Skip to main content

Cabineoverleg maandag 20 juli 2015

21 juli 2015

Op maandag 20 juli jl. vond er na bijna drie maanden weer een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig, geflankeerd door Asmae Hajjari, de nieuwe tweede bestuurder voor FNV Cabine. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman en Ruud van Alphen. Huib den Ouden schoof aan namens de redactie. Hieronder de hoofdpunten.

 

Cao-akkoord

Nadat al onze leden zich konden uitspreken over het cao-onderhandelingsresultaat 2015-2016, is op 15 juli 2015 bekend geworden dat een overgrote meerderheid van hen vóór het akkoord heeft gestemd. Daarmee hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen om bij te dragen aan het verbeteren van de bedrijfssituatie. Tijdens het Cabineoverleg hebben alle Cabinebonden laten weten definitief akkoord te gaan met het eerder bereikte resultaat.

 

Voordat de cao-afspraken daadwerkelijk in werking kunnen treden, wil FNV Cabine eerst de formele protocolteksten van de cao-afspraken voor het grondpersoneel en de vliegers beoordelen op evenwichtigheid. Daarnaast zal er duidelijkheid moeten komen over het moment van invoering van de afspraken. Het kan wat betreft FNV Cabine namelijk niet zo zijn dat het cabinepersoneel al begint met het inleveren van arbeidsvoorwaarden, terwijl andere cao-partijen nog niet zo ver zijn.

 

Met begrip voor onze opstelling zal KLM zal er voor zorgen, dat er aan onze voorwaarden wordt voldaan, zodat de cao-afspraken binnen alle domeinen zo spoedig mogelijk  kunnen worden ingevoerd. Tot die tijd wordt er gevlogen met de verlaagde A-factor (1.5) en worden de daarmee ingeleverde dagen achteraf per individu teruggegeven.

 

Planning

KLM heeft tijdens het overleg de inschatting van de planning t/m maart 2016 met ons gedeeld. Waar de zomerperiode 2015 vooralsnog een redelijke robuustheid geeft, laat de winterperiode 2015-2016 een groter dan verwachte vermindering van de productie zien. Om de planning zo passend mogelijk te maken staat daarom de uitvraag voor tijdelijk minderwerk langer open.

 

FNV Cabine drong er eerder al bij KLM op aan dat de keuzemogelijkheid voor tijdelijk minderwerk in de winterperiode zich niet slechts zou moeten beperken tot zes maanden. Zo zou je collega’s de mogelijkheid moeten bieden om ook voor een kortere periode minderwerk uit te voeren, bijvoorbeeld voor twee of drie maanden. In onze optiek maak je het hiermee voor een grotere groep aantrekkelijk.

 

In tegenstelling tot publicaties hierover op MyKLM, gaf KLM tijdens het overleg aan dat het nu al mogelijk is om op een latere moment dan halverwege oktober minderwerk aan te vragen. KLM zal ons voorstel verder concretiseren en gaat dit onder de aandacht brengen van het korps.

 

Consensus indexering Asian Cabin Crew

De afspraken omtrent de zogeheten COL-indexen (Cost Of Living indexation) voor het Aziatische cabinepersoneel verschillen van de gemaakte afspraken in het kader van de koopkrachtcompensatie voor het Nederlandse cabinepersoneel. Omdat we allemaal deel uitmaken van hetzelfde bedrijf en iedereen in evenredigheid zijn steentje moet bijdragen, vindt FNV Cabine dat onze Aziatische collega’s ook een pas op de plaats moeten maken voor wat betreft hun loonontwikkeling. Zij ontvangen al een bovengemiddeld inkomen ten opzichte van Nederlandse CA’s en er is hier zeker geen sprake van “cheap labour”. Daarom is voor hen de indexatie voor 2015 door KLM en cabinebonden vastgesteld op 0%. We zullen m.b.t. ACC blijven toezien op een solidaire verdeling van lusten en lasten over alle KLM'ers.

 

Wijzigingen WAZO en WAA

Sinds 1 juli 2015 is de wet ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de verlofregelingen flexibeler worden, zodat werknemers werk en zorg beter met elkaar kunnen combineren.

 

Zo is het mogelijk om een deel van het bevallingsverlof gespreid op te nemen. Daarnaast zijn de mogelijkheden om kortdurend- of langdurend zorgverlof op te nemen verruimd. Ook de regels voor het opnemen van ouderschapsverlof worden soepeler en hebben partners recht op drie extra dagen verlof. Verder kunnen werknemers één keer in het jaar (voorheen één keer in de twee jaar) een verzoek indienen om hun tewerkstellingspercentage tijdelijk of structureel aan te passen. Daar waar nodig zal de cao hierop worden aangepast. Verder zal KLM via de bekende kanalen communiceren wat de geldende wettelijke bepalingen zijn. Laat je goed informeren!

 

Pilot vervroegd boarden

Al geruime tijd heeft FNV Cabine het besluit van KLM, om door middel van een pilot tien minuten eerder te starten met boarden, ter discussie gesteld. Deze pilot, waarbij de betreffende crew zich tien minuten eerder moet aanmelden, is in onze optiek in strijd met de cao. Over de minimale duur van de werkzaamheden moet namelijk vooraf overleg plaatsvinden met de Cabinebonden of Groepscommissie. Dat heeft KLM niet gedaan. In het Cabineoverleg is een poging gedaan om over de geldende bepalingen in de cao tot overeenstemming te komen. Partijen zijn echter nog niet tot een gezamenlijke conclusie gekomen.

 

Dispuut

FNV Cabine is van mening dat een aanpassing van de arbeidsduur per definitie met cao-partijen moet worden overeengekomen. KLM vindt dat eenzijdig kan worden besloten de werktijden aan te passen, mits binnen de kaders van de WRR. In onze optiek is dat niet de bedoeling en wordt het korps daar via de cao juist tegen beschermd. Wij zullen ons gaan beraden hoe nu te handelen m.b.t. dit verschil van inzicht. Intussen loopt de pilot wel gewoon door…

 

En toen waren er weer twee

UNC, onderdeel van vakbond de Unie, heeft in het overleg formeel laten weten de belangen van het cabinepersoneel niet meer te behartigen m.i.v. 1  september a.s.. Als belangrijkste redenen daarvoor werden aangegeven een dalend ledenaantal en de representativiteit aan cao-tafels die als gevolg daarvan door werkgevers aan de orde wordt gesteld. Dat betekent dat er binnenkort weer twee Cabinebonden aan tafel zitten.

 

Als groeiende Cabinebond zal FNV Cabine blijven strijden voor de belangen van het korps. Tegelijkertijd zullen we ons ook blijven inzetten voor het vinden van het juiste evenwicht om ook de continuïteit van het bedrijf te borgen. Uiteraard zullen wij de samenwerking met VNC blijven zoeken, in het belang van ons allemaal.

 

Redactie FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!