Skip to main content

KLM houdt halsstarrig vast aan besparingsdoelstelling

16 april 2015

Op 18 februari zijn KLM en de Cabinebonden weer bijeen geweest voor het hervatten van de cao-onderhandelingen. Deze staan in het teken van de door KLM gewenste besparing op arbeidskosten en productiviteitsverbetering. FNV Cabine heeft aangegeven arbeidsvoorwaardelijke concessies te willen doen om KLM gezonder te maken. Daar tegenover stelt FNV Cabine wel voorwaarden waaraan moet worden voldaan om tot overeenstemming te komen. Hoewel de druk om tot een akkoord te komen steeds verder toeneemt, staan partijen gezien de opstelling van KLM nog mijlenver uit elkaar.

Verlagen kosten

Om de concurrentiepositie van KLM te verbeteren en daarmee de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, heeft KLM als doel gesteld om tussen nu en 2020 de kosten structureel met 700 miljoen euro te verlagen. De arbeidskosten zouden in dat kader structureel met 200 miljoen moeten worden verlaagd. Voor Inflight Services wil KLM deze besparingen onder andere realiseren door het versoberen van de WRR, het aanpassen van de samenstelling van de cabinebemanning, het inleveren van JV en het voortzetten van de zgn. “nullijn”. En als klap op de vuurpijl wil KLM de discussie over het salarisniveau van de Purser en Senior Purser agenderen.

Onder voorwaarden is FNV Cabine bereid haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. Wij zien namelijk ook in dat KLM een andere koers moet gaan varen om in de toekomst een rol van betekenis te blijven spelen in de luchtvaartsector om zo werkgelegenheid te kunnen blijven garanderen. Besparingen op medewerkers zullen echter niet het ei van Columbus zijn aangezien ook de concurrentie niet stil zit. De directie zal vooral de organisatiestructuur moeten verbeteren en er zal een succesvolle strategie moeten komen om weer marktaandeel te herwinnen.

Daarnaast is FNV Cabine van mening dat er ook weer geïnvesteerd moet worden in het cabinepersoneel. Er is immers de afgelopen jaren al fors ingeleverd. Er zal wat ons betreft een balans moeten komen in het mogelijk overeen te komen totaalpakket. Concreet betekent dit voor FNV Cabine een structurele loonsverhoging en verlichting van de werkdruk. Verder willen we afspraken maken over een vrijwillige vertrekregeling, o.a. voor het bevorderen van de doorstroom. Slechts op die voorwaarden zijn we bereid ons steentje bij te dragen in het toekomstbestendig maken van het bedrijf.

Schijnbeweging KLM

Met onze voorwaarden voor een akkoord in het achterhoofd, heeft KLM een integraal voorstel met ons gedeeld in een poging er met de Cabinebonden uit te komen. Tot onze teleurstelling is er in het voorgestelde totaalpakket nauwelijks een beweging gemaakt. KLM blijft vasthouden aan haar ambitie om de productiviteit structureel met 4% op jaarbasis te verhogen en de arbeidskosten structureel 2% per jaar te verlagen. KLM wil dit onder andere voor de korte termijn verwezenlijken door de WRR te versoberen zonder dat daar iets substantieels tegenover staat. Dat is absoluut niet wat FNV Cabine voor ogen heeft. De balans tussen de gevraagde besparing op arbeidskosten en wat het korps daarvoor terugkrijgt is in het voorstel van KLM dan ook nog ver te zoeken.

Met het mes op de keel

Ondanks het feit dat FNV Cabine zich vanaf het begin af aan constructief heeft opgesteld en heeft aangegeven bereid te zijn onder voorwaarden haar verantwoordelijkheid te willen nemen, voert KLM de druk maximaal op. Het bedrijf heeft er zonder enige vorm van overleg voor gekozen om geen nieuwe collega’s aan te nemen. Zo wil men afdwingen dat de WRR zal worden aangepast (a-factor van 1,6 naar 1,5) om voor de aankomende zomerdienst  de productie rond te krijgen. FNV Cabine vindt dit een zeer kwalijke gang van zaken en heeft aangegeven dat ons op deze manier het mes op de keel wordt gezet. Deze strategie van KLM draagt absoluut niet bij aan het voeren van een zorgvuldig en constructief overleg. Wij laten ons op deze manier niet onder druk zetten en al helemaal niet over zo’n belangrijke arbeidsvoorwaarde als de WRR. Wij zullen daarom onze tijd nemen om weloverwogen de discussie aan te gaan. Het snijden in de WRR zonder enige voorwaarden of verbeteringen is wat ons betreft niet aan de orde. Het is de keuze van de directie om het op deze manier te spelen. En het is de verantwoordelijkheid van diezelfde directie om de consequenties uit te leggen als KLM de zomerproductie niet rond krijgt en er vliegtuigen aan de grond blijven staan.

Tegenvoorstel

Het zijn complexe onderhandelingen. De druk die KLM opvoert door het halsstarrig blijven vasthouden aan de structurele besparingsdoelstellingen maken het proces er niet gemakkelijker op. FNV Cabine zal, ondanks het feit dat partijen nog erg ver uit elkaar staan, op basis van onze cao-inzet en het mandaat van onze leden binnenkort met een tegenvoorstel komen dat meer recht doet aan een evenwichtig akkoord dat kan rekenen op een breed draagvlak in het korps. De komende weken zal duidelijk gaan worden of er een basis is om met KLM tot een akkoord te komen of dat er sprake zal zijn van een patstelling.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden