpunt gesteld dat de besparing op het loongebouw voor nieuw aan te nemen personeel proportioneel zou zijn en niet zou leiden tot lagere start- en/of eindsalarissen. Gedurende het gehele proces hebben we dan ook beoordeeld of er een gezonde balans was tussen wat KLM van de toekomstige collega’s vraagt en de nut en noodzaak voor KLM om verder te besparen op arbeidskosten. We mogen namelijk niet vergeten dat het korps al ruimschoots  heeft geleverd door het verminderen van vakantiedagen en een “0-lijn” van bijna drie jaar.

Het uiteindelijke resultaat overziend, kunnen we stellen dat er een goed totaalpakket is overeengekomen, waarbij de arbeidsvoorwaarden van het KLM-cabinepersoneel op niveau zijn gebleven en er grote stappen zijn gezet in de toekomstbestendigheid van het bedrijf en de daarmee gepaard gaande werkgelegenheid. Tevens hebben we afgedwongen dat het nieuwe loongebouw per heden ingaat waardoor de collega’s die in 2013 en 2014 zijn aangenomen alsnog in het oude loongebouw zullen instromen.

Besparingspakket

Het totaalpakket komt erop neer, dat KLM gebruik zal maken van de ruimte binnen de kaders van de CAO om te besparen op arbeidskosten en dat de overeengekomen aanpassingen van het loongebouw voor nieuw personeel over een langere periode zullen worden verspreid. Concreet ziet het resultaat er als volgt uit:

 • De B737-700 zal zodanig worden verbouwd dat dit ruimte oplevert voor het plaatsen van 10 extra stoelen.
 • De CA 5 op omlopen naar TLV komt structureel te vervallen.
 • Door steeds meer communicatie vanuit KLM digitaal te laten verlopen, zullen op termijn de postvakken verdwijnen.
 • Er zal CA’s de mogelijkheid worden geboden om op vrijwillige basis te vliegen in NIZ.

KLM kan de bovenstaande punten uitvoeren zonder dat daar instemming van de vakbonden voor nodig is. Zoals gezegd vallen deze maatregelen binnen de kaders van de CAO. Wel zal de uitvoering hiervan in samenspraak met Ondernemingsraad of Groepscommissie moeten plaatsvinden. KLM verwacht met deze maatregelen op jaarbasis tussen de 4 en 4,5 miljoen Euro structureel te bezuinigen.

Loongebouw

 Het aangepaste loongebouw is tot stand gekomen met inachtneming van de volgende afspraken:

 • De hoogte van het bruto CA startsalaris blijft ongewijzigd.
 • De hoogte van het bruto eindsalaris per functiegroep blijft ongewijzigd.
 • Het aantal salarisstappen voor de functie van CA wordt verhoogd van 16 (inclusief leeftijdstoeslag) naar 19. Het duurt daardoor drie periodieken langer voor de CA zijn/haar maximum bereikt.
 • De jaarlijkse verhogingen aan het begin van het dienstverband zijn kleiner. Concreet betekent dit dat de verhogingen toenemen naarmate de CA langer in dienst is.
 • De aanpassingen aan de salarisschaal voor CA’s hebben ook invloed op de hoogte van het salaris bij promotie van CA naar Purser. Het percentage bij die promotie blijft echter wel gelijk, namelijk gemiddeld 27%.
 • De hoogte van het salaris bij promotie van Purser naar Senior Purser blijft ongewijzigd.
 • De loonschalen van Pursers en Senior Pursers blijven ongewijzigd.
 • De salarisschalen zullen gelden voor medewerkers die na 28 augustus 2014 zijn aangenomen.

Deze afspraken gaan KLM met name op de langere termijn besparingen opleveren. Dat is inherent aan het gegeven dat alleen nieuw aan te nemen personeel hiermee te maken krijgt. FNV Cabine heeft zich continu hard gemaakt voor het verplaatsen van de besparingen in de verre toekomst. Bovendien was het voor FNV Cabine onacceptabel om de rekening volledig bij de beginnende CA’s neer te leggen. Beide zaken hebben we geregeld. De uiteindelijke structurele maximale besparing van deze afspraken ligt tussen de 28 en 30 miljoen Euro op jaarbasis en wordt bereikt rond het jaar 2040, dus over ongeveer 25 jaar.

KLC-variant definitief van de baan!

Uiteindelijk heeft onze achterban het resultaat zelf afgedwongen door de enorme actiebereidheid na de aankondiging door KLM van invoering van de zgn. “KLC-variant” voor de Europa productie eind november 2013. Door deze golf van verontwaardiging hebben onze leden er mede voor gezorgd dat KLM genoegen heeft moeten nemen met wat er geboden werd. Daarnaast zal KLM voortaan altijd eerst bij de cabinebonden langs moet komen mocht het bedrijf ooit nog dergelijke plannen willen uitvoeren met KLC of transavia.com.

De digitale versie van het akkoord vind je hier

Verantwoordelijkheid genomen

De gemaakte afspraken over het loongebouw en de aanvullende zaken zijn een invulling van het overeengekomen CAO-protocol 2011-2014, dat we eerder al ter goedkeuring hebben voorgelegd aan al onze leden. Het nu afgesloten akkoord leggen we dan ook ter informatie voor aan onze leden.

FNV Cabine is tot het uiterste gegaan om binnen de kaders van het protocol te komen tot een breed gedragen oplossing. Wij denken dat we met de ondertekening van dit resultaat onze verantwoordelijkheid hebben genomen om een bijdrage te leveren aan de bezuinigingsdoelstellingen van KLM. Tegelijkertijd hebben wij kunnen vasthouden aan onze inzet gedurende het gelopen traject, dat genoeg ook daadwerkelijk genoeg is en er weldegelijk grenzen zijn aan wat KLM van het korps vraagt. Nu de rust is weergekeerd kunnen we ons alweer gaan richten op de nieuwe CAO per 1 januari 2015. Wat FNV Cabine betreft zal dat een CAO zijn waarin weer zal worden geïnvesteerd in het cabinepersoneel!

Redactie FNV Cabine