Skip to main content

Zicht op CAO-akkoord afhankelijk van goede balans

05 maart 2015

Woensdag 4 maart jl. zijn KLM en de Cabinebonden weer bijeen geweest op Schiphol-Oost voor het vervolg van de cao-onderhandelingen. Deze zijn in een fase beland waarin naarstig wordt gezocht naar een balans tussen de door KLM gewenste productiviteitsverbetering en de voorwaarden die FNV Cabine daar tegenover stelt om tot overeenstemming te kunnen komen.

KLM voorstel

FNV Cabine heeft van het begin af aan duidelijk gemaakt niet te zullen tekenen bij het kruisje voor wat betreft de besparingsdoelstellingen van KLM. Op basis van een uitgebalanceerd akkoord, waarin ook ruimte is voor de cao-inzet die onze leden wensen, zijn wij bereid een structurele bijdrage te leveren voor de continuïteit van het bedrijf. Op basis van onze opstelling is KLM in het overleg van 18 februari met een integraal voorstel gekomen in een poging er met de Cabinebonden uit te komen. Dat voorgestelde totaalpakket ziet er als volgt uit:

  • Een looptijd van 18 maanden.
  • Het verlagen van de A-factor van 1,6 naar 1,5 (niet-werkend bemanningslid van 1,4 naar 1,3).
  • Het verlengen van de afspraak uit het cao-akkoord 2011-2014 om de ingeleverde JV-dag (in de winter) te verlengen voor het jaar 2015.
  • Het verlagen van de werkdruk op Europa door het afschaffen van Korte Opdrachten in Reserve Thuis en compensatie voor Korte Opdrachten 1 om 0. Dit gedurende de looptijd van de cao.
  • Het structureel afschaffen van de extra vrije (HV) dag voor CA’s ouder dan vijftig jaar.
  • Werkzekerheidsgarantie gedurende de cao-periode. Indien de gebruikelijke instrumenten zoals (tijdelijk) minderwerk, deeltijd etc. niet toereikend zijn, dan treden partijen in overleg.
  • Een eenmalige uitkering variërend van 0,5% tot 1% over het jaarsalaris als blijkt dat de arbeidskosten verlaagd zijn met minimaal de doelstelling van 2% per jaar.
  • KLM levert een uitwerking van de visie van het bedrijf op de thema’s netwerk, klant en organisatie, met daarbij specifieke aandacht voor de rol van het cabinepersoneel.
  • Partijen zullen vanaf 1 april 2015 het overleg in het kader van Perform 2020 voortzetten met als doel te komen tot: Verdere verhoging van productiviteit, verdere reductie van arbeidskosten, verbetering van de klantbeleving, verbetering van werkbeleving en doorstroomperspectief.

KLM moet genoegen nemen met minder

Tot onze grote teleurstelling is er in het voorgestelde totaalpakket van KLM nauwelijks een beweging gemaakt. Men blijft vasthouden aan de ambitie om de productiviteit structureel met 4% op jaarbasis te verhogen en de arbeidskosten structureel met 2% per jaar te verlagen. Dit is absoluut niet wat FNV Cabine voor ogen heeft. De balans tussen de gevraagde besparing op arbeidskosten en wat het korps daarvoor terugkrijgt, is in het voorstel van KLM dan ook nog ver te zoeken. Het loonbod is niet serieus te noemen gezien de offers die het korps de afgelopen jaren heeft gebracht en die nu wederom worden verwacht. Wil KLM met ons tot een akkoord komen, dan zal er veel meer water bij de wijn moeten worden gedaan. Dat betekent dat KLM met minder genoegen zal moeten nemen.

Als van het korps wordt verwacht dat het productiever wordt, dan vinden wij dat daar op zijn minst een structurele verhoging van het salaris tegenover moet staan. Daarnaast vinden we, dat wanneer er in reisverlof gesneden gaat worden, juist nu de werkdruk op andere fronten verlaagd moet worden. Wij hebben in onze voorstellenbrief niet voor niets gepleit voor o.a. het afschaffen van de korte opdrachten 1 om 0 (dat is nl. werkdruk verlagend in tegenstelling tot een compensatie die KLM voorstelt) en voor meer rust thuis op de kortere ICA-omlopen. Verder willen we afspraken maken over een vrijwillige vertrekregeling, o.a. voor het bevorderen van de doorstroom. Slechts op die voorwaarden zijn we bereid ons steentje bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van het bedrijf.

Evenwichtige WRR

Ondanks het feit dat FNV Cabine zich altijd constructief opstelt en heeft aangegeven bereid te zijn onder voorwaarden haar verantwoordelijkheid te willen nemen, voert KLM de druk maximaal op. Het bedrijf heeft er zonder enige vorm van overleg voor gekozen om geen nieuwe collega’s aan te nemen. Op die manier wil men afdwingen dat de WRR zal worden aangepast (a-factor van 1,6 naar 1,5) om voor de aankomende zomer de productie rond te krijgen. Deze strategie van KLM draagt absoluut niet bij aan het voeren van een zorgvuldig en constructief overleg. Wij laten ons op deze manier niet onder druk zetten en al helemaal niet over zo’n belangrijke arbeidsvoorwaarde als de WRR. Wij willen de tijd nemen om weloverwogen tot een meer evenwichtige WRR te komen, met als doel een betere balans tussen productiviteit en werkbeleving. Het zomaar snijden in de WRR zonder enige voorwaarden of verbeteringen is wat ons betreft gewoon niet aan de orde.

Zomerproblematiek

Wij vinden dat het de verantwoordelijkheid is van de KLM directie om uit te leggen wat de (financiële) consequenties zijn als KLM de zomerproductie niet rond krijgt en er vliegtuigen aan de grond moeten blijven staan. Toch hebben wij in het overleg van 4 maart aangegeven bereid te zijn mee te denken, met name om onze collega’s regie te laten houden op hun sociale leven. Je zou er bijvoorbeeld aan kunnen denken om gedurende de zomerpiek de WRR tijdelijk op onderdelen aan te passen en de daarmee ingeleverde RV-dagen op de lat te zetten. Deze dagen zouden later eventueel weer inzet van de onderhandelingen kunnen worden. Hiermee zou er een einde kunnen komen aan alle onzekerheid en komt er weer zicht op een normaal functioneren van het verzoekensysteem. Daarnaast creëren we meer tijd en rust om te komen tot een discussie voor een evenwichtige WRR, zonder dat door tijdsdruk de A-factor wordt aangepast. Voorwaarde is wel dat KLM daadwerkelijk bereid is om in te gaan op onze ideeën van een totaalpakket. Een pakket dat leidt tot het verbeteren van de continuïteit van het bedrijf en tegelijkertijd de sinds jaar en dag door het korps ervaren pijnpunten op het gebied van werkdruk en werkbeleving aanpakt.

Tegenvoorstel

Langzaam aan zien we de bereidwilligheid van KLM om FNV Cabine tegemoet te komen. Wij zullen met een integraal tegenvoorstel komen dat in onze optiek meer recht doet aan een evenwichtig akkoord dat kan rekenen op een breed draagvlak binnen het korps. De komende weken zal duidelijk worden of er een basis is om met KLM tot een akkoord te komen of dat er sprake zal zijn van een patstelling en we ons moeten gaan beraden op andere stappen.

Onze leden hebben het laatste woord

Op 11 en 12 maart as. zullen de onderhandelingen worden hervat. Het uiteindelijke resultaat zal zoals gebruikelijk aan alle leden van FNV Cabine worden voorgelegd. Zij hebben het laatste woord!

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden