Skip to main content

Cabineoverleg uitgesteld i.v.m. impasse pensioenoverleg

26 november 2015

In onze nieuwsbrieven van 25 september en 17 november maakten we al melding van de moeilijkheden die we ondervonden in de pensioendiscussie die wordt gevoerd met KLM. Helaas moeten we constateren dat er nog geen zicht is op het maken van goede toekomstbestendige pensioenafspraken. Nu hier onze prioriteit ligt, is besloten het cabineoverleg dat donderdag 26 november zou plaatsvinden, op te schorten.

 

Een terugblik 

Toekomstbestendig pensioen

KLM en de cabinebonden spraken eerder al af dat pensioenafspraken toekomstbestendig moeten zijn. Dat wil zeggen dat naar de toekomst toe de risico’s voor KLM enerzijds en de medewerkers anderzijds en de kosten (premies) zo goed mogelijk moeten worden beheerst, om op die manier een goed en waardevast pensioen te kunnen opbouwen. Voor FNV Cabine is het daarnaast van wezenlijk belang dat de wettelijke versoberingen op de pensioenopbouw zoveel mogelijk worden gerepareerd. Door wettelijke wijzigingen is namelijk de fiscaal toegestane pensioenopbouw verlaagd met ongeveer 16%. Hierdoor zal er langer moeten worden doorgewerkt om de huidige pensioenopbouw te kunnen realiseren.

 

Vaste premie versus het afdekken van risico’s

Voor KLM betekent een toekomstbestendig pensioen vooral een regeling met een vaste premie, zodat er naar de toekomst toe geen kostenverhogingen zullen zijn. FNV Cabine daarentegen wil de toekomstige risico’s van een alsmaar hoger wordende pensioenpremie en een lagere pensioenopbouw niet volledig neerleggen bij het korps.

 

In een ultieme poging om tegemoet te komen aan de verschillende uitgangspunten, hebben FNV Cabine en VNC KLM eind september een voorstel gedaan. Dat voorstel komt erop neer dat KLM structureel kan uitgaan van een vaste premie. Die premie zal wel hoger liggen dan nu het geval is. Met die hogere premie kunnen er echter wel buffers worden opgebouwd waarmee toekomstige risico’s deels kunnen worden afgedekt. Naar de toekomst toe zal KLM dus niet meer geconfronteerd worden met verdere kostenverhogingen. Daarnaast zal het bedrijf niet meer hoeven bijstorten als de pensioenen er slechter voorstaan. In vergelijking met de huidige pensioenregeling zal dit KLM op de langere termijn een flinke besparing opleveren. KLM wil echter geen enkele kostenverhoging. Men stelt dan ook voor om de premie op basis van de huidige kosten vast te klikken. Die houding maakt het voor ons onmogelijk om afspraken te maken. Hierin mee gaan zal er namelijk toe leiden dat de kosten voor het korps fors zullen toenemen. Daarnaast zal het laten meegroeien van de pensioenopbouw met de koopkrachtontwikkeling (indexatie) verder onder druk komen te staan.

 

Hoe nu verder?

FNV Cabine en VNC vinden het van het allergrootste belang dat er op korte termijn helderheid komt over de ontstane situatie. Als één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden, vinden wij het erg zorgelijk dat het kunnen hebben van een goede pensioenuitkering op de normleeftijd van 60 jaar onder druk is komen te staan. Door de huidige houding van KLM ziet het er niet naar uit dat we de versobering van de pensioenopbouw zullen kunnen tegenhouden. Onze prioriteit ligt dan ook bij het doorbreken van de impasse, om zo alsnog tot toekomstbestendige afspraken te kunnen komen. We zijn momenteel druk bezig met het verkennen van alle opties om KLM alsnog te overtuigen om samen met ons tot goede pensioenafspraken te komen. In dat kader hebben we vooralsnog besloten om het cabineoverleg op te schorten.

 

Jaarcontractanten in vaste dienst

We zijn ons ervan bewust dat door het cancelen van het cabineoverleg er nog geen duidelijkheid is over het lot van de éénjaarscontractanten. FNV Cabine heeft KLM eerder duidelijk gemaakt dat deze collega’s gewoon een vast contract behoren te krijgen, omdat er aantoonbaar structureel werk is. Verder willen we niet vooruitlopen op de wens van KLM om afspraken te maken waarmee hetzelfde werk met nóg minder mensen kan worden gedaan. Deze wens van KLM zullen we in de volgende cao-onderhandelingen, die begin volgend jaar zullen plaatsvinden, op zijn merites gaan beoordelen. Wij vinden overigens dat er al heel veel extra productiviteit is geleverd en daarmee de werkdruk verder is toegenomen. Het niet in vaste dienst nemen van de éénjaarscontractanten zou dan ook een heel slecht signaal zijn naar het korps toe.

 

De bal ligt nu bij KLM. Wij zullen ons verzetten als KLM deze gewaardeerde collega’s, ondanks goed functioneren, geen vaste aanstelling geeft en wij van hen afscheid zouden moeten nemen. We wachten de situatie af en hopen op korte termijn meer duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie.

 

Redactie FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!