Skip to main content

KLM schrapt vluchten ondanks inzet FNV Cabine

16 april 2015

Op 11 en 12 maart jl. zijn KLM en de Cabinebonden weer bijeen geweest op Schiphol-Oost voor het vervolg van de cao-onderhandelingen. De onderhandelingen liepen uiteindelijk het hele weekend door. KLM heeft de Cabinebonden gevraagd om te helpen de zomerproductie maakbaar te maken, zonder dat er nog een resultaat is over een totaalpakket.  Met meer zicht op een gebalanceerd akkoord, heeft FNV Cabine haar verantwoordelijkheid genomen en KLM aangegeven bereid te zijn de zomerproductie te redden door de A-factor tijdelijk aan te passen. Helaas zitten de Cabinebonden niet op één lijn en heeft KLM vandaag moeten besluiten om in de eerste weken van mei vluchten te schrappen.

Krimp en verlies van banen

KLM startte eind vorige week de cao-onderhandelingen door te stellen dat er z.s.m. een akkoord zou moeten komen. Zou dat er niet zijn, dan zou een tweede scenario worden ingevoerd: krimp en verlies van werkgelegenheid.

FNV Cabine heeft KLM nogmaals duidelijk gemaakt dat op basis van een uitgebalanceerd akkoord, waarin ook ruimte is voor de cao-inzet die onze leden wensen, we bereid zijn een structurele bijdrage te leveren voor de continuïteit van het bedrijf. FNV Cabine zal dan ook niet tekenen bij het kruisje voor wat betreft de besparingsdoelstellingen van KLM. Op basis van onze cao-inzet heeft KLM in het overleg van 12 maart een nieuw integraal voorstel gedaan in een poging er met de Cabinebonden uit te komen. Dat voorgestelde totaalpakket ziet er als volgt uit:

 • Een looptijd van 18 maanden.
 • Herziening van de WRR, waarbij de wens van KLM om de A-factor structureel van 1.6 naar 1.5 te verlagen is losgelaten. Conform de insteek van FNV Cabine zou de herziening van de WRR gericht zijn op productiviteitsverhoging en het evenwichtiger maken van de WRR. Onderwerpen als de aanwezigheid van horizontale rustgelegenheid, tijdsverschillen, tussenlandingen, lengte van vluchten en aanmeldtijden zullen worden meegenomen in de nieuwe evenwichtige WRR.
 • Het tijdelijk verlagen van de A-factor van 1,6 naar 1,5 (niet-werkend bemanningslid van 1,4 naar 1,3) gedurende de zomerperiode om de zomerproductie rond te krijgen, waarbij  drie knelpunten worden gerepareerd. De ingeleverde dagen zullen op de lat worden gezet teneinde te komen tot structurele afspraken.
 • Het structureel afschaffen van de extra vrije (HV) dag voor CA’s ouder dan vijftig jaar.
 • Het verlengen van de afspraak uit het cao-akkoord 2011-2014 om de ingeleverde JV-dag (in de winter) structureel te maken
 • Het verlagen van de werkdruk op Europa door het structureel afschaffen van Korte Opdrachten in Reserve Thuis en compensatie voor Korte Opdrachten 1 om 0.
 • Terugbrengen aantal neven-opdrachten gratis van maximaal 2 naar maximaal 1.
 • Modernisering afspraken vervoer bemanningsleden.
 • Geen gedwongen ontslagen gedurende de cao-periode.
 • Een passende loonparagraaf in de vorm van een eenmalige uitkering.
 • KLM levert een uitwerking van de visie van het bedrijf op de thema’s netwerk, klant en organisatie, met daarbij specifieke aandacht voor de rol van het cabinepersoneel.

KLM maakt stappen

In tegenstelling tot het eerder voorgestelde totaalpakket van KLM zien we dat KLM een beweging maakt. De ambitie om de productiviteit structureel met 4% op jaarbasis te verhogen en de arbeidskosten structureel met 2% per jaar te verlagen, is door KLM losgelaten. Dit was voor FNV Cabine een absolute voorwaarde om te kunnen komen tot een resultaat met meer balans.  

Wil KLM uiteindelijk met ons tot een akkoord komen, dan zal er bereidheid moeten zijn om tot meer evenwicht te komen. Door het loslaten van het structureel verlagen van de A-factor en de bereidheid van KLM om de WRR evenwichtiger te maken, zien wij aanknopingspunten om de komende weken verder de inhoud in te duiken om zo tot een totaalresultaat te kunnen komen.

Voor wat hoort wat

FNV Cabine vindt dat als van het korps wordt verwacht dat het productiever wordt, daar op zijn minst een structurele verhoging van het salaris tegenover moet staan. Daarnaast vinden we, dat wanneer er in reisverlof gesneden gaat worden, juist nu de werkdruk op andere fronten verlaagd moet worden. Wij hebben in onze voorstellenbrief niet voor niets gepleit voor o.a. het afschaffen van de korte opdrachten 1 om 0 (dat is nl. werkdruk verlagend in tegenstelling tot een compensatie die KLM voorstelt), volledig afschaffen van de neven-opdrachten gratis en voor meer rust thuis op de kortere ICA-omlopen. Verder willen we afspraken maken over een vrijwillige vertrekregeling, o.a. voor het bevorderen van de doorstroom. Kijkend naar de opstelling van KLM hebben we er vertrouwen in dat partijen eruit zouden kunnen en moeten komen.

Strategie KLM pakt verkeerd uit

Zoals we eerder al communiceerden heeft het bedrijf er, zonder enige vorm van overleg, voor gekozen om geen nieuwe collega’s aan te nemen. Op die manier wilde men afdwingen dat de WRR zou worden aangepast (a-factor van 1,6 naar 1,5) om in ieder geval voor de aankomende zomer de productie rond te krijgen. Deze strategie van KLM heeft niet gewerkt! FNV Cabine heeft zich niet onder druk laten zetten en al helemaal niet over zo’n belangrijke arbeidsvoorwaarde als de WRR. Wij hebben telkens aangegeven de tijd te willen nemen om weloverwogen tot een meer evenwichtige WRR te komen, met als doel een betere balans tussen productiviteit en werkbeleving. Het zomaar snijden in de WRR zonder enige voorwaarden of verbeteringen, ondanks de zomerproblematiek, was wat ons betreft gewoon niet aan de orde.

Tijdelijke oplossing zomerproblematiek

Door de opstelling van KLM en de mislukte strategie om nu al structureel de WRR te versoberen, was het moment aangebroken dat er wat moest gaan gebeuren met de zomerperiode. Hoewel we vinden dat het de verantwoordelijkheid is van de KLM directie om uit te leggen wat de (financiële) consequenties zijn als KLM de zomerproductie niet rond krijgt en er vliegtuigen aan de grond moeten blijven staan, hebben wij in het overleg van 11 en 12 maart aangegeven bereid te zijn mee te denken in het vinden van een tijdelijke oplossing.

FNV Cabine is dan ook bereid om gedurende de zomerpiek de WRR tijdelijk aan te passen (a-factor van 1,6 naar 1,5) en de daarmee ingeleverde RV-dagen op de lat te zetten. Deze dagen kunnen later eventueel weer inzet van de onderhandelingen worden, worden uitbetaald of terug worden gegeven. Hiermee zou er een einde kunnen komen aan alle onzekerheid. Daarnaast vinden wij het niet verantwoord dat, nu wij nog in gesprek zijn over een totaalakkoord , we KLM dwingen om te moeten snijden in de zomerproductie. In zowel het belang van KLM als het korps zou er juist nu geld moeten worden verdiend, in plaats van weggegooid. Door nu kisten aan de grond te moeten houden in de zomerperiode, zal de druk op de slechte bedrijfsresultaten verder toenemen. Dit kan serieuze consequenties hebben voor de continuïteit en de werkgelegenheid. Wij kunnen en willen onze ogen hier niet voor sluiten. Daarnaast creëren we meer tijd en rust om te komen tot een evenwichtige WRR.

Vluchten geschrapt

Helaas staat FNV Cabine er alleen voor. Vandaag heeft de directie ons medegedeeld dat in de eerste twee weken van mei de zomerproductie in negatieve zin zal worden bijgesteld. Omdat VNC en UNC zich niet kunnen vinden in de tijdelijke oplossing, is er voor KLM geen andere weg dan te snijden in de planning. Wij betreuren de ontstane situatie ten zeerste. In onze optiek is niemand gebaat bij het aan de grond houden van kisten en het schrappen van vluchten. Het ziet er naar uit dat er 2 miljoen euro extra verlies per week zal worden geleden, terwijl het resultaat van de afgelopen maanden en de vooruitzichten op z’n zachtst gezegd niet erg positief stemmen.

De directie heeft hoog spel gespeeld. Dat had nooit gemogen. Aan de andere kant zien wij de stappen die KLM bereid is om te zetten om met ons te komen tot een gebalanceerd akkoord. In combinatie met de zorgelijke bedrijfssituatie vindt FNV Cabine het verdedigbaar en uitlegbaar om mee te gaan in het tijdelijk aanpassen van de WRR om zo de zomerproductie volledig rond te krijgen. Met het streven om eind maart een totaalresultaat te hebben, hadden we er vertrouwen in dat ruim voor 1 mei afspraken konden worden gemaakt over o.a. compensatie voor de extra gevraagde productiviteit. Helaas denken de andere Cabinebonden daar anders over.

Hoe nu verder?

Wij zullen de komende weken de onderhandelingen gaan hervatten om te komen tot een resultaat dat in onze optiek recht doet aan een evenwichtig akkoord dat kan rekenen op een breed draagvlak binnen het korps. Het feit dat er in de eerste weken van mei in ieder geval vluchten zullen moeten worden geschrapt, zal echter niet helpen. Het risico dat KLM nu de kaart gaat trekken van een structureel krimpscenario met het daarbij horende verlies van werkgelegenheid wordt steeds groter. Het is dan ook zaak om snel tot goede afspraken te komen om in ieder geval de rest van de zomerperiode te redden. Wij zullen in ieder geval op basis van een akkoord met voldoende balans nooit weglopen voor onze verantwoordelijkheid.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden