Skip to main content

Cabineoverleg van maandag 27 januari 2014

27 januari 2014

Op maandag 27 januari 2014 zijn KLM en Cabinebonden weer bijeen geweest in Amstelveen voor het reguliere cabineoverleg. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Huib den Ouden schoof aan namens de redactie. Hieronder de hoofdpunten.

 

Procedure doorvliegen na normpensioenleeftijd van 60 jaar

Om verschillende redenen vliegen collega’s steeds vaker door na hun 60e verjaardag. Steeds vaker ook bereiken ons geluiden dat zij geen positieve ervaringen hebben m.b.t. de gang van zaken rond hun verzoek hiervoor. Ten onrechte wordt het verzoek om door te vliegen soms gebruikt c.q. misbruikt om tevens het functioneren van de betrokken collega’s ter discussie te stellen. Wat FNV Cabine betreft is dit onaanvaardbaar en niet de wijze waarop er zou moeten worden gehandeld in zo’n situatie. Staat het functioneren ter discussie of is er behoefte om het erover te hebben, dan bestaan daarvoor andere wegen.

In de CAO is vastgesteld dat de verplichting van KLM om het dienstverband voort te zetten niet geldt bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld slecht functioneren. Dit is echter in strijd is met de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd en bekrachtigd door jurisprudentie. FNV Cabine vindt dan ook dat dit artikel, conform wetgeving, uit de CAO geschrapt moet worden.

Verder heeft FNV Cabine KLM voorgesteld om de procedure aan te passen. Indien een CA de wens heeft om door te vliegen na de 60e verjaardag, dan zal dit verzoek slechts schriftelijk worden ingediend, dus zonder mondelinge toelichting. Omdat werken tot de AOW-leeftijd een recht is, moet een dergelijk verzoek aan KLM te allen tijde worden ingewilligd.

Vreemd genoeg betwist KLM vooralsnog onze zienswijze en heeft aangegeven hier op terug te komen.

Recurrent FS na JV

In het verleden heeft FNV Cabine in het cabineoverleg met KLM afgesproken dat een recurrent FS in principe niet direct, of binnen tien dagen na een JV periode in je indeling mag worden gezet. Planning en Assignment kent deze afspraak niet en stelt in gesprekken met onze leden dat dit “bij voorkeur” niet wordt gedaan. Op ons verzoek zal KLM de juiste afspraken met P&A delen, zodat onnodige discussies hierover verleden tijd zullen zijn. Mocht het je alsnog overkomen meldt dit dan aan onze servicedesk via www.fnvcabine.nl

Planning

In juni 2013 meldde KLM ons haar voornemen om in het zomerseizoen 2014 “zomer-CA’s” in te zetten als flexibele schil. Die aankondiging bleek voorbarig omdat nu blijkt dat het bedrijf de zomderdrukte kan opvangen met reguliere planningsinstrumenten zoals tijdelijk meerwerk.

In deze discussie heeft FNV Cabine erop aangedrongen de keuzemogelijkheden voor tijdelijk meerwerk in de zomerperiode niet slechts te beperken tot een half jaar. Zo zou aan CA’s tevens de mogelijkheid kunnen worden geboden om ook voor een kortere periode meerwerk uit te voeren, bijvoorbeeld voor drie maanden. In onze optiek maak je het hiermee voor een grotere groep aantrekkelijk waardoor de kans kleiner is dat KLM in de toekomst gebruik zal moeten maken van seizoen CA’s. KLM heeft deze suggestie helaas naast zich neergelegd. Men stelt dat dit teveel administratieve rompslomp met zich meebrengt en zegt met de huidige praktijk voldoende flexibiliteit te hebben. FNV Cabine zal zeer kritisch de mogelijke inzet van seizoen-CA’s in de toekomst blijven volgen. Indien er alsnog een spanningsveld ontstaat met het bieden van flexibele instrumenten aan vaste collega’s en de vaste instroom van toekomstige medewerkers, dan heeft KLM een issue met ons.

Extra 737-800

Door de aanschaf van een extra B737-800 ontstaat er extra ruimte voor 20 tot 30 FTE. Daarom is KLM een uitvraag gestart voor tijdelijk meerwerk.

De cijfers

Zoals nu bekend stromen er tot juli dit jaar 14 nieuwe collega’s in vanuit andere KLM afdelingen, stromen er 96 collega’s door van KLC naar KLM en zullen er 8 ACC worden aangenomen. Tenslotte, maar die cijfers zijn onder voorbehoud, is er in die periode ruimte voor 60 nieuwe tweebanders, 24 Pursers en ca. 30 Sr. Pursers.

DMF Purser

We zijn blij te kunnen melden dat een voorgenomen organisatiewijziging, waarbij de DMF purser uit het OCC zou verdwijnen, definitief niet doorgaat. Zo blijft een cruciale schakel in het proces geborgd bij de wortel van de operatie. Het team van DMF pursers krijgt wel een nieuwe naam: WRR team…

Tot zover het overleg van deze maand. Op 31 januari komen partijen wederom bijeen in Noordwijk m.b.t. de loongebouwdiscussie. De voortgang van dat proces zullen we delen via onze website, nieuwsbrieven en Social Media.

Redactie FNV Cabine.