Skip to main content

Cao-onderhandelingen onder hoogspanning

16 april 2015

Op 29 en 30 januari zijn KLM en de bonden weer bijeen geweest voor het hervatten van de cao-onderhandelingen. Zoals eerder gecommuniceerd staan de onderhandelingen in het teken van de door KLM gewenste besparing op arbeidskosten en productiviteitsverbetering. FNV Cabine heeft aangegeven arbeidsvoorwaardelijke concessies te willen doen. Daar tegenover stelt FNV Cabine wel voorwaarden waaraan moet worden voldaan, wil KLM met ons tot overeenstemming komen. Hoewel de druk door KLM maximaal wordt opgevoerd, zijn er in het complexe proces kleine stapjes gemaakt.

Niet tekenen bij het kruisje

Om het bedrijf sterker in de markt te kunnen zetten en daarmee de continuïteit te borgen heeft KLM als doel gesteld om 700 miljoen tussen nu en 2020 structureel te bezuinigen. Op arbeidskosten zou er 200 miljoen structureel moeten worden bespaard. Voor Inflight Services wil KLM deze besparingen vooral realiseren door het aanpakken van de WRR, het aanpassen van de samenstelling van de cabinebemanning, het inleveren van JV en het voortzetten van de zgn. “nullijn”.

FNV Cabine is onder voorwaarden bereid haar verantwoordelijkheid hierin te nemen, maar kijkt wel veel genuanceerder naar de situatie. Zo zien wij in dat KLM voor grote uitdagingen staat om de moordende concurrentie van de Low Cost en Midden-Oosten maatschappijen het hoofd te bieden. Tegelijkertijd zien we dat KLM het naar omstandigheden goed doet: er worden nog altijd zwarte cijfers geschreven, de investeringen worden vanuit de omzet gefinancierd en de schuld wordt beetje bij beetje gereduceerd. FNV Cabine zal dan ook zeker niet tekenen bij het kruisje.

Wij hebben een duidelijke agenda met mandaat van onze leden en zullen er dan ook op toezien dat er een balans komt in het overeen te komen totaalpakket. Er zal namelijk ook weer geïnvesteerd moeten worden in het cabinepersoneel, er is immers de afgelopen jaren al fors  ingeleverd. Concreet betekent dit voor FNV Cabine een structurele loonsverhoging en verlichting van de werkdruk. Verder willen we afspraken maken over een vrijwillige vertrekregeling, o.a. voor het bevorderen van de doorstroom. Slechts op die voorwaarden zijn we bereid onze verantwoordelijkheid te nemen voor het toekomstbestendig maken van het bedrijf.

Geen raamwerk

KLM en de cabinebonden hebben getracht deze uitgangspunten in een raamwerk te gieten. Aangezien KLM wilde dat wij ons committeerden aan het structureel ombuigen van de arbeidskosten, terwijl wij daar alles behalve van overtuigd zijn, is er uiteindelijk niets van een raamwerk terechtgekomen. Wel is het duidelijker geworden hoe partijen in het proces staan.

Zo is het positief dat KLM, ondanks haar wensen, heeft aangegeven wel degelijk bereid te zijn om met ons op zoek te gaan naar een balans tussen de gevraagde besparing op arbeidskosten en wat het korps daarvoor terugkrijgt. Tegelijkertijd hebben we aangegeven dat er veel meer duidelijkheid moet komen over de koers van het bedrijf. FNV Cabine zal alleen haar verantwoordelijkheid kunnen nemen als de directie daadwerkelijk de organisatiestructuur verbetert en er een duidelijke en realistische strategie is om weer marktaandeel te herwinnen.

Met het mes op de keel

Ondanks dat FNV Cabine zich constructief opstelt en heeft aangegeven bereid te zijn onder voorwaarden haar verantwoordelijkheid te willen nemen, voert KLM maximaal de druk op. KLM wenst haast te maken en ziet het liefst dat partijen er morgen al uit zijn. KLM heeft er zonder enige vorm van overleg voor gekozen om geen nieuwe collega’s aan te nemen en gaat ervan uit dat de WRR (a-factor van 1,6 naar 1,5) zal worden aangepast om de aankomende zomerdienst  de productie rond te krijgen! FNV Cabine vindt dit een zeer kwalijk proces en heeft aangegeven dit te ervaren als het mes op de keel zetten van de cabinebonden. Deze opstelling van KLM draagt absoluut niet bij aan het voeren van zorgvuldig en constructief overleg. Wij laten ons dan ook niet onder druk zetten. Al helemaal niet over een dergelijk belangrijke arbeidsvoorwaarde als de WRR. Let wel, bij een aanpassing van de a-factor van 1,6 naar 1,5 hebben we het over het  inleveren van 4% (dit komt neer op gemiddeld 20 dagen meer werken voor een full timer)  van de vrije tijd van het cabinepersoneel. Wij zullen onze tijd nemen en weloverwogen de discussie aangaan. Het snijden in de WRR zonder enige voorwaarden of verbeteringen gaan we dan ook niet doen. Het is de keuze van de directie om het zo hard te spelen en het is de verantwoordelijkheid van diezelfde directie om de consequenties uit te gaan leggen als KLM de zomerproductie niet rond krijgt.

KLM en de cabinebonden zullen op 12 februari de onderhandelingen hervatten op basis van onze cao-voorstellen en die van KLM. Het beloven zware onderhandelingen te gaan worden. De druk die KLM opvoert maakt het er niet makkelijker op. Desondanks hebben wij er nog vertrouwen in dat een akkoord op hoofdlijnen haalbaar zou moeten zijn. Of dat gaat lukken, hangt vooral af van de opstelling van KLM.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden