Skip to main content

Leden FNV Cabine akkoord met maakbaar maken zomerproductie 2015

22 april 2015

Op 26 maart 2015 werd er tussen KLM en de cabinebonden een tussentijdse afspraak gemaakt voor het maakbaar maken van de productie voor zomer 2015. Alle informatie hierover hebben wij gepubliceerd, in hard copy aan onze leden verzonden en hen gevraagd of zij zich hier in konden vinden.

Ledenraadpleging

FNV Cabine gaf daarbij aan de bereikte tijdelijke oplossing verdedigbaar te vinden, om verdere financiële schade te voorkomen en rust te creëren voor het vervolgtraject. Zoals bij alle belangrijke besluiten hadden al onze leden het recht om zich over de gemaakte afspraken uit te spreken. Stemmen kon tot maandag 20 april. Een overgrote meerderheid (82,5% van de uitgebrachte stemmen) stemde voor de tussentijdse afspraak.

Eigendom ingeleverde dagen

Uit de vele persoonlijke reacties van onze leden blijkt dat er grote zorgen bestaan met betrekking tot het eigendom van de dagen die vrijkomen door de tijdelijke aanpassing van de A-factor tijdens de zomerperiode. Hoewel het niet mogelijk is deze dagen op een individuele teller te zetten, worden ze aan het einde van de zomerdienst wel tot op individueel niveau herleid. FNV Cabine wil hier nogmaals benadrukken dat deze dagen eigendom zijn en blijven van het individu en aan het einde van de zomerperiode zullen moeten worden verrekend in tijd en/of geld.

Daarnaast hebben onze leden duidelijk laten weten dat ze in de tijdelijke aanpassing van de WRR de evenwichtigheid volledig missen. Toch zijn zij bereid geweest akkoord te gaan, omdat het niet maakbaar maken van de zomerproductie verregaande consequenties zou hebben gehad. De wijze waarop KLM deze situatie heeft gecreëerd en het gevoel van het mes op de keel, kan echter op weinig steun rekenen en draagt niet bij aan draagvlak voor het vervolgproces.

Nogmaals: Evenwichtige balans

Het is wellicht verwarrend, maar het redden van de zomerproductie staat los van het nog lopende cao-traject. Bij die discussie is vanaf begin af aan het vinden van een goede balans voor FNV Cabine het uitgangspunt geweest om te komen tot structurele oplossingen. Dat houdt in dat tegenover de door KLM gevraagde productiviteitsverhogende maatregelen er een beloning moet komen voor het korps. Tevens zal een eventueel akkoord recht moeten doen aan onze inzet voor een meer evenwichtige ICA-WRR en het verlichten van de werkdruk. In dat kader proberen partijen in alle zorgvuldigheid een pakket samen te stellen dat hieraan voldoet. De gesprekken hierover worden 23 en 24 april a.s. hervat.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden