Skip to main content

Update CAO

16 april 2015

Op woensdag 8 april zijn KLM en de Cabinebonden bijeen geweest in Zeist voor een voortzetting van het cao-overleg. De bijeenkomst werd al gauw omgedoopt tot een zogenaamde  “technische sessie”. Tijdens deze sessie werd vooral stilgestaan bij een aantal mogelijke scenario’s voor een evenwichtige ICA-WRR  voor de nieuw af te sluiten cao-periode.

Ledenraadpleging

Tijdens het overleg meldden de overige cabinebonden dat zij inmiddels akkoord kunnen gaan met de tijdelijke maatregel (A-factor van 1.6 naar 1.5) die de productie van deze zomer moet redden. Het wachten is nu nog op een al dan niet akkoord van FNV Cabine. Wij zitten namelijk nog midden in het democratische proces waarbij alle leden hun stem kunnen uitbrengen. Velen hebben dat inmiddels gedaan. We roepen nadrukkelijk iedereen op om te stemmen voor een zo breed mogelijk gedragen uitslag. Dat kan zowel digitaal als per post tot 20 april.

Zorgen

Er bereiken ons via de stembrieven en de redactie veel zorgen met betrekking tot het eigendom van de dagen die vrijkomen door de tijdelijke aanpassing van de A-factor tijdens de zomerperiode. Zoals we eerder al communiceerden, komen deze dagen op een collectieve teller. Volgens KLM is het om technische redenen niet mogelijk om ze op een individuele teller te zetten. Wel is het mogelijk om de dagen aan het einde van de zomerdienst tot op individueel niveau te herleiden.

Tijdens het overleg in Zeist hebben we KLM nogmaals aangegeven dat deze dagen eigendom zijn van het individu die aan het einde van de zomerperiode zullen moeten worden verrekend in tijd en/of geld.

Evenwichtige balans

Het is wellicht verwarrend, maar het redden van de zomerproductie staat los van het nog lopende cao-traject. Bij die discussie is vanaf begin af aan het vinden van een goede balans voor FNV Cabine het uitgangspunt geweest om te komen tot structurele oplossingen. Dat houdt in dat tegenover de door KLM gevraagde productiviteitsverhogende maatregelen er een loonsverhoging moet komen. Tevens zal een eventueel akkoord recht moeten doen aan onze inzet voor een meer evenwichtige ICA-WRR en het verlichten van de werkdruk. In dat kader proberen partijen in alle zorgvuldigheid een pakket samen te stellen dat hieraan voldoet.

Vandaag zijn we verder de techniek in gedoken voor wat betreft zo’n nieuwe WRR, die enerzijds leidt tot productiviteitsverhoging en anderzijds op onderdelen juist ook zal worden verbeterd. Op 23 en 24 april a.s. zullen de gesprekken hierover worden hervat. Het totaalresultaat zal zoals gebruikelijk te zijner tijd met onze leden worden gedeeld en ter goedkeuring worden voorgelegd.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden