Skip to main content

Cabineoverleg maandag 16 november 2015

17 november 2015

Op maandag 16 november vond er weer een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden. Hieronder de hoofdpunten.


Parijs

Als eerste werd er in het overleg stilgestaan bij de gebeurtenissen in Parijs van het afgelopen weekeinde en de impact die deze hebben op de Nederlandse samenleving in het algemeen, maar op KLM in het bijzonder door de nauwe samenwerking die het bedrijf heeft met Air France. Voor zover bekend zijn er geen Franse collega’s direct bij de terreuraanslagen betrokken. Bij het KLM hoofdkantoor hingen zowel de Nederlandse als Franse vlag halfstok en werd om twaalf uur een minuut stilte in acht genomen.

Toekomstbestendig pensioen
Zoals bekend, zijn KLM en cabinebonden al geruime tijd in gesprek over de gewijzigde wettelijke pensioenregels. Daar waar KLM verdere verhoging van pensioenkosten wil voorkomen, wil FNV Cabine de versoberende werking op de pensioenopbouw door de gewijzigde wetgeving zo veel mogelijk repareren.

Kort gezegd, wil KLM de risico’s van de nieuwe wetgeving voor het bedrijf tot een minimum beperken. FNV Cabine wil die risico’s natuurlijk niet neerleggen bij het korps. In een ultieme poging om tegemoet te komen aan de wensen van KLM, hebben we eind september een voorstel gedaan. Dat komt erop neer dat KLM op jaarbasis meer premie moet betalen. Naar de toekomst toe zal KLM dan echter geen verdere kostenverhogingen op het gebied van pensioenen krijgen en zal er ook niet meer hoeven worden bijgestort als de pensioenen er slechter voorstaan. In vergelijking met de huidige pensioenregeling kan dit op langere termijn KLM een flinke besparing opleveren.

Tot onze grote teleurstelling was KLM niet te spreken over het voorstel. KLM wenst namelijk geen enkele verdere kostenverhoging. Dat maakt het lastig, bijna onmogelijk, om toekomstbestendige afspraken te maken. Op dit moment is er nog altijd sprake van een impasse op het pensioendossier.

Uitgesteld loon
Pensioen is echter uitgesteld loon waarover met de vakbonden arbeidsvoorwaardelijke afspraken zijn gemaakt. Doordat de maximale pensioenopbouw door de wetgever is versoberd en we daarover geen pensioenafspraken hebben kunnen maken, komt er een bedrag vrij van zo’n 25 miljoen Euro structureel per jaar voor het korps. Wanneer voor dit bedrag geen pensioenbestemming wordt gevonden, dan zal FNV Cabine dat bedrag volledig als koopkrachtverbetering van het bedrijf opeisen.

Cao 2016: Schot voor de boeg van KLM
In de CAO is geregeld dat contracten voor bepaalde tijd, bij goed functioneren, na één jaar worden verlengd voor onbepaalde tijd. In het overleg meldde KLM ons echter dat men van deze afspraak wil afwijken. KLM gaat er namelijk gemakshalve van uit dat het korps volgend jaar weer 4% productiever zal zijn. Hierdoor zal er in het denken van KLM minder personeel nodig zijn. Concreet stelde KLM voor om in dat kader de jaarcontracten tot winterdienst 2016 te verlengen, om vervolgens van deze collega’s afscheid te kunnen nemen.  

De inkt van de cao-afspraken met een looptijd van 1 januari 2015 tot 1 april 2016 is nog niet droog, of KLM neemt tot ons ongenoegen met dit voorstel alvast een voorschot op de volgend jaar te starten cao-onderhandelingen. Met de kennis van nu, zijn de huidige éénjaars-contractanten namelijk gewoon structureel nodig. Nu alweer uitgaan van een verdere verhoging van de productiviteit, doet geen recht aan de flinke offers die het korps de afgelopen jaren heeft gebracht. Sterker nog, we zien dat de bedrijfsresultaten van KLM verbeteren, terwijl de productiviteitsafspraken uit de onlangs afgesloten cao nog hun effecten zullen moeten krijgen de komende jaren. FNV Cabine is dan ook niet van plan om vooruit te lopen op de cao-onderhandelingen van begin 2016. Eerst zal de balans moeten worden opgemaakt van wat alle productiviteitsverbeteringen en de jaren van 0-lijn hebben opgeleverd. Daarnaast is er een grens aan wat er van het korps mag worden verwacht.

