Skip to main content

Pensioenoverleg in impasse

25 september 2015

Op 23 en 24 september jl. zijn, na vele technische sessies, de onderhandelingen over een toekomstbestendige pensioenregeling gestart. Daarnaast zijn KLM en cabinebonden al geruime tijd in gesprek over de gewijzigde wettelijke pensioenregels. Daar waar KLM verdere verhoging van de pensioenkosten wil voorkomen, willen de cabinebonden de versoberende werking op de pensioenopbouw door de gewijzigde wetgeving repareren.

 

Toekomstbestendig

KLM en de cabinebonden hebben eerder afgesproken dat de pensioenafspraken toekomstbestendig moeten zijn. Dat wil zeggen dat ook naar de toekomst toe de hoogte van de pensioenen, de risico’s voor KLM enerzijds en de medewerkers anderzijds en de kosten (premies) zo goed mogelijk moeten worden beheerst. Dit zal invloed hebben op de pensioenpremies die KLM en de werknemers moeten betalen en op de hoogte van het pensioen waarop medewerkers kunnen rekenen.

 

Voor FNV Cabine is het daarnaast van wezenlijk belang dat de wettelijke versoberingen op de pensioenopbouw zoveel mogelijk worden gerepareerd. Het kabinet heeft namelijk eerder besloten dat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog gaat naar 67 jaar en dat de maximaal toegestane opbouwpercentages voor pensioenen worden verlaagd. Dit alles heeft een versoberend effect op de pensioenopbouw van het cabinepersoneel. Hierdoor wordt het lastiger om een behoorlijk pensioen over te houden bij pensionering (op de normleeftijd van 60 jaar) en komt de keuze om eerder met pensioen te gaan onder druk te staan.

 

Vaste premie

Op basis van de huidige pensioenafspraken, kunnen de kosten voor pensioenen oplopen op het moment dat de ambities die sociale partners hebben afgesproken onder druk komen te staan. Volgens de huidige pensioenafspraken kunnen de premies dan worden verhoogd en heeft KLM de plicht geld in de pensioenpot bij te storten als de pensioenen er slechter voorstaan.

 

Aangezien KLM geen verdere verhoging van de pensioenkosten wil, mede gezien de bedrijfssituatie, wenst KLM een wijziging van deze pensioenafspraak. Het bedrijf wil namelijk een vaste premie afspreken zonder bijstortverplichtingen. Toekomstige risico’s die pensioenen duurder kunnen maken, zoals vergrijzing en lagere rentes, zullen in het denken van KLM voortaan volledig voor rekening komen van de medewerkers.

 

Risico’s afkopen

Cabinebonden kunnen tot op een bepaalde hoogte begrip tonen voor deze wens van KLM. Een vaste kostenpost en minder schommelingen in de kosten, geeft meer financiële stabiliteit. Daarnaast kunnen forse verhogingen van de pensioenkosten ertoe leiden dat de financiële situatie van KLM onder druk komt te staan. Aan de andere kant vinden we dat er rekening moet worden gehouden met de risico’s van een vaste premie. Als er bij tegenslag in pensioenland niet meer op KLM kan worden teruggevallen, dan zullen de pensioenkosten voor de medewerkers toenemen of zal de pensioenopbouw gekort moeten worden. FNV Cabine vindt dat voor het afkopen van dat risico KLM een rekening moet betalen. Dat kan door de premie hoger te stellen dan nu nodig is, zodat met de premie ook buffers kunnen worden opgebouwd om toekomstige risico’s te financieren.

 

Voorstel cabinebonden

In een ultieme poging om tegemoet te komen aan de wensen van KLM, hebben de cabinebonden een voorstel gedaan voor de financiering van een vaste premie. Het voorstel komt erop neer dat KLM op jaarbasis ongeveer tien miljoen euro meer premie moet betalen. Naar de toekomst toe zal KLM dan geen verdere kostenverhogingen op het gebied van pensioenen krijgen en zal er ook niet meer hoeven worden bijgestort als de pensioenen er slechter voor staan. In vergelijking met de huidige pensioenregeling kan dit KLM een besparing opleveren van tientallen miljoenen euro’s per jaar.

 

Akkoord vaste premie onmogelijk

Tot onze grote teleurstelling was KLM niet te spreken over het voorstel. KLM wenst namelijk geen enkele verdere kostenverhoging. Dat maakt het lastig, zelfs onmogelijk, om afspraken te maken voor een vaste premie. In dat geval zijn we veel beter af als we de pensioenregeling houden zoals die nu is. Dan blijft er namelijk wel sprake van een eerlijke verdeling van de lusten en lasten.

 

Nu het ernaar uitziet dat er geen afspraken kunnen worden gemaakt over een vaste premie, zullen partijen zich buigen over het vervolg. KLM heeft er nu voor gekozen om het overleg af te breken en zich te beraden over de ontstane situatie.

 

Hoe nu verder?

Voor de hand liggend is dat de pensioenregeling op hoofdlijnen blijft zoals deze is en er binnen de regeling financieringsafspraken worden gemaakt voor de toekomstbestendigheid ervan. Dat zou echter ook betekenen dat we wat betreft de pensioenopbouw de wet moeten volgen. KLM wil namelijk niet meewerken aan het repareren van de lagere pensioenopbouw als er geen afspraken gemaakt kunnen worden over een vaste premie. Direct gevolg is dus een lagere pensioenopbouw. Pensioengeld is uitgesteld loon. Wanneer dit geld niet meer in de pensioenpot kan worden gestopt moet dit wat betreft FNV Cabine terugvloeien naar de salarissen, waardoor er netto meer te besteden is.

 

We wachten af of KLM een verdere basis ziet om weer met ons in gesprek te gaan. Uiteindelijk zijn we tot elkaar veroordeeld aangezien pensioenen een primaire arbeidsvoorwaardelijke afspraak is en alle partijen er bij gebaat zijn dat de pensioenafspraken toekomstbestendig zijn. FNV Cabine zal zich in ieder geval blijven inzetten voor een eerlijke en solidaire regeling waarbij de toekomstige risico’s niet volledig bij de medewerkers zullen worden gelegd.

 

Redactie FNV Cabine.