Skip to main content

Cabineoverleg vrijdag 12 februari 2016

14 februari 2016

Op vrijdag 12 februari jl. vond er na lange tijd weer een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen. Ondanks de patstelling rondom het pensioendossier, leek het partijen verstandig om de vele openstaande punten te bespreken. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha aanwezig, geflankeerd door Annetje Koreman, voorzitter van het Dagelijks Bestuur. In onze vorige nieuwsbrief berichtten we al over de ontwikkelingen rondom het Zika-virus en de VV-teller voor de langdurig afwezige 737-only collega’s. Hieronder de overige onderwerpen die op de agenda stonden.

Saldo tellers na afscheidsvlucht

Collega’s die met pensioen gaan krijgen de mogelijkheid om een laatste vlucht te maken, waarbij bemanning en bestemming gekozen kunnen worden. Hierbij kan de situatie ontstaan dat van een aantal CS-dagen afstand genomen moet worden. FNV Cabine waardeert dat KLM het maximale doet om collega’s het afscheid te geven dat ze wensen, ook als dat betekent dat voor het rond krijgen van de gewenste planning men vrijwillig moet afzien van dagen op tellers. Wij vinden wél dat CS-, RR- en IR-dagen die zijn ontstaan nadat de indeling passend is gemaakt t.b.v. de laatste vlucht en die niet meer kunnen worden ingepland, gewoon worden uitbetaald. Aangezien wij signalen kregen van leden die de gang van zaken niet helemaal als prettig ervaarden, hebben we KLM om opheldering gevraagd over het gevoerde beleid. Na een interne check bevestigde KLM tijdens het overleg, dat bij pensionering de nog overgebleven dagen op de tellers, welke zijn ontstaan nadat de laatste vlucht is gepland, gewoon netjes worden uitbetaald. Men hoeft hier dus geen afstand van te nemen.

Gebruik RR-saldo

Al enige tijd bestaat er discussie tussen KLM en Cabinebonden over de wijze waarop dagen van de RR-teller mogen worden ingedeeld. KLM heeft tijdens het overleg, op basis van de historie, duidelijk gemaakt waarom de dagen op de RR-teller ook mogen worden ingedeeld in samengestelde Europa cycli. Bij de introductie van PBS (het oude biedingensysteem) is de RR-teller weer in gebruik genomen om restant deeltijdverlof weg te kunnen boeken. Daarmee werd voldaan aan de wens van partijen om een aparte deeltijdteller in het leven te roepen. Bovenop het geldende indeelregime dat van toepassing was op de CS-teller, is destijds ook de aanvullende afspraak gemaakt dat een RR-dag wordt ingezet zodra deze teller boven 1 uitkomt. Het indelen van een RR-dag mag echter niet een verzoek in de weg zitten.

FNV Cabine ziet in dat - op basis van de historie en de geldende afspraken - KLM de flexibiliteit heeft om RR-dagen in te delen in samengestelde Europa cycli. Tegelijkertijd hebben we ervoor gepleit om de regels rondom de verschillende tellers te vereenvoudigen en eensluidend te maken. Het hebben van één teller met maximale zeggenschap voor de CA over deze compensatie dagen is daarbij het streven van FNV Cabine. Partijen hebben uitgesproken zich intern te gaan buigen over het bestaan van de verschillende tellers met hun verschillende dynamieken.

Planning

KLM is er nog niet over uit hoe de zomerplanning zal worden vormgegeven. In het Cabineoverleg van november 2015 is gedeeld, dat de zomer van 2016 een productie-piek laat zien. Deze zal naar verwachting worden opgevangen met de gebruikelijke uitvraag naar tijdelijk meerwerk en wellicht twee klassen (=24) seizoen CA’s. Of dit afdoende is en welke maatregelen er anders zullen worden genomen, is op dit moment nog onduidelijk. KLM verwacht op redelijk korte termijn de nodige knopen hierover door te hakken.

Opnemen JE in overleg

Over de opgebouwde dagen die zijn ontstaan om de zomerproductie 2015 te kunnen waarmaken hebben de Cabinebonden afgesproken dat deze dagen per individu zullen worden berekend en toegevoegd aan de zgn. “JE-teller”. Volgens de afspraken worden deze dagen:

  1. óf toegevoegd aan het zomer- en/of winterverlof in de komende jaren. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren, maar niet later dan winterseizoen 2017;
  2. in overleg met het individu kunnen de dagen ook op andere momenten worden ingedeeld. Dit zal niet later gebeuren dan winterseizoen 2017;
  3. óf door het individu (gedeeltelijk) geschonken aan KLM.,

In april was er voor het eerst ruimte om JE-dagen in te plannen. De animo hiervoor was echter zo groot, dat binnen een dag de uitvraag voor april werd gesloten. Vele collega’s hadden niet eens de kans om een verzoek in te dienen. KLM gaf te kennen ook overrompeld te zijn door de vele verzoeken. Afgesproken is dan ook dat KLM voortaan met een tijdige vooraankondiging zal komen als er weer ruimte ontstaat om de JE-teller in overleg af te bouwen. Op basis van het ‘first come first serve’ principe, zullen dan de verzoeken in behandeling worden genomen.

Decimalen

Bij het maken van afspraken over de JE-teller, zijn er geen afspraken gemaakt over hoe om te gegaan met decimalen op de teller. KLM deelde tijdens het overleg mede dat de 0,25 en 0,5 JE-saldo op de CS-teller worden gezet. Wat FNV Cabine betreft is dat wel erg voorbarig. Wij hebben dan ook aangegeven ons niet te kunnen vinden in dit eenzijdig genomen besluit en KLM opgeroepen om in overleg met ons tot een meer passende oplossing te komen.

Papieren loonstrook

In het kader van maximaal digitaliseren van communicatie naar en correspondentie met de medewerkers, kondigde KLM onlangs aan niet langer standaard de papieren loonstrook aan te bieden. Met alle begrip hiervoor, hebben we KLM er wel op gewezen dat de wetgever duidelijke regels stelt m.b.t. het verstrekken van digitale loonstroken. Zo is voor het alleen nog maar verstrekken van digitale loonstroken uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereist. Voor medewerkers die alsnog een papieren loonstrook wensen te krijgen, zal KLM dit laagdrempelig moeten blijven aanbieden. KLM bevestigde maximale medewerking te verlenen aan collega’s die alsnog een papieren loonstrook wensen. Zo bestaat de mogelijkheid om de salarisstrook te laten uitprinten in gebouw 133. Daarnaast is er in het bemanningencentrum gelegenheid om dit zelf te doen. Voor verdere vragen hierover kunnen de collega’s terecht bij hun UM.

Ziek en vakantie

De werkgever mag tijdens ziekte geen vakantiedagen inhouden. Deze dagen moeten worden aangemerkt als ziektedagen. Dit is de wettelijke hoofdregel sinds jaar en dag. KLM mag ziektedagen wel van je vakantiedagen aftrekken als je hier zelf toestemming voor verleent. Hiervoor zou kunnen worden gekozen als het opnemen van vakantie het herstel bevordert, of als de CA liever met vakantie gaat dan beschikbaar te zijn voor het verrichten van vervangende werkzaamheden. De laatste tijd ontvangt FNV Cabine toenemende signalen, dat UM’s eenzijdig besluiten om tijdens ziekte de eerder geplande vakantiedagen af te schrijven. Dit zou niet mogen. Desgevraagd is dat ook door KLM bevestigd.

Deze trend nemen we overigens ook landelijk waar, omdat sinds 2012 arbeidsongeschikte werknemers vakantie opbouwen over de gehele arbeidsongeschiktheidsperiode – vóór 2012 werd alleen over de eerste 6 maanden vakantie opgebouwd. Hierdoor is het de werkgevers er aan gelegen om de extra opgebouwde vakantiedagen zoveel mogelijk af te bouwen. Desalniettemin kan de werkgever dat alleen doen in overleg met de werknemer. FNV Cabine roept een ieder op die van mening is dat zijn vakantiedagen ten onrechte zijn afgebouwd tijdens een periode van ziekte, dit te melden bij zijn of haar UM.

De XFA-regeling

Het is bekend dat er een cao-akkoord ligt bij Transavia waarin is overeengekomen, dat binnenkort ook de XFA-regeling (gebruik van lijndiensten voor woon-werkverkeer) voor het cabinepersoneel van Transavia zal worden ingevoerd. In het cabineoverleg van 25 april 2013 had FNV Cabine er al voor gepleit, om de in het buitenland wonende KLM CA, naast KLM-, ook van Transavia lijndiensten gebruik te laten maken. Dit zou dan ook omgekeerd gelden. Destijds was dat niet mogelijk, aangezien de XFA-faciliteit niet bestond bij Transavia. Voor de vliegers bestond deze mogelijkheid er al wel. KLM heeft aangegeven dat zij nu wel het initiatief zal nemen om in overleg met Transavia tot afspraken te komen over de XFA-faciliteiten.

Wijzigingen WAZO en WAA

Sinds 1 juli 2015 is de wet ‘Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden’ in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de verlofregelingen flexibeler worden, zodat werknemers werk en zorg nog beter met elkaar kunnen combineren. Zo is het mogelijk om een deel van het bevallingsverlof gespreid op te nemen. Daarnaast zijn de mogelijkheden om kortdurend of langdurend zorgverlof op te nemen verruimd. Ook de regels voor het opnemen van ouderschapsverlof worden soepeler, waardoor partners recht op drie extra dagen onbetaald verlof hebben. Verder kunnen werknemers één keer in het jaar (voorheen één keer in de twee jaar) een verzoek indienen om hun tewerkstellingspercentage structureel aan te passen.

De cao zal hierop moeten worden aangepast, zodat zij voldoet aan de wettelijke bepalingen. Tijdens het overleg zijn de betreffende wijzigingsteksten doorgenomen. Verder is besloten, dat er voortaan geen lijsten voor tijdelijk en structureel minder-/meerwerk worden bijgehouden. Op basis van ‘first come first serve’ zullen de verzoeken in behandeling worden genomen. Hierdoor is het voortaan mogelijk om op uitvragen voor tijdelijk meerwerk te reageren, zonder dat dit de kans voor structureel meerwerk zal verkleinen. KLM zal uiteraard via de bekende kanalen communiceren wat de geldende wettelijke bepalingen en spelregels zijn. Laat je goed informeren!

Boventalligen in de cabine

Tijdens het overleg heeft VNC het idee geopperd om eventueel boventallige grondcollega’s tijdelijk te werk te stellen in de Cabine als daar ruimte voor is. Uiteraard ondersteunen we dit sympathieke voorstel. FNV Cabine zou hier wel verdergaande afspraken over willen maken. Boventalligen op de Grond zouden wat ons betreft bij geschiktheid in ieder geval als eerste het recht moeten hebben om structureel aan de slag te kunnen gaan als CA. Daarnaast pleiten we er al tijden voor dat, in het kader van mobiliteit en levensfasebewust beleid, cabinecollega’s tijdelijk op projectbasis of voor een ‘snuffelstage’ kunnen werken op de Grond en vice versa. Helaas vinden we de VNC hiervoor (nog) niet aan onze zijde. 

Met kennis en verstand van zaken, blijft FNV Cabine als sterk groeiende Cabinebond strijden voor de belangen van het gehele korps. In het belang van ons allemaal, lid of (nog) geen lid!

Redactie FNV Cabine

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!