Planning
Overigens zal er ook in 2016 sprake zijn van groei. De éénjaars-contractanten zullen dan ook hard nodig zijn om de productie maakbaar te krijgen. De zomer van 2016 laat tevens een productie-piek zien die naar verwachting zal kunnen worden opgevangen met de gebruikelijke uitvraag naar tijdelijk meerwerk en wellicht twee klassen (=24) seizoen CA’s. Daarnaast is er in de planning nog geen rekening gehouden met de schuld van JE dagen (ongeveer 40.000 dagen) die tussen nu en 2017 ingepland moeten worden.

Reactie Cabinebonden
In overleg met VNC heeft FNV Cabine KLM laten weten dat:

  • De éénjaars-contractanten aantoonbaar structureel nodig zullen zijn en dus gewoon een velenging voor onbepaalde tijd behoren te krijgen.
  • Indien er in het loop van volgend jaar alsnog sprake zal zijn van overcapaciteit, er uitvoering zal moeten worden geven aan de vrijwillige vertrekregeling (VVR) zoals overeengekomen in het cao-protocol. Dat geeft ouderen de mogelijkheid om uit te stromen ten voordele van werkgelegenheid en promotiekansen van jongeren.
  • Er geen enkel commitment is voor wat betreft  toekomstige besparingsdoelstellingen en de wijze waarop deze ingevuld zullen worden. Dat zal onderwerp van overleg zijn nadat de huidige cao is verlopen. Op basis van onze inzet, nadat we al onze leden hebben geraadpleegd, zullen we bepalen wat de ideeën zijn voor wat betreft onze arbeidsvoorwaardelijke agenda.

KLM heeft aangegeven in het volgende cabineoverleg, dat plaatsvindt op donderdag 26 november as., te zullen reageren op onze afwijzing van hun voorstel om de éénjaars-contracten geen vast dienstverband te geven. Wij roepen collega’s met een éénjaars-contract  op om vooral lid te worden van een vakbond, om zo beter op te kunnen komen voor hun belangen.

JE teller
M.b.t. de opgebouwde dagen deze zomer om de zomerproductie te kunnen waarmaken, hebben de cabinebonden afgesproken dat deze dagen per individu zullen worden berekend en toegevoegd aan de zgn. “JE Teller”. Volgens de afspraken worden deze dagen:

  1. óf toegevoegd aan het zomer- en/of winterverlof in de komende jaren. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren, maar niet later dan winterseizoen 2017;
  2. In overleg met het individu, kunnen deze dagen ook op andere momenten worden ingedeeld. Dit zal niet later gebeuren dan winterseizoen 2017;
  3. óf door het individu (gedeeltelijk) geschonken aan KLM.

Tijdens het overleg bleek dat tot nu toe ongeveer 5% van de dagen is gedoneerd aan KLM. Desgevraagd gaf KLM aan dat er nu nog geen ruimte is om in overleg met het individu JE-dagen in te plannen. Op dit moment kiest KLM ervoor om eerst de effecten van non-actief en minder werk af te wachten. Mocht er na deze instrumenten nog ruimte zijn, dan kunnen er alsnog op verzoek van de werknemer JE-dagen opgenomen worden.

Bij collega’s die met pensioen gaan en nog JE-dagen over hebben, zullen deze dagen net als overgebleven JV financieel worden verrekend.

Overige zaken
Door tijdgebrek is een aantal zaken niet aan de orde geweest en doorgeschoven naar het volgende overleg van 26 november as.:

  • Problemen m.b.t. het verkrijgen van de papieren loonstrook;
  • Aanzegtermijn pensioen na 60e jaar;
  • Bevriezen VV-teller bij ziekte langer dan 90 dagen;
  • Ziekmelden tijdens vakantie.

Zoals altijd blijft FNV Cabine als sterk groeiende Cabinebond strijden voor de belangen van het gehele korps. In het belang van ons allemaal, lid of (nog) geen lid!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!