Skip to main content

Onderhandelingsresultaat bereikt tussen KLM en cabinebonden

29 mei 2015

Na twee dagen van intensieve onderhandelingen is er in de vroege ochtend van 29 mei 2015 een onderhandelingsresultaat bereikt tussen KLM en de cabinebonden. Er is door onze inzet in het totaalpakket ruimte ontstaan voor koopkrachtverbetering, werkdrukverlichting op medium- en short haul en zijn alle RV-dagen, die tijdens de zomerproductie zullen worden ingeleverd, per individu veiliggesteld! De afspraken zijn gemaakt op voorwaarde dat er ook bij de grond en de cockpit een evenwichtig akkoord wordt bereikt. Zodra de formele protocolteksten gereed en ondertekend zijn, worden deze uiteraard gedeeld. Hieronder alvast de belangrijkste afspraken op hoofdlijnen die gelden voor een periode van 15 maanden (van 1 januari 2015 t/m 31 maart 2016).

 

 • ICA-WRR

Ten opzichte van de oude ICA-WRR (dus van voor 11 mei 2015), zal bij omlopen met een reisverlof van 6 dagen of meer 1 dag reisverlof vervallen. Daar tegenover zullen omlopen met een tussenlanding een extra waardering krijgen, hetgeen kan resulteren in 1 dag reisverlof extra. Deze wijzigingen zullen zo snel mogelijk van kracht worden, maar dit zal i.v.m. IT aanpassingen enkele maanden duren.

 • Zomerproductie 2015

De tijdelijke aanpassing van de A-factor gedurende de zomer 2015 blijft van kracht totdat de implementatie van de nieuwe ICA-WRR een feit is. Opgebouwde dagen als gevolg van deze tijdelijke aanpassing zullen tot op individueel niveau worden herleid en op een teller gezet. Men heeft de keuze deze dagen aan KLM te schenken of toe te voegen aan het zomer- of winter JV. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren, maar niet later dan het winterseizoen 2017.

 • Besteedbaar inkomen

Er zijn afspraken gemaakt over koopkrachtverbetering. Een deel van de vrijval in pensioenpremie, als gevolg van nieuwe belastingwetgeving, kan worden ingezet ter verhoging van het besteedbaar inkomen. Concreet betekent dit dat een deel van de bijdrage van KLM in het pensioenfonds wordt gebruikt voor koopkrachtverbetering ter hoogte van ongeveer 1.3% structureel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.

 • Korte Opdracht (KO) in Reserve Thuis (RT)

Korte Opdrachten zullen niet meer worden ingedeeld in een reserveblok.

 • Korte Opdracht 1 om 0

De Korte Opdracht 1 om 0 zal worden afgeschaft óf gecompenseerd met 0.4 CS-dag per KO. FNV Cabine heeft een sterke voorkeur voor het afschaffen ervan in het licht van het verlagen van werkdruk. Op korte termijn zullen we met KLM en VNC rond de tafel gaan om de voor-en nadelen van beide varianten te bespreken.

 • JV dag

De tijdelijke afspraak uit de vorige cao om 1 vakantiedag in te leveren in de winter wordt per 2015 structureel.

 • Engelse Skill kader

De verplichte 1 daagse Engelse Skill voor het kader komt te vervallen.

 • Zomerverlof voor collega’s vanaf 50 jaar

Het zomerverlof voor medewerkers vanaf 50 jaar blijft, indien gewenst, bestaan uit 24 aaneengesloten dagen.

 • (Re)familiarisatie kader

Met betrekking tot (re)familiarisatie is afgesproken dat Senior Pursers inzetbaar zijn als Purser boven de werkmethodiek op ICA. In dat kader is voor Pursers afgesproken dat zij inzetbaar zijn als 1-bander op de B737. Deze afspraken gelden tot de introductie van een Computer Based Training eind 2016, of zoveel eerder als mogelijk.

 • Pauze aan boord

Er zal invulling en uitwerking gegeven worden aan de wens tot meer duidelijkheid ten aanzien van de mogelijkheid tot pauze aan boord.

 • Werkgelegenheid

Gedurende de afgesproken cao-periode vinden er geen gedwongen ontslagen plaats omwille van economische redenen zolang bestaande instrumenten, welke hier voor worden ingezet (waaronder meer/minder werk, deeltijd etc.), toereikend zijn. Indien deze instrumenten ontoereikend zijn, treden partijen in overleg.

 • Visiedocument

KLM zal een uitwerking leveren van de visie die het bedrijf heeft m.b.t. de thema’s netwerk, klant en organisatie, met daarbij specifieke aandacht voor de rol van het cabinepersoneel. Dit zal gebeuren voor 1 juli 2015.

Balans en continuïteit

Gedurende dit gehele cao-traject heeft FNV Cabine zich kritisch, maar constructief en consistent opgesteld. We hebben altijd aangegeven onder voorwaarden bereid te zijn onze verantwoordelijkheid te willen nemen m.b.t. de grote uitdagingen waar KLM zich voor gesteld ziet. We hebben door deze houding kunnen afdwingen dat KLM uiteindelijk met veel minder genoegen heeft moeten nemen dan waar het bedrijf in eerste instantie toe bereid was. We hebben niet blind getekend voor de productiviteitsverbetering die KLM voor ogen had, maar ook punten van onze eigen agenda kunnen verzilveren zoals werkdrukverlichting en koopkrachtverbetering. Het nu afgesproken pakket aan maatregelen zal in onze ogen leiden tot het verbeteren van de continuïteit van het bedrijf, behoud van werkgelegenheid en tegelijkertijd de sinds jaar en dag door het korps ervaren pijnpunten op het gebied van werkdruk en werkbeleving aanpakken.

Onze leden hebben het laatste woord

Nu er een onderhandelingsresultaat is bereikt gaat het democratische proces van start zoals we dat kennen bij FNV Cabine. Zoals gebruikelijk zullen de gemaakte afspraken aan al onze leden worden voorgelegd en krijgen zij de mogelijkheid zich daarover uit te spreken. Onze leden hebben het laatste woord!

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden